Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.298Grøntanlegg (ID=508)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Grøntanlegg er arealer som er opparbeidet eller forkommer naturlig overveiende med vegetasjonsobjekter, som busker, blomsterbeplanting, trær og grasdekker, i tilknytning til eller langs veger. Grøntanlegg kan ligge i naturlig terreng eller på helt kunstig opparbeidede flater, for eksempel sentraløyer i rundkjøringer. Grøntanlegget kan inneholde en gruppering grøntobjekter som sammen utgjør en helhet eller kun enkelte grøntobjekter. I tillegg kan det være skjøtselsmessige årsaker til grupperingen. Grøntanlegg kan være naturlike eller parklike (jfr. R610).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-28Grøntanlegg kan nå ha døtre som er utenfor avgrensing til mor
2016-10-28Døtrene blir ikke lengre slettet om Grøntanlegg som er mor slettes
2017-03-06Egenskapene "Utgår_eier", "Utgår_driftsansvarlig" og "Utgår_vedlikeholdsansvarlig" er fjernet
2017-03-06"Grøntanlegg" kan nå ha "Naturområde" som datter
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdNavn, nummer, plassering, anleggsår mmBrukes som et samleobjekt for objekter som skal inngå i en skjøtselsplan2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

508_uml_betingelser.png
Figur 1:UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

508_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

508_uml_assosiasjoner.png
Figur 3:UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Grøntanlegg
Definisjon:Grøntanlegg er arealer som er opparbeidet eller forkommer naturlig overveiende med vegetasjonsobjekter, som busker, blomsterbeplanting, trær og grasdekker, i tilknytning til eller langs veger. Grøntanlegg kan ligge i naturlig terreng eller på helt kunstig opparbeidede flater, for eksempel sentraløyer i rundkjøringer. Grøntanlegget kan inneholde en gruppering grøntobjekter som sammen utgjør en helhet eller kun enkelte grøntobjekter. I tillegg kan det være skjøtselsmessige årsaker til grupperingen. Grøntanlegg kan være naturlike eller parklike (jfr. R610).
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 50PAngir navn på grøntanlegget. Navnet bør kunne knyttes til sted og type grøntanlegg.4150
TypeFVT 30PAngir hvilken type grøntanlegg dette er.12560
By/tettsted, gate/kryss


21629
Sideareal til g/s-veg


21630
Sideareal til veg


21631
Kryssområde veg


21632
Rasteplass


21633
Hvile-/stopplomme


21634
Kollektivholdeplass


21635
Annen type

Hvis ingen av alternativene over passer, bruk denne og angi hvilken type grøntanlegg dette er i beskrivelse.21636
NummerT 20OAngir nummer for unik identifisering av grøntanlegg innen et område eller en kontrakt.4151
Sted/AdresseT 200OFelt for å beskrive lokalisering av grøntanlegg i form av sted, adresse, mm.4156
SkjøtselsstandardFVT 20OAngi hvilken skjøtselsstandard grøntanlegget skal ha12572
Parklik

Grøntanlegg som skal ha parklik skjøtsel er som regel opparbeidet med plen, grasbakke med 3-4 årlige klipp. trær, gatetrær, busker og/ eller blomsterbeplanting. De er ofte tilknyttet veger og gater i/ ved byer og tettsteder, men det kan også gjelde rasteplasser, holdeplasser/ stopplasser, rundkjøringer og kryssområder. Disse områdene driftes mer intensivt, og skjøtsel innebærer blant annet jevnlig grasklipping, gjødsling, vanning, fjerning av ugras, samt beskjæring av busker, blomsterbeplanting og trær. Grøntanlegget skal være ordentlig og se velstelt ut.21662
Naturlik

Grøntanlegg som skal ha naturlik skjøtsel har som regel naturlig vegetasjon med trær og gress/ eng. De er ofte tilknyttet mer landlige veger. Det kan også gjelde rasteplasser, holdeplasser/ stopplasser, rundkjøringer og kryssområder som er opparbeidet, men som ikke krever så mye skjøtsel. Disse områdene driftes mindre intensivt, og skjøtsel innebærer blant annet grasklipping 1 -2 ganger årlig, fjerning av krattoppkomst, fjerning av døde/ skadde greiner, siktrydding og skjøtsel av verdifulle trær og trerekker.21663
Annen spesifikk

Denne benyttes unntaksvis. Angi hvilken skjøtsel som gjelder i «Beskrivelse».21664
Spesielle hensynFVT 3OAngir om det skal tas spesielle hensyn ved skjøtsel.12561
Ja


21637
Nei


21638
EtableringsårH 4OAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.4155
BeskrivelseT 400OBeskrivelse av grøntanlegget.12185
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11628
EierFVT 30BAngir hvem som er eier.9997
Stat, Statens vegvesen


16177
Fylkeskommune


16178
Kommune


16179
Privat


16180
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17631
Stat, Nye Veier


18549
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet
5802
Statens vegvesen


8197
Kommune


8223
Privat


8249
Uavklart


17690
Nye Veier


18720
OPS


18849
Fylkeskommune


19911


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omtrentlig senter anlegg. Høydereferanse: Terrengnivå omtrentlig senter anlegg
7588
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senterlinje for vegobjektet sett i dets lengderetning. Høydereferanse: Terrengnivå langs linje som tangerer ytterkant av området
5012
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Polygon som tangerer ytterkant av området. Høydereferanse: Terrengnivå langs polygon som tangerer ytterkant av området
75873. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1328Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Grøntanlegg skal være registrert0 %0 %

1329AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1331Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1332Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1566Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier0 %0 %

1333Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når Vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1334Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRasteplass0Hvis Grøntanlegg ligger innenfor en rasteplass skal grøntanlegget være datter til rasteplassen0 %0 %

1335Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjekai0Hvis Grøntanlegg ligger innenfor et ferjeleie skal grøntanlegget være datter til ferjeleiet0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Grøntanlegg kan opprettes på fergeleie, rasteplass eller der det er hensiktsmessig av driftsmessige forhold. Eksempelvis for en skjøtselsplan for rasteplass. Hensikten med å opprette grøntanlegg er å samle andre grøntobjekter som naturlig hører sammen som døtre av grøntanlegget.

Der det er grøntanlegg på begge sider av vegen kan det registreres i to grøntanlegg. Større områder med grøntanlegg kan deles i flere anlegg hvis det er hensiktsmessig ut fra driftsmessige forhold. Grøntanlegg skal normalt ikke deles på grunn av gangveier eller bekker som går gjennom området. I vegkryss er det naturlig å ha et grøntanlegg for hele krysset.


Grøntanlegg

Grøntanlegg/parkanlegg ved Nordre avlastningsveg i Trondheim

Etableringsår : 2009
Navn : Ilevolden
Nummer : 21
Sted/Adresse : Ved Skansen, Ilevolden i Trondheim


508_eksps_grontanleggila.jpg
Grøntanlegg ved Ilevolden i Trondheim. Foto: Knut Opeide


Prisbelønt grøntanlegg i Trondheim

Grøntanlegg/parkanlegg ved Nordre avlastningsveg i Trondheim. Større grøntanlegg som dette kan gjerne defineres som kun et anlegg, men kan deles i flere dersom det ut fra driftsmessige forhold er hensiktsmessig.

Ilabekken ble gjenåpnet og etablert som Iladalen park i forbindelse med byggingen av Nordre avlastningsveg i Trondheim. Grøntanlegget fikk Statens bymiljøpris fra Miljøverndepartementet i 2010. fikk også Bolig- og byplanprisen samme år.
Nordre avlastningsveg går i tunnel under området.

Etableringsår : 2010
Navn : Ilabekken
Nummer : 24
Sted/Adresse : Iladalen park, Ilevolden i Trondheim

508_eksps_grontanleggila2.jpg
Prisbelønt grøntanlegg i Trondheim. Foto: Knut Opeide


Grøntanlegg ved ferjekai


På fergeleie defines kun et grøntanlegg

Etableringsår : 1998
Navn : Hella ferjekai
Nummer : 135
Sted/Adresse : Hella, SognefjordenGrøntanlegg på rasteplass


På er rasteplass defineres kun et grøntanlegg. Dersom det ligger rasteplass på begge sider av vegen kan det opprettes to grøntanlegg.

Etableringsår : 1988
Navn : Kvåle
Nummer : 265
Sted/Adresse : Ormahaugen ved Vangsvatnet i VossGrøntanlegg i vegkryss


I et vegkryss er det naturlig å opprette bare et grøntanlegg for hele krysset.

Etableringsår : 1993
Navn : Bryn
Nummer : 7
Sted/Adresse : Høyenhall, Bryn, Oslo