Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.718Trafikkøy (ID=49)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2015-09-18Første versjon.
2016-03-07Ny egenskap "Eier"
2016-06-22Areal: Tilrettelagt for automatisk utregning av areal på basis av geometri
2016-06-22Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-06-22Endret på innsamlingsregler og eksempler
2016-11-01Egenskap "Type" har fått endret navn på tillatte verdier
2016-11-01Ny egenskap "FKB_ID". Skal benyttes for samkjøring med FKB-data
2016-11-01Endret eksempler og innsamlingsregel
2017-12-11Endret på innsamlingsregel
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAntall, type, eier
Transportplanlegging/NavigasjonAntall, type, areal2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

49_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

49_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema med tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

49_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Trafikkøy
Definisjon:Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 45PAngir hvilken type vegobjektet er av.1119
Delende trafikkøy uten venstresvingefelt

Trafikkøy som normalt benyttes i primærveg, hovedsakelig i T-kryss, for å skille motgående trafikkstrømmer. Trafikkøyen har ikke tilliggende venstresvingefelt3207
Delende trafikkøy med venstresvingefelt

Trafikkøy som benyttes i primærveg, i T- og X-kryss, for å skille motgående trafikkstrømmer. Trafikkøyen har tilliggende venstresvingefelt3208
Dråpeøy

Trafikkøy som kan benyttes i sekundærveg i T- og X-kryss for å skille motgående trafikkstrømmer.3209
Trekantøy

Trafikkøy som benyttes i forbindelse med høyresving i T- og X-kryss. Kan benyttes både ved sving fra primærveg til sekundærveg og motsatt.3210
Trekantdeleøy, rundkjøring

Trafikkøy i arm av rundkjøring. Benyttes for å adskille motgående trafikkstrømmer samt lede trafikk som kjører inn i rundkjøring. Trafikkøyen har en tilnærmet trekanta utforming.3211
Sentraløy, rundkjøring

Trafikkøy i senter av rundkjøring. Inkluderer også eventuelt overkjørbart areal.3212
Trafikkøy v fotgjengerovergang

Trafikkøy i forbindelse med fotgjengerfelt. Ligger mellom to kjørefelt. Gir mulighet for fotgjengere å krysse vegen i to etapper.3213
Trafikkøy v snuplass

Trafikkøy i tilknytning til snuplass. Benyttes først og fremst i senter av sirkulære snuplasser3214
Parallelldeleøy, rundkjøring

Trafikkøy i arm av rundkjøring. Benyttes for å adskille motgående trafikkstrømmer samt lede trafikk som kjører inn i rundkjøring. Trafikkøyen har tilnærmet jevn bredde.11632
Trompetdeleøy, rundkjøring

Trafikkøy i arm av rundkjøring. Benyttes for å adskille motgående trafikkstrømmer samt lede trafikk som kjører inn i rundkjøring. Trafikkøyen har jen utforming som minner om enden på en trompet.11633
Trafikkøy v filterfelt

Trafikkøy mellom filterfelt og kryss.12976
UtformingFVT 50PUtforming av vegobjekt.2024
Malt


3220
Fysisk m kantstein


3224
BelegningFVT 50PAngir hva vegobjektet er belagt med.2127
Asfalt


2347
Stein


3277
Grønt/beplantning


3917
Betong


4053
Betong, farget


5547
Betong, mønstret


5548
Betong, mønstret og farget


5549
Betongheller


5550
Stein, faststøpt i betong


5552
Stein, rundstein


5553
Stein, brostein


5554
Pukk


5555
Betongstein


7934
Skiferheller


11234
Granitt


11235
Belegning, overkjørbart arealFVT 40
Angir hvilken type belegning det er på overkjørbart areal.8787
Stein, brostein


11628
Asfalt


11629
Betongstein


11631
Betong


11786
Areal, totaltD 6 (m2)BAngir arealet av vegobjektet. For fysiske øyer skal arealet regnes til ytterkant kantstein. Evt. overkjørbart areal skal medregnes. For malte øyer skal arealet regnes til ytterkant maling.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
1363
Areal, overkjørbartD 5 (m2)PAngir areal av den delen av trafikkøyen som er overkjørbar. Dette arealet er tiltenkt framkommelighet for store kjøretøy evt spesialkjøretøy.
Merknad: Dersom det ikke er overkjørbart areal gis verdi 0
8786
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10381
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11569
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11054
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12292
FKB_IDT 150ORefererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.10858
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
10768
Fylkeskommune


17444
Kommune


17445
Privat


17446
Stat, Statens vegvesen


17447
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17640
Stat, Nye Veier


18628
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8057
Statens vegvesen


10451
Kommune


10529
Privat


10607
Uavklart


17710
Nye Veier


18674
OPS


18803
Fylkeskommune


19927


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter objekt. Høydereferanse: Bakkenivå/Topp kantstein
4756
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Senter trafikkøy i lengderetning
8917
Geometri, flateGFPGir flate/Polygon som geometrisk avgrenser ytterkant av vegobjekt.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Samme som for FKB - Trafikkøykant (7013)
107163. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2126Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Trafikkøy} skal være registrert0 %0 %

2127AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2136Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi50 cm50 cm

2135Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2133Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal, overkjørbartAreal, overkjørbart skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2129Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal, totaltAreal, totalt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2131Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BelegningBelegning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2134Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2128Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2130Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UtformingUtforming skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2268Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

2132Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Trafikkøy-objekt skal registreres for hver Trafikkøy ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Registreres i forbindelse med vegkryss. Trafikkøyer i sideveger skal normalt knyttes til hovedvegen, det skal da angis sideposisjon = høyre til kant/vendepunkt.

Der en Trafikkdeler går fra kryss til kyss og den ikke er oppdelt, registreres alt som Trafikkdeler. Der den deles av for eksempel et gangfelt, kan delen som ligger mot vegkrysset registreres som Trafikkøy. Registreringene bør ikke overlappe.

På en trafikkøy som består av en opphøyd del avgrenset av kantstein og et oppmalt sperreområde, registreres kantsteinen som avgrensing av trafikkøy og sperreområdet registreres som Vegoppmerking, langgående med sperreområde, fysisk og legges som datter.

På en malt trafikkøy registreres det en Trafikkøy med Utforming Malt og en Vegoppmerking, langsgående med sperreeområde, malt med samme avgrensning.


Trafikkøyer i X- og T-kryss

Bildet viser trafikkøyer i X- og T-kryss.

Følgende Type : er vist her:

Trekantøy
Delende trafikkøy uten venstresvingefelt
Delende trafikkøy med venstresvingefelt
Dråpeøy


Figur 4: Trafikkøyer i T-kryss


Referanser
Fra håndbok V121 (263) Geometrisk utforming av veg og gatekryss


Trafikkøyer i rundkjøring

Bildet viser trafikkøyer i rundkjøring

Følgende Type : er vist her:

Sentraløy, rundkjøring
Parallelldeleøy, rundkjøring
Trompetdeleøy, rundkjøring
Trafikkøy v filterfelt
Trekantdeleøy, rundkjøring

Figur 5: Trafikkøyer i rundkjøring


Referanser
Fra håndbok V121 (263) Geometrisk utforming av veg og gatekryss


Delte trafikkøyer

Bildet viser ulike delte trafikkøyer. Selv om de er delt skal de registreres som en trafikkøy i NVDB.

Unntaket er hvis det er en trrafikkøy i et kryss der den ene delen skal vedlikeholdes av kommune og den andre av Statens vegvesen

Da registreres det som to trafikkøyer og den delen som skal vedlikeholdes av kommunen koples til den kommunale vegen

Det brukes Type : Trafikkøy v fotgjengerovergang

Figur 6: Ulike forekomster av delte trafikkøyer.Eksempel på skjønnsmessig vurdering

En del trafikkøyer er tvilstilfeller og kan vurderes som flere typer i følge datakatalogen. Her vises en trafikkøy som vi har vurdert til en Trekantøy.
Figur : Skjønnsvurdering på TrafikkøyTrafikkøy med malt sperreområde

Den opphøyde Trafikkøya er ganske liten, men har et stort sperreområde i bakkant

Areal, overkjørbart : 0
Areal, totalt : 30
Belegning : Betongstein
Etableringsår : 2013
Type : Trompetdeleøy, rundkjøring
Utforming : Fysisk m kantstein

Sperreområdet registreres som Vegoppmerking, langsgående med Type: Sperreområde, fysisk

Figur 7: Fysisk øy med sperreområdeMidtdeler som går fra kryss til kryss

Her er et eksempel på midtdeler som går fra kryss til kryss og som blir Trafikkdeler i stedet for Trafikkøy.
172_eksps_trafikkdeler_krysstkryss.png
Figur 8: Registreres som Trafikkdeler


Skjønnsmessig vurdering

En del trafikkøyer er tvilstilfeller og kan vurderes som flere typer i følge Datakatalogen. Her vises en trafikkøy som vi har vurdert til en trekantøy med spesialutforming.

Areal, overkjørbart : 0
Areal, totalt : 40
Belegning : Grønt/beplantning
Etableringsår : 1978
Type : Trekantøy
Utforming : Fysisk m kantstein

49_eksps_trekantoey.png
Figur 9: Trekantøy med spesialutforming