Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.436Nødstasjon (ID=500)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-04-10Første versjon
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapen "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-31"Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-03-17Ny egenskap "Eier"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetPlassering, type
Drift og vedlikeholdPlassering, type2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

500_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

500_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

500_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Nødstasjon
Definisjon:Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 6OGir navn. Anbefalt mønster for navning: SOSxxx, der xxx er nummerering av nødstasjonen.9393
Avstand til nødutgangD 6 (m)PAngir avstand til nærmeste nødutgang.9852
Plassert i tunnelFVT 10OAngir om nødstasjon er plassert i tunnel eller ute i dagen.12095
Ja

Nødstasjon er plasser inne i en tunnel21021
Nei

Nødstasjon er plassert ute under åpen himmel21022
PlasseringFVT 30P
4001
I kiosk

Nødstasjon er plassert i kiosk5037
I skap

Nødstasjon er plassert i skap5038
Utgår_Direkte på vegg


12884
I kiosk og skap

Nødstasjonen er plassert i kiosk, men brannslokkingsapparat er plassert i separat skap utenfor kiosken.16070
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9853
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10473
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11737
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11624
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11694
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11142
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12390
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
10985
Stat, Statens vegvesen


18363
Fylkeskommune


18364
Kommune


18365
Privat


18366
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).18367
Stat, Nye Veier


18663
VedlikeholdsansvarligFVT 30BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9854
Kommune


16023
Privat


16024
Statens vegvesen


16025
Uavklart


17779
Nye Veier


18691
OPS


18820
Fylkeskommune


19995


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter dør til skap/kiosk. Høydereferanse: Gulvnivå
50053. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1222Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Nødstasjon skal være registrert0 %0 %

1223AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1224Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringPlassering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1225Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1226Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1227Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand til nødutgangAvstand til nødutgang skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1291Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårInstalleringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1228Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

2334Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

2514Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Nødstasjon-objekt skal registreres for hver nødstasjon ute på vegen i henhold til kravmatrisa.

Nødstasjoner plassert på hver side av tunnelløpet skal registreres som separate objekter, selv om de har ca. samme meterverdi.

Der det er nødtelefon og brannslokkingsapparat som er beregnet for bruk av alle trafikanter, registreres det en nødstasjon. Der slikt utstyr er plassert i teknisk rom eller annet område med begrenset tilgang, skal det ikke registreres Nødstasjon som mor til disse objektene.


Nødstasjon i kiosk


Avstand til nødutgang : 475 meter
Driftsmerking : 241
Etableringsår : 2005
Plassering : I kioskNødstasjon i skap


Avstand til nødutgang : 6500 meter
Driftsmerking : TB145
Etableringsår : 2011
Plassering : I skapNødstasjon i eget rom(kiosk), med glassdør


Her er det en nødstasjon som er plassert i et lite rom
Avstand til nødutgang : 268 meter
Driftsmerking : 7
Etableringsår : 2009
Plassering : I kioskNødstasjon i kiosk, men med brannslokkingapparat i separat skap utenfor.


I dette tilfellet er nødstasjonen en kiosk, men brannslokkingsapparatene er imidlertid plassert i et eget skap et par meter til siden for kiosken. Dette registreres som èn Nødstasjon på lik linje med andre nødstasjoner. For å beskrive at brannslokkingsapparatene er plassert i eget skap utenfor kiosken angis Plassering = "I kiosk og skap".

Avstand til nødutgang : 145 meter
Driftsmerking : xxx
Etableringsår : 2012
Plassering : I kiosk og skap