Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.132Branndetektor (ID=478)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Utstyr til å registrere tilløp til brann.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-02-25Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-27Egenskap "Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget.
2017-03-03Nye egenskaper "Produsentnavn", "Produktnavn"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetPlassering
Drift og vedlikeholdPlassering, type2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

478_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

478_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

478_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Branndetektor
Definisjon:Utstyr til å registrere tilløp til brann.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir type.3774
Manuell

Manuell brannmelder4833
Optiskt

Sensor som registrerer røyk optisk4834
Termisk

Sensor som registrerer endring i temperatur4835
Gass

Sensor som måler tilstedeværelse av en eller flere gasser16015
IR-kamera

Infrarødt kamera for detektering av brann ut fra bildeanalyse16016
Kombinert

Brannvarsler som kombinerer flere metoder for registrering av brann16027
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10272
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10139
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11735
ProdusentT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.3550
ProduktnavnT 200OAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.3809
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11622
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11137
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12384
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
8035
Stat, Statens vegvesen


10301
Kommune


10365
Privat


10429
Fylkeskommune


10762
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17656
Stat, Nye Veier


18647
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8110
Statens vegvesen


10504
Kommune


10582
Privat


10660
Uavklart


17751
Nye Veier


18774
OPS


18903
Fylkeskommune


19968
Utgår_LengdeH 6 (m)UFor kabeldetektorer. Angir total lengde av kabel.5479


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.10078
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter objekt
49943. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1209Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Branndetektor skal være registrert0 %0 %

1210AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1213Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1212Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1211Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1927Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye skjermer og eksisterende skjermer hvor informasjon er tilgjengelig0 %0 %

2340Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

1214Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1215Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et branndetektorobjekt skal registreres for hver branndetektor ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Branndetektor registreres kun i de tilfeller der detektoren brukes utelukkende for å detektere brann, og dersom den aktuell typen sensor ikke er registrert som egen objekttype. Normalt skal type sensor registreres i stedet for Branndetektor, f.eks. Gassmåler.


Typer av branndetektorer


Type : Gass
Type : IR-kamera
Type :Optiskt
Type : Manuell
Type : KombinertOptisk branndetektor


Bildet viser 3 forskjellige detektorer.

Driftsmerking : Husafjell1
Etableringsår : 2011
Type : OptisktManuell melder


Driftsmerking : Austad3
Etableringsår : 2015
Type : ManuellIR-kamera


Driftsmerking : Ryfylketunnelen IR3
Etableringsår : 2017
Type : IR-kamera