Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.704Trafikkmengde (ID=540)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Gir informasjon om representativ trafikkmengde for strekningen. Trafikkmengde kalkuleres på bakgrunn av registrerte passeringer av kjøretøy i kategorien motorvogn av type bil, vogntog, traktor og motorredskap. Trafikkmengden er beregnet gjennom ÅDT-modul i NorTraf eller anslått.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2011-11-211.90-605Første versjon
2013-03-07Oppdatert innsamlingsregler og eksempler
2017-12-15Egenskap "Koplingsår" har endret navn til "utgår_koplingsår". Skal fjernes på sikt
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneFullstendighet, Aktualitet, Nøyaktighet, Info om kvalitetViktig indikator for estimat av beregningsmessig behov for drifts og vedlikeholdsmidler for flere vegobjekter og prosesser i MOTIV. Beregningsmessig behov benyttes for å estimere budsjettrammer til drift og vedlikehold
TrafikksikkerhetFullstendighet, Tungtrafikkandel, Info om kvalitet
Transportplanlegging - overordnet og detaljertFullstendighet, Tungtrafikkandel, Info om kvalitet, Fange opp endringer i transportmønster rasktBrukes i planlegging av nye veger, analyser av transportmønster, kalibrering av transportmodeller og nytte-kostnadsanalyser
Drift og vedlikeholdFullstendighet, Tungtrafikkandel, Info om kvalitetDriftskontrakter, MOTIV
Beregning av forurensning. Støy, luftkvalitet, biologisk mangfoldFullstendighet, Tungtrafikkandel, Info om kvalitetTrafikkmengde er en viktig parameter i beregning av forurensning.
Generell offentlig saksbehandlingFullstendighet, Aktualitet, Info om kvalitetBrukes i mange sammenhenger, i ulike analyser og temakart.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema Trafikkmengde
540_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier
540_uml_tillatte_verdier.png


UML-skjema med assosiasjoner

Figur 3: UML-skjema assosiasjoner
540_uml_assosiasjoner.png2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Trafikkmengde
Definisjon:Gir informasjon om representativ trafikkmengde for strekningen. Trafikkmengde kalkuleres på bakgrunn av registrerte passeringer av kjøretøy i kategorien motorvogn av type bil, vogntog, traktor og motorredskap. Trafikkmengden er beregnet gjennom ÅDT-modul i NorTraf eller anslått.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
ÅDT, totalH 6AAngir total årsdøgntrafikk, dvs gjennomsnittlig antall kjøretøypasseringer i løpet av et døgn summert for begge trafikkretninger og representativt for gitt strekning. Se også ET 12083 "Trafikkmengde på adskilte løp".
Merknad: Den totale trafikken i et snitt eller på en trafikklenke i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året.
4623
ÅDT, andel lange kjøretøyH 3 (%)AAngir total årsdøgntrafikk, dvs gjennomsnittlig antall kjøretøypasseringer i løpet av et døgn summert for begge trafikkretninger og representativt for gitt strekning. Se også ET 12083 "Trafikkmengde på adskilte løp".
Merknad: Der det finnes tall for tungtrafikkandel skal denne gis
4624
År, gjelder forH 4AAngir hvilket år trafikkdataene gjelder for.4621
Grunnlag for ÅDTFVT 50PAngir hva som er grunnlag for "ÅDT, total" og "ÅDT, andel lange kjøretøy". Det er kun verdiene "Trafikkdatasystemet", "Manuell telling og skjønn" og "Skjønn" som benyttes aktivt, øvrige verdier er bare relevant i forhold til historiske data.4625
Vegorama

Vegorama5578
NorTraf


5579
Skjønn

Basert på skjønn5580
Telling og skjønn

Basert på telling og skjønn5581
Ferjedatabanken

Ferjedatabanken5582
NorTraf Kommune

Fra NorTraf Kommune13102
Trafikkdatasystemet

Data er kalkulert direkte ut fra trafikkdata i tellepunkt.20994
Oppdatert fraFVT 50OAngir hvorfra ÅDT-verdien er kommet.6843
Oppskrevet fra primærtellepunktet


9030
Oppskrevet fra nivå-1 tellepunktet


9031
Oppskrevet fra fylkesindeksen


9032
Brukersatt


9033
ÅDT, startH 6BAngir årsdøgntrafikk i start av gitt strekning. Inkl tunge kjøretøy.
Merknad: Skal angis for trafikkmengdestrekninger der det er vesentlig forskjell på ÅDT i start og slutt. Typisk for lavtrafikkerte veger som ender opp i snuplass.
7475
ÅDT, sluttH 6BAngir årsdøgntrafikk i slutt av gitt strekning. Inkl tunge kjøretøy.
Merknad: Skal angis for trafikkmengdestrekninger der det er vesentlig forskjell på ÅDT i start og slutt. Typisk for lavtrafikkerte veger som ender opp i snuplass.
7476
Trafikkmengde på adskilte løpFVT 30PAngir hvordan oppgitt ÅDT-verdi for trafikkmengdeforekomster stedfestet på vegstrekning med adskilte løp=Ja eller adskilte løp=Nei skal tolkes.12083
Sum av trafikk

Det er oppgitt ÅDT-verdi som er summen av trafikken for med-strekning og tilhørende mot-strekning.21001
Trafikk i en retning

Det er oppgitt ÅDT-verdi som angir summen av trafikken i en retning.21002
Ikke relevant

Angis for trafikkmengdeforekomster som ikke er stedfestet på enveg med/mot-streknminger21003
TrafikkarbeidstallH 9OAntall vognkilometer pr år. Veglengde x ÅDT x 365.7477
Historisk_Ansvarlig IDT 4OAngir brukeridentifikasjon til ansvarlig for datainnlegging4620
Historisk_Tellepunkt, primærtH 7OAngir hvilket tellepunkt som representerer strekningen primært.5219
Historisk_Tellepunkt, sekundærtH 7OSekundært tellepunkt for kobling av ÅDT-strekninger.(Nivå-1 pkt.)5222
Historisk_ForholdÅDTD 6OProsent ÅDT på parsellen. PRSTARTR = 100.0 *VDB-VERDI / TDB-VERDI.5220
Historisk_ForholdLangeD 6 (%)OProsent Lange på strekningen ift. prosenttallet i tellepunktet. PRLANGE = 100.0 *VDB-VERDI / TDB-VERDI.5221
Historisk_KoplingsårH 4OÅrstall koblingen ble utført.5223
Historisk_MfaktorD 11OMultiplikasjonsfaktor. Faktor for å kalkulere ÅDT verdi inne på en strekning.4622


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, hjelpelinjeGLKOLinje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB.
Merknad: Grunnrissreferanse: Ikke avklart. Høydereferanse:
50423. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
54Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
-61Alle veger som ligger i NVDB ved årsskiftet skal tildeles verdi ved ÅDT-beleggingen i januar/februar. Ramper bør også ha verdi.0 %0 %

55AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Strekningene skal være oppdatert med beregnet trafikkmengde for foregående år innen 15. mars 0 %0 %

56Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅDT, totalEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

57Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
År, gjelder forEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

58Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Grunnlag for ÅDTEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

60Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Historisk_Ansvarlig IDEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

324Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅDT, sluttEgenskapen skal være angitt når ÅDT, start er gitt, skal ha verdi forskjellig fra ÅDT, start0 %0 %

723Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅDT, andel lange kjøretøyÅDT, andel lange kjøretøy skal være angitt på alle objekter0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:ÅDT-belegging gjøres en gang i året ut fra NorTraf-tellingene som er gjort foregående år. Alle veger og ramper som er i basen ved årsskiftet skal ÅDT-belegges. Dataene lastes inn i NVDB som en massivjobb og skal ligge inne i NVDB før 15. mars.

Det er ikke alle målemetodene som gir noen tall på tungtrafikkandelen. I disse tilfellene blir den anslått. Inntil videre vurderer fylkene selv om de vil legge på en standardverdi eller la den være tom.

Eventuell feilretting skjer i NorTraf. Hvis feil oppdages i NVDB meldes dette til NorTraf-miljøet.

Les mer om rutiner for beregning av ÅDT i tellepunkt og ÅDT-belegging på intranettsidene for NorTraf.


Eksempel viser en motorveg med rampesystem som har fått lagt på trafikkmengder (E6 Leistadkrysset i Sør Trøndelag)


Trafikkmengde. Tegnforklaringen viser de forskjellige verdier for trafikkmengder. Detaljer vises for påkjøringsrampe østover.
Objekttype: Trafikkmengde
ÅDT, total: 4600
ÅDT, andel lange kjøretøy: 9
År, gjelder for: 2009
Grunnlag for ÅDT: NorTraf
Ansvarlig-id: nipr
Trafikkarbeidstall: ”Null”
ÅDT, start: 4600
ÅDT, slutt: 4600


Referanser
Håndbok V714 (281): Veileder i trafikkdata


Bearbeidede trafikkdata på vegveven

Statens vegvesen samler inn og bearbeider store mengde trafikkdata. På disse sidene presenterer vi en del bearbeidede trafikkdata:
- Trafikkregistreringer
- Strekningsdata
- Vegtrafikkindeks
- Ferjestatistikk
.
Referanser
Trafikkdata på Vegvesen.no