Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.174Busker (ID=511)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-12-15
Definisjon:Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2015-03-20Oppdatert eksempler med nye egenskaper, samt lagt til eksempel for Type Buskas. Oppdatert kravmatrisa
2015-06-12Endret innsamlingsregel og endret på eksempler
2016-06-21Egenskap "Utgår_Avstand innbyrdes" fjernes
2016-06-21Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapen "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-27Egenskap "Eier" lagt til
2017-03-03Egenskap "Utgår_masseplanter" er fjernet
2017-12-152.29 - 921Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAreal, type, antall, navn2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

104_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-diagram med betingelser


Tillatte verdier

511_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

511_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-diagram med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Busker
Definisjon:Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.4131
Busker, frittstående

Frittstående busker er solitære/ enkeltstående busker. Disse er ofte store og har rik blomstring eller andre karakteristika som gjør dem til et blikkfang.5101
Buskfelt

Buskfelt er områder/areal beplantet med flere enn 2 busker. Inkluderer også frittvoksende hekk5102
Hekk, formklippet

Hekk er en rekke med busker eller større treslag som er plantet tett, og vedlikeholdt på en måte for å markere en grense.5103
Buskroser

Buskroser har kraftigere og mer buskaktig vekst enn vanlige roser. Disse krever tilsvarende lik skjøtsel som busker generelt.5104
Buskas

Gjengrodde/ høytvoksende buskfelt med betydelig lavere skjøtseslbehov enn for buskfelt. Buskas er i mange tilfeller gjengrodde buskfelt, som har grodd igjen til å gi et mer naturlikt preg. Helhetsinntrykket skal likevel være være frisk og frodig.5105
ArealH 6 (m2)BAngir samlet areal.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (flate eller linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
4144
AntallH 5 (stk)BAngir hvor mange forekomster som er representert.
Merknad: Angis for områder med få busker, f.eks under 5
4139
Løvfellende/VintergrønneFVT 20OAngir om buskene er løvfellende eller ikke.4157
Løvfellende


5107
Vintergrønne


5108
Høyde, gj.snittD 3 (m)OAngir gjennomsnittlig egenhøyde for hele vegobjektet.4159
Norsk navnT 100BAngir norsk navn på busker.
Merknad: Påkrevd for nyanlegg om Botanisk navn ikke er gitt
4498
Botanisk navnT 100BAngir botanisk navn på busker.
Merknad: Påkrevd for nyanlegg om Norsk navn ikke er gitt
4499
Sort/herkomstT 100OSort er en varietet av en plante som er oppformert med bestemte egenskaper til bruk i hage, park eller landbruk. Formeres vegetativt. Herkomst angir plantenes geografiske eller genetiske opprinnelse.
Merknad: Sort skal stå i enkle anførselstegn, f.eks. 'Fåberg'. Frøkilde betegnes for eksempel fk. Vestfold. Både sort og herkomst skal skrives med stor forbokstav, og skal ikke oversettes.
9967
PlantetidspunktH 4PAngir hvilket år området med busker ble etablert.10280
Sluttdato for garantitidDATO 8BAngir sluttdato for garantitid.
Merknad: Skal kun angis for forekomster som registreres før garantitid er utløpt.
10563
TilleggsinformasjonT 300OSupplerende informasjon som kan være av betydning mhp. skjøtsel/ drift, f.eks. høydemeter på buskfelt på over 2 meters høyde.10186
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11145
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12394
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når grunneier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
10872
Stat, Statens vegvesen


17907
Kommune


17908
Privat


17909
Fylkeskommune


17910
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17911
Stat, Nye Veier


18629
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
4505
Statens vegvesen


5293
Kommune


5294
Privat


5295
Uavklart


17680
Nye Veier


18698
OPS


18827
Fylkeskommune


19902
PlanteomgivelserFVT 50SAngir hva som omgir plantene.4506
Matjord


5290
Gress


5291
Barklag


5292


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer vegobjektet. Benyttes fortrinnsvis for frittstående busker.10726
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Aktuelt for langstrakte buskfelt.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senterlinje for buskfeltet i dets lengderetning. Høydereferanse: Terrenghøyde
5013
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnlinje: Omriss av beplantet areal. Høydereferanse: Terrenghøyde ved omriss av beplantet areal
88923. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1345Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Busker skal være registrert0 %0 %

1346AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2032Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

2031Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1928Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlantetidspunktPlantetidspunkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1347Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1348Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal være angitt for områder med få busker, f.eks under 50 %0 %

1349Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1351Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Botanisk navnBotanisk navn skal være angitt for nyanlegg om Norsk navn ikke er gitt0 %0 %

2341Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når grunneier avviker fra vegeier.0 %0 %

1350Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Norsk navnNorsk navn skal være angitt for nyanlegg om Botanisk navn ikke er gitt0 %0 %

2033Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sluttdato for garantitidSluttdato for garantitid Skal kun angis for forekomster som registreres før garantitid er utløpt.0 %0 %

1352Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Busker-objekt skal registreres for hver busk ute langs vegen i henhold til kravmatrisa

I feltene Norsk navn/Botanisk navn kan det gis flere arter skilt som vist her, eventuelt også med prosentandel: a) Azalea 60%, b) Blodrips 20%, c) Småildkvede 20%. Viktigste/dominerende art gis først. Detaljer kan gis i datterobjektet dokumentasjon.

Hvis flere arter vokser tett sammen i samme felt angis dette som en forekomst og navn gis som vist ovenfor.Buskfelt

Areal : 120 m2
Plantetidspunkt : 2013
Type : Buskfelt
Løvfellende/Vintergrønne : Løvfellende
Vedlikeholdsansvarlig : Statens vegvesen
Botanisk navn : Rosaceae Aronia
Norsk navn : Svartsurbær

Foto: Renate Vea PeterssonBuskfelt med flere arter

Antall : 130 m2
Areal : 265
Plantetidspunkt : 2005
Type : Buskfelt
Norsk navn : a) Buskmure 50 % b) Rhododendron 25 % c) Spirea 25 %
Løvfellende/Vintergrønne : Løvfellende
Plantetidspunkt : 2005
Vedlikeholdsansvarlig : Statens vegvesen
Buskrose

Antall : 20 stk
Areal : 17 m2
Plantetidspunkt : 2007
Type : Buskfelt
Norsk navn : Rynkerose
Botanisk navn : Rosa rugotida
Sort/herkomst : `Dark defender`
Løvfellende/Vintergrønne : Løvfellende
Planteomgivelser : Barklag
Plantetidspunkt : 2005
Type : Buskfelt

Hekk, formklippet

Hekken er plassert på en støyvoll som del av veganlegg.

Antall : 30 stk
Areal : 20 m2
Plantetidspunkt : 2011
Type : Hekk, formklippet
Norsk navn : Alperips
Botanisk navn : Ribes alpinum
Sort/herkomst : "Dima"
Planteomgivelser : Gress
Løvfellende/Vintergrønne : Løvfellende
Frittvoksende hekk

Bildet viser eksempler på frittvoksende hekk. Disse skal registreres som buskfelt

Antall : 30 stk
Areal : 20 m2
Plantetidspunkt : 2011
Type : Buskfelt
Norsk navn : a) Rosespirea b) Brudespirea
Botanisk navn : a) Froebelli, b) Grefsheim
Løvfellende/Vintergrønne : Løvfellende

Frittvoksende hegg registreres som buskfelt. Foto: Statens VegvesenBuskas

Antall : 21 stk
Areal : 115 m2
Plantetidspunkt : 2003
Type : Buskas
Norsk navn : Blodrips
Botanisk navn : Ribes sanguineum
Løvfellende/Vintergrønne : Løvfellende

Foto: Renate Vea PeterssonFrittstående busk

Kan ha store størrelsesforskjeller og være blomstrende eller ikke.

Antall : 7 stk
Areal : 7 m2
Plantetidspunkt : 2005
Type : Busker, frittstående
Botanisk navn : a) Forsythia b) Cinerea
Norsk navn : a) Gullbusk b)Syrin
Løvfellende/Vintergrønne : Løvfellende


Foto: Stefan Hofman / Renate Vea Petersson