Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.248Fortau (ID=48)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2015-12-14Første versjon
2016-03-07Ny assosiasjon til Tilstand/skade, dekke
2016-06-21Egenskap "Bredde, gj.snitt" endret viktighet fra betinget til påkrevd
2016-06-21Endret på eksempel
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-03-06Ny egenskap "Belegning,detaljer"
2017-12-15Ny betinget egenskap "Lengde"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikehold Type, antall
Analyse Type, antall
Universell utforming Type, bredde, lengde
Framkommelighet, fotgjengereAdkomst, antall, byggeår, type2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

48_uml_betingelser.png
Figur 1:UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

48_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

48_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Fortau
Definisjon:Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1).
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BelegningFVT 30PAngir hvilken belegning det er på fortauet.5637
Betong


7922
Betong, farget


7923
Betong, mønstret og farget


7924
Betong, heller


7925
Betongstein


7926
Brostein


7927
Asfalt


7928
Grus


7929
Skiferheller


11230
Granitt


11231
Belegning, detaljerT 1000OBeskrivelse av belegning. Kan angi typebetegnelser, produsent, lagdeling, fundamentering mm.10953
Bredde, gj.snittD 5 (m)PAngir gjennomsnittlig bredde av vegobjektet.2241
Bredde, punkthinderH 3 (cm)BAngir bredde på fortau ved mest fremtredende punkthinder.
Merknad: Skal registreres om det er framtredende punkthinder
10717
PunkthinderFVT 25BSted hvor det er markant innsnevring av fortau. Kan være til hinder for gående og drift av fortauet.
Merknad: Skal angis om fortauet har framtredende punkthinder.
10718
Tre/beplantning


17370
Skilt


17371
Lysmast


17372
Bygning/konstruksjon


17373
Holdeplass/leskur


17374
Annet hinder


17375
Ikke punkthinder

Det er ikke punkthinder knyttet til fortauet19465
LengdeH 4 (m)BAngir lengde.
Merknad: Angis dersom lengde avviker fra lengde av vegreferanse.
11268
VarmekablerFVT 3PAngir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet.1830
Ja


3522
Nei


3560
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.
Merknad: Dersom mer enn 100 meter fortau skiftes ut skal det etableres ny fortausforekomst på denne strekningen. Eksisterende fortau splittes og settes historisk i hht regelverk.
10295
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11568
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11053
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12291
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
7994
Stat, Statens vegvesen


10260
Kommune


10324
Privat


10388
Fylkeskommune


10722
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17575
Stat, Nye Veier


18609
VedlikeholdsansvarligFVT 30BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
5638
Statens vegvesen


7930
Kommune


7931
Privat


7932
Uavklart


17685
Nye Veier


18740
OPS


18869
Fylkeskommune


19906


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Samme som for FKB - Fortauskant (7030)
47553. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2193Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Fortau} skal være registrert0 %0 %

2194AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2195Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VarmekablerVarmekabler skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2196Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, gj.snittBredde, gj.snitt Bredde har tidligere vært angitt som breddemåling. .0 %0 %

2197Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2198Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

2199Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BelegningBelegning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2202Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2200Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

2201Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

2203Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, punkthinderBredde, punkthinder Skal registreres om det er framtredende punkthinder0 %0 %

2204Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PunkthinderPunkthinder skal være angitt om fortauet har framtredende punkthinder.0 %0 %

2605Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt dersom lengde avviker fra lengde av vegreferanse.0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Fortau-objekt skal registreres for hver Fortau ute langs vegen i henhold til kravmatrisa

Fortau på bru, overgang veg bru og fortau i tilknytning til busslommer vurderes spesielt (se gsv- instruks). Avklar vedlikeholdsansvar mot kanstein. Fortau på bru skal registreres mhp. trafikkframkommelighet.


Eksempel fortau med hinder

48_eksps_fortau.png
Figur 4: Eksempel på bredde ved hinder

Belegning : Asfalt
Bredde, gj.snitt : 3
Bredde, punkthinder : 2,5
Etableringsår : 2011
Punkthinder : Bygning/konstruksjon
Varmekabler : Nei