Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.534Siktsone (ID=518)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-12-15
Definisjon:Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille siktkrav som ikke tilfredsstilles av kantklipp.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2015-03-20Endret overskrift siste eksempel pga endring i Datakatalogen
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapen "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-152.29 - 921Egenskapstype "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAreal, type2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

518_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

518_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

518_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Siktsone
Definisjon:Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille siktkrav som ikke tilfredsstilles av kantklipp.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type siktsone det er tale om.4165
Siktrydding, vilt


5139
Kryss/avkjørsel


5140
Kurve


5141
Skilt/info

Gjelder generelt soner siktsoner knyttet til objekt som skal gi informasjon til trafikanter5142
Tiltak, anbefalt intervallFVT 20OGir anbefaling for hvor ofte og når det bør foretas tiltak. Gjelder areal utenfor kantklipp.9974
1 g. pr år


16188
2 g. pr år


16189
2.hvert år


16190
3-5. hvert år


16191
Lengde primærvegH 4 (m)BAngir hvor langt siktsonen strekker seg langs primærvegen.
Merknad: Gjelder kun for siktsoner av type kryss/avkjørsel. Påkrevd om lengde i gitt kryss/avkjørsel avviker fra normalenes krav.
4561
Lengde sekundærvegH 4 (m)BAngir hvor langt inn i sekundærvegen siktsonen strekker seg.
Merknad: Gjelder kun for siktsoner av type kryss/avkjørsel. Påkrevd om lengde i gitt kryss/avkjørsel avviker fra normalenes krav.
4560
Areal innenfor kantklippH 7 (m2)OAreal innefor vanlig kantklipp som skal driftes spesielt for å sikre god sikt.9972
Areal utenfor kantklippH 7 (m2)BAreal utenfor vanlig kantklipp som skal driftes spesielt for å sikre god sikt.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (flate). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
4166
TilleggsinformasjonT 250OTilleggsinformasjon knyttet til eiendomsforhold, avtaler, innhold eller skjøtsel.9975
Arkivnummer, avtaleT 250OGir arkivnummer for avtale med privat eier for område som skal ryddes.9973
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet
8116
Statens vegvesen


10510
Kommune


10588
Privat


10666
Uavklart


17754
Nye Veier


18767
OPS


18896
Fylkeskommune


19971


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Ytre avgrensing av areal med fri sikt utenfor vegbanen. Høydereferanse: Terrenghøyde ved ytre avgrensning av areal (Ikke påkrevd)
5019
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Ytre avgrensing av areal med fri sikt utenfor vegbanen. Høydereferanse:Terrenghøyde ved ytre avgrensning av areal (Ikke påkrevd)
88963. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1319Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Siktsone skal være registrert0 %0 %

1320AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1321Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1322Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal utenfor kantklippAreal utenfor kantklipp skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1325Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1326Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1323Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde sekundærvegLengde sekundærveg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1324Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde primærvegLengde primærveg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1327Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Siktsone-objekt skal registreres for hver Siktsone ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Krav til siktsone fremgår av Håndbok V121 (263)


Type Kryss/Avkjørsel

Areal innenfor kantklipp : 300 m2
Areal utenfor kantklipp : 120 m2
Lengde primærveg : 115 m
Lengde sekundærveg : 20 m
Type : Kryss/avkjørsel
Type Kurve

Areal innenfor kantklipp : :150 m2
Areal utenfor kantklipp : 85 m2
Lengde primærveg : 115 m
Lengde sekundærveg :
Type : Kurve
Type Forbikjøring

Areal innenfor kantklipp :: 200 m2
Areal utenfor kantklipp : 60 m2
Lengde sekundærveg :
Type : Kurve
Type Siktrydding, vilt

Areal innenfor kantklipp : 1800 m2
Areal utenfor kantklipp : 4450 m2
Lengde primærveg : 150 m
Type : Siktrydding, vilt