Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.866Vegstengning (ID=485)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2016-03-14
Definisjon:Informasjon om periodevis stengning av veg. Strekninger kan ikke ha dobbeltregistreringer. Ved flere likestilte naturfarer beskrives dette under kommentar.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2015-12-09Første versjon
2016-03-14Egenskaper fjernet: "Utgår_mengde regn", "Utgår mengde våt snø/sludd", "Utgår mengde snø, 3932", "Utgår vindstyrke ved værstasjon", "Utgår vindretning ved værstasjon", "Utgår temperatur ved værstasjon" og "Utgår nedbør siste 3 døgn"
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikehold (gjelder kun Vegsperring) Type, antall, navn
BeredskapsplanleggingStedfesting og driftsstatus
AnalyseBredde og strekning2. Innhold og struktur

2.1


2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Vegstengning
Definisjon:Informasjon om periodevis stengning av veg. Strekninger kan ikke ha dobbeltregistreringer. Ved flere likestilte naturfarer beskrives dette under kommentar.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Hovedårsak til stengningFVT 50AGir informasjon om hva som er hovedårsak til stengning av vegen.9397
Skred

Stengning av vegstrekning pga av at ett eller flere skred stenger vegen. Dette kan være alt fra mindre steinsprang til større snøskred.13221
Skredfare

Stengning av vegstrekning pga fare for skred. Kan være ulike typer skred.13222
Flom

Stengning av vegstrekning pga for mye vann i vegen. Kan skyldes springflo, flom i vassdrag, oversvømmelser pga mye regn eller vannlekkasje, vassdrag som har tatt nye løp med mer.13223
Vind

Vegstrekning stengt pga sterk vind. Ofte i forbindelse med bruer og værutsatte strekninger.13224
Trafikkhendelse

Vegen er stengt pga at det har skjedd en trafikkhendelse, f.eks trafikkulykke, motorstopp/havari på eller i tilknytning til vegen slik at det ikke er mulig eller ønskelig å ha trafikk på strekningen.13225
Brann

Vestrekning stengt pga brann på eller ved vegen.13226
Vegarbeid

Vegstrekning er stengt pga pågående vedlikeholdsarbeid.13227
Drivsnø/redusert sikt

Vesgstrekning stengt pga sterk vind i kombinasjon med snøfokk og eller nedbør i form av snø.13228
Glatt veg

Vegen er stengt pga for lav friksjon.13229
Teknisk feil

Vegen er stengt pga teknisk feil13230
Annen årsak


13239
SkredtypeFVT 50
Angir hvilken type skred det er fare for. Bare aktuell dersom hovedårsak til vegstengning er "Skred" eller "Skredfare".3921
Stein


4931
Jord/løsmasse


4932
Snø


4933
Is


4934
Flomskred

Består av vann, stein og jord4935
Sørpeskred

Består av vann, snø og stein4936
Is/stein


5350
Utglidning av veg


13231
Stengt retningFVT 30AAngir hvilken trafikkretning vegen er stengt for. Det er særlig for veger med midtdeler det er aktuelt å stenge for en trafikkretning. Envegskjørte veger angis som "helt stengt".9398
Helt stengt

Stengt for trafikk i begge retninger.13235
Med metreringsretning

Stengt for trafikk som kjører i samme retning som metrering. Åpen for trafikk i motsatt retning13236
Mot metreringsretning

Stengt for trafikk som kjører i motsatt retning av metreringsretning. Åpen for trafikk med metreringsretning13237
StedsangivelseT 150
Stedsnavn hvor forekomst er lokalisert. Evt plassering i forhold til stedsnavn.7906
Værforhold på vegenFVT 30
Angir hvilke værforhold det var på vegen i forkant av da vegstengning.3922
Ingen nedbør


5673
Regn


5674
Regn, middels


5675
Regn, lite


5676
Regn, mye


5677
Snø


5678
Snø, lite


5679
Snø, middels


5680
Snø, mye


5681
VindretningFVT 12
Angir hvilken vindretning det var på vegen i forkant av vegstengningen.3923
S

sør5682
SSV

Sør-sørvest5683
SV

Sørvest5684
VSV

Vest-Sørvest5685
V

Vest5686
VNV

Vest-nordvest5687
NV

Nordvest5688
NNV

Nord-nordvest5689
N

Nord5690
NNØ

Nord-nordøst5691


Nordøst5692
ØNØ

Øst-nordøst5693
Ø

Øst5694
ØSØ

Øst-sørøst5695


Sørøst5696
SSØ

Sør-sørøst5697
Vindstille


13238
Temperatur på vegD 5 (ºC)
Angir temperatur på vegen i forkant av vegstengning.5292
StengningFVT 40
Gir informasjon om stengning av vegen.3924
Stengt for all trafikk


4942
Stengt for personbiler


4943
Stengt for tungtrafikk


4944
Stengning av del av vegbane

F.eks stengning av et kjørefelt4945
Kolonnekjøring/styrt avvikling


13232
Nattestengt


13233
Stengt for gående/syklende


13234
Stengt fra datoDATO 8
Angir dato for stengning av vegen.3925
Stengt fra klokkeslettH 4
Angir klokkeslett for stengning av vegen.3926
Stengt til datoDATO 8
Angir dato for åpning av vegen.3927
Stengt til klokkeslettH 4
Angir klokkeslett for åpning av vegen.3928


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, hjelpelinjeGLKOLinje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB.49993. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2156Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Vegstengning} skal være registrert0 %0 %

2157AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2158Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Hovedårsak til stengningHovedårsak til stengning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2159Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Stengt retningStengt retning skal være angitt på alle objekter0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Vegstengning-objekt skal registreres for hver Vegstengning ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Vegstengningen knyttet til skred og skredfare skal registreres. Øvrige vegstengninger registreres etter behov. Skjerpinger kan komme.

Vegstegning registreres der det settes opp fysisk stegning, dvs annen utstrekning enn f.eks. skred.


Stengning på grunn av vedlikehold

Hovedårsak til stengning : Vegarbeid
Stedsangivelse : Ev6 Eidetunnelen Kalneskrysset-Sollikrysset
Stengning : Stengt for all trafikk
Stengt fra dato : 20160510
Stengt fra klokkeslett : 2200
Stengt til dato : 20160511
Stengt til klokkeslett : 0530
Stengt retning : Helt stengt