Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.104Artsrik vegkant (ID=517)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2016-10-27
Definisjon:Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2016-10-27Endring av tillatte verdier på egenskap "Restriksjon grøft/kant" og "Restriksjon kantklipp"
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAreal, planteliv, restriksjon grøft/kantrenskPlanlegging av vedlikehold i rike biotoper2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

517_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

517_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

517_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Artsrik vegkant
Definisjon:Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Planteliv/verdiFVT 20PAngir hvor verdifullt planteliv det er i vegens sideområde.4162
Svært høy verdi


5133
Høy verdi


5134
Noe høy verdi


5135
Type vegkantFVT 40PAngir hvilken type vegkant objektet gjelder.9989
Tørrengvegkant

Dette er den klassiske artsrike vegkanten med tørrenger og tørrberg på moderat til sterkt tørkeutsatt og veldrenert mark. Typisk med kortvokste urter og gras, gjerne slåttetolerante/slåttebegunstigete arter som blomstrer tidlig og setter frø i løpet av juni og første halvdel av juli.16217
Frisk-fuktig/ høgstaude vegkant

Urterik utforming, ofte dominert av høgstauder og halvgras. Opptrer normalt på veldrenert og frisk mark, men kan også finnes på moderat tørkeutsatt og sesongfuktig mark. Næringsstatus varierer fra næringsfattig til noe næringsrik.16218
Nordlig/alpin vegkant

Utforming basert på naturgeografisk tilhørighet. Typisk består denne utformingen av tørrengpartier i veksling med eller mosikk med friske enger og kildepregete fuktenger og våtenger. Best utviklet på baserik berggrunn med tørrengpreg eller som reinrosehei. Særlig i beitepåvirkede områder opp mot fjellet i øvre deler av dalførene og på fjellovergangene i Sør-Norge kan det være en rik flora av fjellplanter.16219
Fukteng-våteng vegkant

Vegkanter rik sumpvegetasjon eller rikmyrspreg, ofte knyttet til stagnerende vann i veggrøfta, eventuelt frisk til våt fuktmark i grøfta og et stykke oppetter skjæring og fylling. Utformingen utvikles som regel inntil verdifulle våtmarksmiljøer, rik myrkantskog (sumpskog) og rikmyr. Med intakt, blottlagt torvjord i skjæring og grøft, vil kravfulle og konkurransesvake arter fra rikmyr ha mulighet til å etablere seg.16220
Annen type vegkant

Vegkant som ikke passer i de beskrevne typene. Spesiefiser type og/eller beskrivelse i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad"16254
Bakgrunn, kortT 1000PVurdering/beskrivelse av forekomsten. Kun viktig informasjon som ikke finnes i andre felt. Beskriv dominerende arter, typiske arter, ev sjeldne eller rødlista arter. Ev status som naturtypelokalitet (og i tilfelle verdi A, B eller C) nevnes, hvis ikke kommenteres ikke NT-lokalitet.4496
LokalitetT 50OStedsbeskrivelse som angir hvor forekomsten finnes.10083
Spesiell beskrivelse/merknadT 1000OGir beskrivelse for skjøtsel, tidsrom for kantklipp, andre hensyn og ev. annen type skjøtsel.9994
SoneFVT 20OAngir hvilken sone beskrivelsen gjelder for.9990
Alle

Hele området utenfor asfaltkant16221
Asfaltkantsone

Smal sone nærmest asfaltkanten16222
Midtsone

Sone mellom asfaltsone og grøft-/fyllingsskråning16223
Grøft

Grøft16224
Bakkantsone

Sonen utenfor grøft/fylling16225
Bakkantsone og grøft

Sonen utenfor start grøft/fyllingsskråning16226
ArealH 6 (m2)BAngir samlet areal.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (flate eller linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
4149
Egen skjøtselsplanFVT 3OAngir om det finnes en egen skjøtselsplan for strekningen.9993
Ja


16234
Nei


16235
Restriksjon grøft/kantrenskFVT 40PAngir om det skal taes spesielle hensyn ved skjøtsel.4163
Utføres etter særskilt beskrivelse


5137
Utføres som avtalt i driftskontrakt


5138
SprøyteforbudFVT 3OAngir om det skal tas spesielle hensyn ved bruk av plantevernmidler.9991
Ja


16228
Nei


16229
Restriksjon kantklippFVT 40OAngir hvordan klipp skal utføres for å ta hensyn til vegetasjonen. Tidsrom for klipp skrives i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad".9992
Skal bare ha slått 1

Bare slått 1 skal gjennomføres. jf R 61016231
Skal bare ha slått 2

Bare slått 2 skal gjennomføres. jf R 61016232
Skal ha slått 1 og 2

Både slått 1 og 2 skal utføres. jf R 61016233
Følger ordinær kantklipp i kontrakt

Klipp følger driftskontaktens regime. Likegyldig antall klipp på stedet17887
Klipp i hht egen skjøtselsplan

Egen skjøtselsplan skal følges17888
1m bredde slått 1, full bredde slått 2

Det skal kun slås i 1 meters bredde i første slått. Det slås i full bredde i andre slått.19832
Dato sist påvistDATO 8BAngir dato for når forekomsten sist ble påvist.
Merknad: Angis for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende forekomster
12059
Registrert datoDATO 8BAngir dato for når forekomsten ble registrert i NVDB første gang.
Merknad: Angis for nye forekomster og der det er kjent for eksisterende forekomster
12507


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senterlinje i lengderetning av området. Høydereferanse: Terrenghøyde
5018
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omriss av området. Høydereferanse: Terrenghøyde
88953. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1394Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Artsrik vegkant skal være registrert0 %0 %

1395AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1397Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Planteliv verdiPlanteliv skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1398Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Restriksjon grøft kantrenskRestriksjon grøft/kantrensk skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1399Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bakgrunn, kortBakgrunn, kort skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1400Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1401Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1403Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type vegkantType vegkant skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1396Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Artsrik vegkant-objekt skal registreres for hver forekomst av Artsrik vegkant ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

For å beskrive ulik vegetasjon i sonene (se eksempel 2) kan det gis overlappende strekninger med forskjellig innhold.Dragehode - et eksempel på en truet art

Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) er en 25-60 cm høy urt som tilhører leppeblomstfamilien. Arten er vurdert som sårbar (VU) på den norske rødlista og er kartlagt av NINA for å vurdere på hvilke steder dragehode kan påvirkes av skjøtselsmessige tiltak langs vegkantene.

Areal: 40 m2
Type vegkant : Tørrengvegkant
Lokalitet : Tørreng med stort artsmangfold som inneholder noen få eksemplarer av dragehode
Planteliv/verdi : Svært høy verdi
Restriksjon grøft/kantrensk : Utføres som avtalt i driftskontrakt
Sprøyteforbud : Ja
Restriksjon kantklipp : Skal bare ha slått 2
Egen skjøtselsplan : Ja
Bakgrunn, kort : Noen forekomster av truet art Dragehode og ellers en artsrik vegetasjon
Spesiell beskrivelse/merknad : Kantklipp må ikke utvides til der forekomsten av dragehode står


Artsrik vegkant med dragehode


Referanser
Bildene er fra NINA rapport 913: Kartlegging av dragehode langs riks- og fylkesveger


Tekniske og botaniske soner i en vegkant

Vegkanten kan være delt inn i 3 eller 4 (hvis grøft) soner med til dels svært ulik vegetasjon. Artene som vokser i hver sone er ulik på grunn av forskjellige vektsvilkår påvirket av vegens påvirkning, helling, drenering, jordsmonn og fuktighet. I slike tilfeller kan det gis overlappende strekninger som beskriver dette.

Vedlagt bilde viser tydelig at vegetasjonen kan være svært forskjellig i sonene

For ytterligere beskrivelse av sonene se rapporten i linken under.

Et idealisert vegkantprofil med de tekniske og fysiske sonene markert, samt eksempel på vegkantvegetrasjon der sonene vises tydelig


Referanser
Figur og bilde er hentet fra hovedrapporten fra prosjektet "Vegkanten - en artsrik biotop"


Tørrengvegkant

Dette er den klassiske artsrike vegkanten med tørrenger og tørrberg på moderat til sterkt tørkeutsatt og veldrenert mark. Typisk med kortvokste urter og gras, gjerne slåttetolerante/slåttebegunstigete arter som blomstrer tidlig og setter frø i løpet av juni og første halvdel av juli.

Lavtvoksende tørrengvegkant dominert av hårsveve (Hieracium pilosella)


Referanser
Bilde er hentet fra hovedrapporten fra prosjektet "Vegkanten - en artsrik biotop"


Frisk-fuktig/ høgstaude vegkant


Urterik utforming, ofte dominert av høgstauder og halvgras. Opptrer normalt på veldrenert og frisk mark, men kan også finnes på moderat tørkeutsatt og sesongfuktig mark. Næringsstatus varierer fra næringsfattig til noe næringsrik.

Foto: Dagrunn Husum / Knut OpeideFukteng-våteng vegkant


Vegkanter med rik sumpvegetasjon eller rikmyrspreg, ofte knyttet til stagnerende vann i veggrøfta, eventuelt frisk til våt fuktmark i grøfta og et stykke oppetter skjæring og fylling. Utformingen utvikles som regel inntil verdifulle våtmarksmiljøer, rik myrkantskog (sumpskog) og rikmyr. Med intakt, blottlagt torvjord i skjæring og grøft, vil kravfulle og konkurransesvake arter fra rikmyr ha mulighet til å etablere seg.

Vegkant langs myr. Foto Helge StikbakkeNordlig/alpin vegkant


Utforming basert på naturgeografisk tilhørighet. Typisk består denne utformingen av tørrengpartier i veksling med eller mosikk med friske enger og kildepregete fuktenger og våtenger. Best utviklet på baserik berggrunn med tørrengpreg eller som reinrosehei. Særlig i beitepåvirkede områder opp mot fjellet i øvre deler av dalførene og på fjellovergangene i Sør-Norge kan det være en rik flora av fjellplanter.

Foto: Knut Bersaas