Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.302Holdeplassutrustning (ID=487)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-12-11
Definisjon:Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-09-11Første versjon
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-28Nye egenskaper "Holdeplassnummer, temporær" og 10884 "Holdeplassnavn, temporær" for å kunne ta vare på gjeldende navn
2016-10-28Egenskapstyper som inngår i kartlegging av universell utformingsinformasjon har fått prefiks UU i navnet, samtidig er suffiks "(test)" fjernet. Det er gitt prefiks NHR på egenskapstyper som skal synkroniseres med Nasjonal HoldeplassRegister.
2017-03-06"UU_holdeplasskilt" har fått flere nye/endrede verdier
2017-03-06"UU_Plattform": tillatt verdi "Sideareal" er endret til "Eget, areal"
2017-03-06Egenskap "NHR_Stoppunkt_ID" har endret navn til "Stoppunktnummer,alternativ"
2017-03-06Egenskap "NHR_holdeplass_ID" har endret navn til "NHR_Holdeplassnummer"
2017-03-06Egenskap "Holdeplassnummer, temporær" endret navn til "Holdeplassnummer,alternativ"
2017-03-06Egenskap "holdeplassnavn, temporær" endret navn til "Holdeplassnavn, alternativ"
2017-12-11Rettet på innsamlingsregel
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdBeliggenhet, Type, serviceobjekter, Belegning plattform, Belysning , dimensjoner, UU-objekterVedlikeholdsplanlegging, daglig drift
Transportanalyse/planleggingBeliggenhet, Trafikkretning, UU-tilpasninger, serviceobjekter
SamfunnsplanleggingBeliggenhet, serviceobjekter,UU-tilpasningerGrunnlag i NTP
Universell utformingDekkekvalitet, tilpasninger for bevegelseshemmede, tilpasning for synshemmedeRapportering for universell utforming
ReiseplanleggingBeliggenhet, Trafikkretning, UU-tilpasninger, serviceobjekterGrunnlagsdata for reiseplanlegging2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

487_uml_betingelser.png
Figur 1:UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

487_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

487_uml_assosiasjoner.png
Figur 3:UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Holdeplassutrustning
Definisjon:Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
UU_Type transportmiddelFVT 30BAngir hvilken type transportmiddel det er tilrettelagt for.
Merknad: Skal angis om det ikke er buss
10259
Buss


16750
Trikk/bybane


16751
Tog/T-bane


16752
Drosje


16759
Ferje


16837
UU_TypeFVT 50PAngir hvilken type holdeplassutrustning det er tale om. Jfr HB V123 (232).3956
Plattform og lomme

Holdeplasstype 4 i HB V123 (232) : 512-skilt med plattform for passasjer + lomme.5078
Kun skilt

Holdeplasstype 2 i HB V123 (232): Kun 512-skilt med informasjonsbærer.5079
Kantstopp

Holdeplasstype 3 i HB V123 (232): 512-skilt med plattform for passasjer eller stopp ved fortau i by/tettbebyggelse.5080
Annen type

Andre typer holdeplassutrustning. Kan f.eks være perrong på terminal, endeholdeplass, snuholdeplass, mm. Gi beskrivelse under merknad.5081
Signalstopp

Holdeplasstype 1 i HB V123 (232): Stopp på signal, uten fysisk markering av holdeplassen.16688
Lomme og skilt, ikke plattform

Det er anlagt lomme, det er skilt, men ikke plattform.19089
UU_ViktighetsnivåFVT 30PAngir hvilket viktighetsnivå holdeplassutrustning har.10260
Nasjonalt knutepunkt

Knutepunkter hvorfra man kan reise både lokalt, regionalt og til andre landsdeler i Norge. Noen nasjonale knutepunkter har internasjonale reisemål. Det finnes et fåtall nasjonale knutepunkter som alle krever spesiell utforming. Se HB V12316753
Regionalt knutepunkt

Knutepunkter der man kan reise lokalt og regionalt i betydningen i og til de nærmeste fylkene. Se HB V12316754
Lokalt knutepunkt

Knutepunkter hvorfra man kan reise lokalt innen samme kommune og/eller samme fylke. Se HB V123.16755
Annen viktig holdeplass

Det aller enkleste knutepunktet der det er tilrettelagt for omstigning. I sin enkleste form er et mindre knutepunkt en holdeplass der det er lagt til rette for overgang mellom to eller flere transportmidler i kollektivsystemet (buss, båt, taxi i rute). Se HB V12316756
Standard holdeplass

Angir at holdeplass ikke har funksjon som knutepunkt, eller av andre grunner karakteriseres som en ekstra viktig holdeplass. Se HB V12316757
UU_På- og avstigningFVT 30PAngir om Holdeplassutrustning brukes for både på- og avstigning eller primært for avstigning.10205
Både på- og avstigning


16625
Primært avstigning


16626
Trafikkretning, geografiskFVT 30OAngir hvilken trafikkretning som betjenes. Angis hvis entydig.10213
Begge

Holdeplassutrustning betjener trafikk i begge/alle retninger.16653
Fra sentrum

Betjener primært trafikk fra sentrum av nærmeste by16654
Nordgående

Betjener primært trafikk fra sør til nord. Retning må sees i større perspektiv enn den lokale retningen transportåren har inne på Holdeplassutrustning.16655
Sørgående

Betjener primært trafikk fra nord til sør. Retning må sees i større perspektiv enn den lokale retningen transportåren har inne på Holdeplassutrustning.16656
Til sentrum

Betjener primært trafikk til sentrum av nærmeste by.16657
Varierer

Benyttes hvis det varierer hvilken retning som trafikkerer Holdeplassutrustningen. Eks for tog/fly vil samme Holdeplassutrustning benyttes til ulike retninger.16658
Vestgående

Betjener normalt trafikk fra øst til vest. Retning må sees i større perspektiv enn den lokale retningen transportåren har inne på Holdeplassutrustning.16659
Østgående

Betjener primært trafikk fra vest til øst Retning må sees i større perspektiv enn den lokale retningen transportåren har inne på Holdeplassutrustning.16660
NSR_Stopplace_NavnT 50BNavn på Stopplace (stoppestedet) som Holdeplassutrustning tilhører. Offisielt navn hentet fra NSR - Nasjonalt Stoppestedsregister. NSR administreres av Entur AS.
Merknad: Dersom NSR_Quay_ID eller NSR_Stopplace_ID er angitt vil NSR_Stopplace_Navn hentes fra NSR ifbm sentral overføring/synkronisering. Dersom ingen av disse er oppgitt vil feltet være tomt. Det skal ike gis inn data manuelt her.
10885
NSR_Stopplace_IDT 30BUnik ID på Stopplace (stoppestedet) som Holdeplassutrustning tilhører. NSR_Stopplace_ID hentes fra NSR - Nasjonalt Stoppestedsregister. NSR administreres av Entur AS.
Merknad: Dersom NSR_Quay_ID er angitt vil NSR_Stopplace_ID hentes fra NSR ifbm sentral overføring/synkronisering. NSR_Stopplace_ID må angis manuelt dersom NSR_Quay_ID ikke har verdi.
11309
NSR_Quay_IDT 30BUnik ID på Quay (stoppunkt) som Holdeplassutrustning tilhører. NSR_Quai_ID hentes fra NSR - Nasjonalt Stoppestedsregister. NSR administreres av Entur AS. NSR_Quay_ID er basis ID for synkronisering mot NSR.
Merknad: Skal angis om det er definert i NSR.
11310
NSR_Quay_TagT 30BMerking/navn på Quay (Stoppunkt).11425
Holdeplassnavn_UoffisieltT 50ONavn slik det opprinnelig ligger i NVDB. Ikke synkronisert mot NSR: Beholdes inntil videre. Vil etter hvert fases ut til fordel for ET 10885 "NSR_Stopplace_Navn" som er synkronisert mot NSR.3957
UU_poeng, beregnet, muligD 4BAngir hvor mange poeng det er mulig å oppnå. Verdi beregnes på basis av andre UU-egenskapstyper.
Merknad: Avledes. Skal ikke registrere verdi.
10261
UU_poeng, beregnet, faktiskD 4BBeregnet antall Universell utforming poeng for Holdeplassutrustning. Beregnes på basis av andre UU-egenskapstyper.
Merknad: Avledes. Skal ikke registrere verdi.
10188
UU_HoldeplasskiltFVT 30PAngir om det er holdeplasskilt knyttet til Holdeplassutrustning.10416
Ja, standard skiltplate

Det er standard skiltplate i tilknytning til holdeplass16791
Nei

Det er ingen Ingen former for holdeplasskilt.16792
Ja, integrert symbol

Skilt er integrert ("trykket") som symbol i selve leskuret, oppslagstavle, eller annen del av holdeplassutrustningen18175
Ja, klistremerke

Skilt er limt på selve leskuret, oppslagstavle, eller annen del av holdeplassutrustningen i form av klistremerke.18176
UU_Oppslagstavle for rutetabellFVT 8PAngir om det er oppslagstavle/kassett eller annen tilrettelegging for oppslag av rutetabeller.10206
Ja


16627
Nei


16628
UU_Oppslagstavle rutetab, høyde underkantH 3 (cm)BHøyde over bakken for nedre kant av oppslagstavle for rutetabell.
Merknad: Påkrevd hvis det finnes slik oppslagstavle
10207
UU_Oppslagstavle rutetab, høyde overkantH 3 (cm)BHøyde over bakken for øvre kant av oppslagstavle for rutetabell.
Merknad: Påkrevd hvis det finnes slik oppslagstavle
10257
UU_Oppslagstavle rutetab, adgangFVT 8BAngir om det er mulig å komme helt inntil oppslagstavle for rutetabell.
Merknad: Skal angis hvis det finnes slik oppslagstavle
10208
Ja

Det er mulig å komme helt inn til rutetidsinformasjonen16629
Nei

Det er ikke mulig å komme helt inn til rutetidsinformasjonen16630
UU_Oppslagstavle rutetab, belystFVT 3OAngir om oppslagstavle er belyst eller ikke.10417
Ja


16793
Nei


16794
UU_SanntidsinformasjonFVT 8BAngir om det er skjerm med sanntidsinformasjon på Holdeplassutrustning.
Merknad: Skal angis om Ja
10209
Ja

Holdeplassutrustning har sanntidsinformasjon16631
Nei

Holdeplassutrustning har ikke sanntidsinformasjon16632
UU_HøyttalerFVT 8BAngir om det er høyttaler for å formidle informasjon.
Merknad: Skal angis om Ja
10210
Ja

Holdeplassutrustning har høyttaler16633
Nei

Holdeplassutrustning har ikke høyttaler16634
UU_BelysningFVT 35PAngir utvendige belysningsforhold. Evt. innvendig belysning i leskur skal knyttes til "leskur".3959
Ja, egen belysning


4978
Nei


4979
Ja, belyst av gatebelysning


9954
UU_TakoverbyggFVT 20PAngir om det er mulighet for tak over hodet ved opphold på Holdeplassutrustning.10199
Ikke takoverbygg

Det er ikke takoverbygg ved Holdeplassutrustning16617
Innendørs

Holdeplassutrustning er plassert innendørs16618
Leskur

Holdeplassutrustning har leskur16619
Åpent overbygg

Holdeplassutrustning er plassert under åpent overbygg. Beskytter mot regn, men ikke nødvendigvis mot vind.16620
UU_Leskur, fri bredde innvendigD 4 (m)BAngir minste frie bredde innvendig i leskur.
Merknad: Skal angis om det finnes leskur
10262
UU_Leskur, fri dybde innvendigD 3 (m)BAngir minimum fri dybde i leskur.
Merknad: Skal angis om det finnes leskur
10263
UU_Leskur, areal tilpasset rullestolFVT 20BAngir om det finnes fritt areal innvendig i takoverbygg/leskur på minst 1.5 x 1.5 m.
Merknad: Skal angis om det finnes leskur. Dybde mindre enn 1.5 m kan likevel godkjennes dersom området utenfor er i plan med gulv i takoverbygg/leskur
10200
Ja


16621
Nei


16622
UU_SittemulighetFVT 30PAngir om det er sittemulighet på Holdeplassutrustning.10211
Ja

Angir at det er sittemulighet, men ikke sittemulighet under tak og det er ikke armlene16635
Ja, med tak

Angir at det er sittemulighet under tak, men det er ikke armlene16636
Ja, med armlene

Angir at det er sittemulighet med armlene, men ikke under tak16637
Ja, med armlene og tak

Angir at det er sittemulighet under tak og at det er sittemulighet med armlene16638
Nei


16639
UU_GangadkomstFVT 50PAngir om holdeplass har tilrettelagt adkomst for fotgjengere. Med tilrettelagt adkomst menes at det er fortau eller gang/sykkelveg/lokal veg fram til holdeplassen.3963
Ja

Gangadkomst fra tilnærmet allle tilhørende områder4987
Delvis

Gangadkomst fra noen av de tilhørende områdene4988
Nei

Ingen form for egen gangadkomst til holdeplassen4989
UU_SykkelparkeringFVT 20PAngir om det er sykkelparkering i tilknytning til Holdeplassutrustning.10212
Ja, uten overbygg

Holdeplassutrustning har sykkelparkering uten overbygg16640
Ja, med overbygg

Holdeplassutrustning har overbygd sykkelparkering16641
Nei

Holdeplassutrustning har ikke sykkelparkering16642
UU_Gangadkomst, stigningFVT 20PStigningsforhold på beste adkomst til Holdeplass.10190
Inntil 1:20


16601
Inntil 1:15


16602
Inntil 1:12


16603
Brattere enn 1:12


16604
UU_Gangadkomst, kryssingsmulighetFVT 30OAngir hvilken mulighet det er for å krysse vegen ved holdeplassen.10694
Ja

Skal angi Ja om det er gangfelt eller tilrettelagt kryssing. Tilrettelagt kryssing vil si at det f.eks er åpning i rekkverk/gjerde, men uten at det er gangfelt.17273
Nei

Skal anig Nei der det ikke er tilrettelagt kryssing eller gangfelt. Det skal angis Nei også i tilfeller hvor det er kryssing over/under på egen g/s-veg17274
UU_BilparkeringFVT 60PAngir om det er parkering for bil i tilknytning til Holdeplassutrustning.10220
Ja

Angir at det er bilparkering i tilknytning til holdeplassutrustning, men parkering er uten takoverbygg og det er ikke tilrettelagt for forflytningshemmede16648
Ja, med takoverbygg

Angir at det er bilparkering med takoverbygg i tilknytning til holdeplassutrustning, men parkering er ikke tilrettelagt for forflytningshemmede16649
Ja, tilrettelagt for forflytningshemmede

Angir at det er bilparkering i tilknytning til holdeplassutrustning, det er tilrettelagt for forflytningshemmede, men det er ikke takoverbygg16650
Ja, tilrettelagt for forflytningshemmede og takoverbygg

Angir at det er bilparkering med takoverbygg i tilknytning til holdeplassutrustning, det er tilrettelagt for forflytningshemmede16651
Nei

Det er ikke parkering i tilknytning til holdeplassutrustning16652
UU_Plattform, typeFVT 20BAngir type område hvor reisende kan oppholde seg i forbindelse med venting på kollektivtrafikk .
Merknad: Påkrevd hvis holdeplass for buss
10219
Ikke plattform

Det er ikke noe eget tilpasset venteareal16689
Del av fortau

Plattformen er del av gjennomgående fortau16690
Trafikkøy

Trafikkøy som skiller kjørefelt eller påstigningspunkt16691
Eget areal

Eget areal som brukes som venteareal16692
Del av g/s-veg

Plattformen er del av gjennomgående g/sveg19834
UU_Plattform, belegningFVT 20BBelegning på plattform.
Merknad: Skal angis om det er plattform.
10193
Asfalt


16605
Betong


16606
Betongstein


16607
Grus


16608
Naturstein, brostein


16609
Naturstein, heller


20073
UU_Plattform, dekkekvalitetFVT 20BDekkekvalitet på Holdeplassutrustning.
Merknad: Skal angis om det er plattform.
10189
God

Stabilt og jevnt dekke uten sjenerende skader16598
Middels

Noen ujevnheter og/eller mindre skader16599
Dårlig

Ujevnt og/eller betydelig skadd dekke16600
UU_Plattform, lengdeD 5 (m)BLengde av plattform eksklusiv inn-/utkjøringslengde.
Merknad: Betingelse: Skal angis om det finnes plattform.
10191
UU_Plattform, breddeD 4 (m)BFri bredde i plattformens fulle lengde. Ved varierende bredde brukes gjennomsnitt.
Merknad: Betingelse: Skal angis om det finnes plattform.
10192
UU_Plattform, arealH 4 (m2)OAreal av plattform.11862
UU_Plattform, punkthinderFVT 8BAngir om det finnes punkthinder i forflytningsbane langs plattformen.
Merknad: Skal angis om det er plattform.
10202
Ja


16623
Nei


16624
UU_Plattform, minstebreddeD 4 (m)BMinste bredde på beste gang-/forflytningsbane langs plattformen. Det skal tas hensyn til permanente punkthinder som trapper, skiltstolper, portaler, bygninger osv. Kjøretøy, rullestoler, vogner etc som har bredde større enn denne minstebredden vil ikke kunne passere fritt på plattform.
Merknad: Skal angis om det er plattform.
10201
UU_Plattform, kantsteinhøyde påstigningD 4 (cm)BHøyde på kantstein ved påstigningspunkt.
Merknad: Skal angis om det er plattform
10194
UU_Plattform, kantsteinhøyde avstigningD 4 (cm)BHøyde på kantstein ved avstigningspunkt (ca 5 m bak påstigning).
Merknad: Skal angis om det er plattform. Viktig å ha denne også på grunn av at bussen er lavere ved bakre dør enn ved fremre dør
10195
UU_Plattform, buss adgang til kantFVT 20BAngir om buss/trikk kan kjøre uhindret inn til kant. Gjelder vanlig buss eller trikk.
Merknad: Skal angis om det er plattform.
10196
Ja

Buss/trikk kan kjøre uhindret inn til kant16610
Nei

Buss/trikk kan ikke kjøre uhindret inn til kant16611
UU_Plattform_varselfelt langs kantFVT 20BAngir om det er varsellinje langs perrongkant ut mot veg for å gjøre folk oppmerksom på kanten og på innkomende busser/trikker.
Merknad: Skal angis for holdeplasser med plattform.
10198
Ja


16614
Nei


16615
UU_Taktile indikatorer til påstigningFVT 20PAngir om det er Taktile indikatorer til påstigningpunktet.10197
Ja


16612
Nei


16613
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10306
Sist oppgradertH 4BAngir årstall for når holdeplassutrustning sist ble oppgradert. Eksempel på oppgradering kan være anleggelse av plattform, etablere bedre tilbud til trafikantene i form av sanntidsinformasjon, sykkelparkering, leskur, mm.
Merknad: Skal angis om holdeplassutrustning har vært oppgradert.
11311
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.7833
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11141
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12389
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
10221
Stat, Statens vegvesen


16693
Fylkeskommune


16694
Kommune


16695
Privat


16696
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17635
Stat, Nye Veier


18612
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
3962
Statens vegvesen


4984
Kommune


4985
Privat


4986
Fylkeskommune


16758
Uavklart


17679
Nye Veier


18700
OPS


18829
Utgår_Stoppunktnummer, alternativT 10OStoppunktnummer som er benyttet tidligere eller benyttes i andre sammenhenger. Vil bli overflødig på sikt.10204
Utgår_Stoppunktnummer, NRI (9 siffer)T 10UUnikt nummer for stoppunkt i tidligere versjon av Nasjonalt Stoppestedsregister (fra NRI sin database). Dette nummeret skal ha 9 siffer. De tre første sifrene skal være 762.
Merknad: ET vil erstattes av ny ET 11310 (Entur-nummer) i løpet av kort tid. ET vil i overgangsperiode brukes for kobling mot nasjonalt register. Tradisjonelle 2 elller 10 sifrede nummer kan legges på egenskapstype "Stoppunktnummer, alternativ" (Egenskap 10204).
10203
Utgår_Stoppestedsnummer, alternativT 10OAngir alternativt holdeplassnummer, kan f.eks være 8-sifret nummer som inneholde kommunenummer. Vil bli overflødig på sikt.10884
Utgår_Stoppestedsnummer, NRI (9 siffer)T 20UUnikt nummer for stoppested/holdeplass i tidligere versjon av Nasjonalt StoppestedRegister (fra NRI sin database). Dette nummeret skal ha 9 siffer. De tre første sifrene skal være 761.
Merknad: ET vil erstattes av ny ET 11309 (Entur-nummer) i løpet av kort tid. ET vil i overgangsperiode brukes for kobling mot nasjonalt register.Tradisjonelle 8-sifrede nummer kan legges på egenskapstype "holdeplassnummer, tidligere" (Egenskap 10884).
3958


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet. Oppdateres fra Nasjonalt Stoppestedregister for forekomster som er synkronisert med NSR.
Merknad: Grunnrissreferanse: Plattformkant i påstigningpunkt. Høydereferanse: Topp plattformdekke i påstigningspunkt.
5001
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Skillet mellom plattform/venteareal og vegareal der buss kjører. Utstrekning tilsvarende plattform/venteareal. Høydereferanse: Topp kantstein/plattform
89263. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1734Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Holdeplassutrustning skal være registrert0 %0 %

1735AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1841Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1840Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1767Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når Eier er en annen enn vegeier0 %0 %

1954Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1851Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Holdeplassnavn_UoffisieltHoldeplassnavn_Uoffisielt Skal oppgis om holdeplass finnes i Rutebanken. Skal på sikt hentes automatisk fra Rutebanken0 %0 %

2510Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_Stoppestedsnummer, NRI (9 siffer)Utgår_Stoppestedsnummer, NRI (9 siffer) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2511Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_Stoppunktnummer, NRI (9 siffer)Utgår_Stoppunktnummer, NRI (9 siffer) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1739Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når Vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1867Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_HøyttalerUU_Høyttaler skal være angitt om Ja0 %0 %

1766Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_BilparkeringUU_Bilparkering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1852Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_BelysningUU_Belysning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2353Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_GangadkomstUU_Gangadkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1855Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Gangadkomst, stigningUU_Gangadkomst, stigning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2000Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_HoldeplasskiltUU_Holdeplasskilt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1863Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Leskur, areal tilpasset rullestolUU_Leskur, areal tilpasset rullestol skal være angitt om det finnes leskur. Dybde mindre enn 1.5 m kan likevel godkjennes dersom området utenfor er i plan med gulv i takoverbygg/leskur0 %0 %

1847Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Leskur, fri bredde innvendigUU_Leskur, fri bredde innvendig skal være angitt om det finnes leskur0 %0 %

1848Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Leskur, fri dybde innvendigUU_Leskur, fri dybde innvendig skal være angitt om det finnes leskur0 %0 %

1753Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_TakoverbyggUU_Takoverbygg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1758Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Oppslagstavle for rutetabellUU_Oppslagstavle for rutetabell skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1760Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Oppslagstavle rutetab, adgangUU_Oppslagstavle rutetab, adgang skal være angitt hvis rutetidsinformasjon finnes på Holdeplassutrustning0 %0 %

1843Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Oppslagstavle rutetab, høyde overkantUU_Oppslagstavle rutetab, høyde overkant skal være angitt hvis det finnes slik oppslagstavle0 %0 %

1759Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Oppslagstavle rutetab, høyde underkantUU_Oppslagstavle rutetab, høyde underkant skal være angitt hvis rutetidsinformasjon finnes på Holdeplassutrustning0 %0 %

1858Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Plattform, belegningUU_Plattform, belegning skal være angitt om det er plattform.0 %0 %

1857Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Plattform, breddeUU_Plattform, bredde Betingelse: skal være angitt om det finnes plattform.0 %0 %

1861Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Plattform, buss adgang til kantUU_Plattform, buss adgang til kant skal være angitt om det er plattform.0 %0 %

1854Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Plattform, dekkekvalitetUU_Plattform, dekkekvalitet skal være angitt om det er plattform.0 %0 %

1860Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Plattform, kantsteinhøyde avstigningUU_Plattform, kantsteinhøyde avstigning skal være angitt om det er plattform. Viktig å ha denne også på grunn av at bussen er lavere ved bakre dør enn ved fremre dør0 %0 %

1859Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Plattform, kantsteinhøyde påstigningUU_Plattform, kantsteinhøyde påstigning skal være angitt om det er plattform0 %0 %

1856Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Plattform, lengdeUU_Plattform, lengde Betingelse: skal være angitt om det finnes plattform.0 %0 %

1864Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Plattform, minstebreddeUU_Plattform, minstebredde skal være angitt om det er plattform.0 %0 %

1865Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Plattform, punkthinderUU_Plattform, punkthinder skal være angitt om det er plattform.0 %0 %

1868Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Plattform, typeUU_Plattform, type skal være angitt hvis holdeplass for buss0 %0 %

1853Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_poeng, beregnet, faktiskUU_poeng, beregnet, faktisk 0 %0 %

1869Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_poeng, beregnet, muligUU_poeng, beregnet, mulig 0 %0 %

1757Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_På- og avstigningUU_På- og avstigning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1866Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Sanntids-informasjonUU_Sanntidsinformasjon skal være angitt om Ja0 %0 %

1763Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_SittemulighetUU_Sittemulighet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1764Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_SykkelparkeringUU_Sykkelparkering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1751Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Taktile indikatorer til påstigningUU_Taktile indikatorer til påstigning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1736Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_TypeUU_Type skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1844Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Type transportmiddelUU_Type transportmiddel skal være angitt om det ikke er buss0 %0 %

1862Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_Plattform_varselfelt langs kantUU_Plattform_varselfelt langs kant Skal kun angis for trikkeholdeplasser0 %0 %

1845Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UU_ViktighetsnivåUU_Viktighetsnivå skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1768Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetParkeringsområdeUU_BilparkeringDet skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet UU_Bilparkering og Parkeringsområde som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning 0 %0 %

1769Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetOppslagstavle for rutetabellUU_Oppslagstavle for rutetabellDet skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet UU_Oppslagstavle for rutetabell og "Oppslagstavle for rutetabell" som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning 0 %0 %

1770Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSykkelparkeringUU_SykkelparkeringDet skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet UU_Sykkelparkering og Sykkelparkering som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning 0 %0 %

1771Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLeskurUU_TakoverbyggDet skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet UU_Takoverbygg og Leskur som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning 0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Holdeplassutrustning-objekt skal registreres for hver Holdeplassutrustningute langs vegen i henhold til kravmatrisa. Holdeplassutrustning festes til hovedvegnettet. Det kan gjøres unntak for kollektivterminaler som har eget vegnett.

Det skal defineres en forekomst for hver side av vegen dersom det er busstopp på begge sider.

Dersom flere Holdeplassutrustning har tilknyttet samme service (Sykkelparkering, Utemøbler, Parkeringsområde osv) registreres disse som datterobjekt på kun en Holdeplassutrustning, og da normalt på den som er nærmest. Tilhørende egenskap f.eks. UU_Sykkelparkering ( Ja, uten overbygg / Ja, med overbygg / Nei ) registreres imidlertid på alle som kan benytte denne service.

En del av egenskapene er med for å vise status for underobjekter og skal etter hvert overføres automatisk fra disse. Inntil automatisk overføring er klar må data legges inn her i tillegg til på underobjektene. Dette gjelder data for: Oppslagstavle for rutetabell, Leskur/tak, Sykkelparkering, Bilparkering og Gangadkomst. Noen av disse har flere felter.


UU_Type Holdeplassutrustning


Typer av holdeplassutrustning
Bildet viser eksempler på typer Holdeplassutrustning. UU_Type : er definert slik her og i håndbok V123:

Signalstopp - Holdeplasstype 1 : Stopp på signal, uten fysisk markering av holdeplassen. Ikke vist her
Kun skilt : Holdeplasstype 2: Kun 512-skilt med informasjonsbærer.
Kantstopp - Holdeplasstype 3: 512-skilt med plattform for passasjer eller stopp ved fortau i by/tettbebyggelse.
Plattform og lomme - Holdeplasstype 4: 512-skilt med plattform for passasjer + lomme.
Annen type - F.eks. Holdeplasstype 5: Knutepunkt, se eget kapittel i håndbok V123Geometrireferanse


Geometrireferanse for objektet
Den røde markeringen i bildet viser hvor punkt som representerer objektet skal måles inn.

Etableringsår : 2014
Holdeplassnavn_Uoffisielt : Hundhammeren
Utgår_Stoppestedsnummer, NRI (9 siffer) : xxxxxx
Utgår_Stoppunktnummer, NRI (9 siffer) : xxxxxx
UU_Belysning : Ja, belyst av gatebelysning
UU_Bilparkering : Nei
UU_Gangadkomst : Ja
UU_Gangadkomst, stigning : Inntil 1:20
UU_Holdeplasskilt : Ja, integrert symbol
UU_Høyttaler : Nei
UU_Leskur, areal tilpasset rullestol : Ja
UU_Leskur, fri bredde innvendig : 1,5
UU_Leskur, fri dybde innvendig : 1,2
UU_Takoverbygg : Leskur
UU_Oppslagstavle for rutetabell : Ja
UU_Oppslagstavle rutetab, adgang : Ja
UU_Oppslagstavle rutetab, høyde overkant : 1,5
UU_Oppslagstavle rutetab, høyde underkant : 1,0
UU_Plattform, belegning : Asfalt
UU_Plattform, bredde : 4,0
UU_Plattform, buss adgang til kant : Ja
UU_Plattform, dekkekvalitet : God
UU_Plattform, kantsteinhøyde avstigning : 20
UU_Plattform, kantsteinhøyde påstigning : 20
UU_Plattform, lengde : 30
UU_Plattform, minstebredde : 2,8
UU_Plattform, punkthinder : Ja
UU_Plattform, type : Del av fortau
UU_poeng, beregnet, faktisk : nnnnn
UU_poeng, beregnet, mulig : xxxxx
UU_På- og avstigning : Både på- og avstigning
UU_Sittemulighet : Ja, med tak
UU_Taktile indikatorer til påstigning : Ja
UU_Type : Kantstopp
UU_Type transportmiddel : Buss
UU_Viktighetsnivå : Standard holdeplassTaktile indikatorer


Taktile indikatorer ved busstopp. Foto: Tore Paulsen
Bildet viser eksempler på taktile indikatorer på en Holdeplassutrustning

UU_Taktile indikatorer til påstigning : JaBeregnet poeng

Maks antall oppnåelige poeng for universell utforming varierer avhengig av hvilken type Holdeplassutrustning (stoppunkt) det er snakk om. F.eks. er det færre krav til utforming, og dermed færre mulige poeng, for stoppunkt som primært benyttes til avstigning, mens stoppunkt som har knutepunktfunksjon har flere krav knyttet til seg, og dermed også flere mulige poeng.

For at ikke stoppunkt med lavt antall maks-poeng systematisk skulle komme dårlig ut i vurderingene, er det besluttet å benytte en generalisert sekspunkts-skala som viser hvordan hvert stoppunkt ligger an i forhold til maksnivå for den aktuelle typen stoppunkt. Dette blir så omregnet til en heltallsverdi på en felles "generalisert" skala med seks UU-nivå, fra 1 til 6, og det er denne som benyttes i resultatpresentasjon, med ulik farge for hvert nivå. I tabellen ved siden av resultatfiguren vises antall stoppunkt i alle de ulike UU-nivåene med fargekode, og de tilsvarende fargene vises i figuren.

Fargekodene relaterer seg til hva som er maks oppnåelig for hver aktuell type stoppunkt, og hvor mange poeng stoppunktet faktisk har fått.

UU_poeng, beregnet, faktisk : 4

487_eksps_uu_poeng.jpg
Eksempler viser resultat av registrering av alle Holdeplassutrustning (stoppunkt) på en Kollektivterminal

Referanser
Mer informasjon om beregning av poeng for UU-utforming finner du her


Rutetidinformasjon

Bildet viser et leskur på en Holdeplassutrustning med UU_Oppslagstavle for rutetabell : .

Høyde underkant for Oppslagstavle for rutetabell er markert i bildet.
Vi ser at dekke utenfor leskuret er i plan med gulv leskur. UU_Leskur, areal tilpasset rullestol : kan derfor settes til "Ja" selv om dybde for leskuret er bare 1.2 m
Vi kan også se at det her er mulig å komme helt inntil UU_Oppslagstavle for rutetabell.

UU_Oppslagstavle for rutetabell : Ja
UU_Oppslagstavle rutetab, adgang : Ja
UU_Oppslagstavle rutetab, høyde overkant : 180 cm
UU_Oppslagstavle rutetab, høyde underkant : 90 cm
UU_Takoverbygg : Leskur
UU_Leskur, fri bredde innvendig : 2 m
UU_Leskur, fri dybde innvendig : 1.2 m
UU_Leskur, areal tilpasset rullestol : Ja

Rutetidsinformasjon. Foto: Tore PaulsenLengde plattform

For lengde plattform beregnes kun selve plattformen og ikke inn- og utkjøringen.

UU_Plattform, lengde : 18 m
UU_Plattform, belegning : Asfalt
UU_Plattform, bredde : 3
UU_Plattform, buss adgang til kant : Ja
UU_Plattform, dekkekvalitet : God
UU_Plattform, kantsteinhøyde avstigning : 20
UU_Plattform, kantsteinhøyde påstigning : 20
UU_Plattform, type : Del av fortau

Lengde plattform. Foto:Tore Paulsen