Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.642Telefonsentral (ID=473)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:System for innhenting og videreformidling av telesignal feks i tunnel.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-04-09Første versjon
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-03-20Nye egenskaper "Produsentnavn" og "Driftsmerking"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdPlassering2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

473_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

473_uml_tillatte_verdier.pngUML-skjema med assosiasjoner

473_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Telefonsentral
Definisjon:System for innhenting og videreformidling av telesignal feks i tunnel.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10373
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10998
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11734
ProdusentT 50PAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.3546
ProduktnavnT 100PAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.12219
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11619
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11692
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11134
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12381
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
8032
Stat, Statens vegvesen


10298
Kommune


10362
Privat


10426
Fylkeskommune


10759
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17666
Stat, Nye Veier


18644
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8107
Statens vegvesen


10501
Kommune


10579
Privat


10657
Uavklart


17748
Nye Veier


18744
OPS


18873
Fylkeskommune


19965
Utgår_Nødtelefon til andreFVT 3UAngir om det finnes slik telefonforbindelse3731
Ja


4828
Nei


11762
Utgår_Nødtelefon til VegvesenetFVT 3UAngir om det finnes slik telefonforbindelse3732
Ja


4829
Nei


11763


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Måles inn som senter sentral. Høydereferanse: Ikke påkrevd.
49903. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1237Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Telefonsentral skal være registrert0 %0 %

1238AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1241Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1242Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1924Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

2583Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

1243Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1244Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1245Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Dersom morobjekt er definert skal Telefonsentral være plassert innen 100m fra morobjekt
4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Telefonsentral-objekt skal registreres for hver telefonsentral ute på vegen i henhold til kravmatrisa.


Telefonsentral

Eksempel på telefonsentral

Etableringsår : 2012
Driftsmerking : xxxx

473_eksps_telefonsentral.png