Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.716Trafikkulykke (ID=570)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-12-15
Definisjon:Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-30Første versjon
2016-03-07Ny egenskap "Forsterket vegoppmerking" og endring på tilatte verdier på "Uhellskode"
2017-12-15Egenskap "Uhellskode" og "Alternativ uhellskode", endret på beskrivelse til noen verdier
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetAlle egenskaper
Transportanalyse/planleggingSted, skadegrad, uhellkoder
SamfunnsplanleggingSted, skadegrad, uhellkoderUnngå å planleggs slik at ulykkesutsatte strekninger får større trafikkbelastning
Trafikksikkerhetsvurderinger og -utredningerOmtrent alle egenskapene brukes i statistikk eller analyser
BeredskapsplanleggingSted, skadegrad, uhellkoder2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema for trafikkulykke
570_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier
570_uml_tillatte_verdier.png


UML-skjema med assosiasjoner

570_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Trafikkulykke
Definisjon:Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
AlvorlighetsgradFVT 50AUlykkens alvorlighetsgrad.5074
Dødsulykke

Dødsulykke6427
Ulykke med meget alvorlig skadde

Ulykke med meget alvorlig skadde6428
Ulykke med alvorlig skadde

Ulykke med alvorlig skadde6429
Ulykke med lettere skadde

Ulykke med lettere skadde6430
Ulykke med uskadde

Ulykke med uskadde6431
Ulykke med ukjent alvorlighetsgrad

Ulykke med ukjent alvorlighetsgrad11664
UlykkesdatoDATO 8A
5055
UlykkesklokkeslettKL 4OUlykkesklokkeslett.5056
UkedagFVT 10PUKEDAG FRA 1 TIL 7 SOM ANGIR DAGEN ULYKKEN INTREFFER PÅ.5054
Mandag

Mandag6243
Tirsdag

Tirsdag6244
Onsdag

Onsdag6245
Torsdag

Torsdag6246
Fredag

Fredag6247
Lørdag

Lørdag6248
Søndag

Søndag6249
Måned (Ny)H 2PNummer fra 1 til 12 som angir måneden ulykken inntreffer i.11898
Ulykke registrert avT 8PInitialer til den som har registrert ulykken.5058
MeldingsdatoDATO 8OMeldingsdato for ulykken.5059
AnmeldelsesnummerH 8PPolitiets saksnummer.5061
Kilde for ulykkenFVT 20PKilde for ulykken.5062
Gammel Straks

Gammel Straks6250
Straks 2.0

Straks versjon 2.06251
SSB

SSB 6252
Ureg via SSB


8860
Ureg, manuelt


9841
Sykehusulykke


10110
Forsikringsulykke


10111
SSB, skjema 1


13462
Registrering statusFVT 25PMerke for om alle data om ulykken er registrert eller ikke.5063
Ikke ferdigregistrert

Ikke ferdigregistrert 6253
Ferdigregistrert

Ferdigregistrert6254
UlykkeskodeFVT 100AAngir hvilken type ulykkeskode trafikkulykken er karakterisert som. Ulykkeskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen.5066
Alternativ uhellskodeFVT 100OAngir hvilken type uhell trafikkulykken alternativt kan karakteriseres som. Denne skal bare angis i tilfeller hvor den endelige uhellssituasjonen skiller seg fra den utløsende, eller at en annen uhellskode kan beskrive vesentlige deler av hendelsesforløpet.5067
BeskrivelseT 500OBeskrivelse av hendelsesforløp for ulykka.5068
StedsbeskrivelseT 250OKommentarer/beskrivelser fra SSB og eller Politiet.7571
Antall enheterH 3 (stk)PAntall enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se Kjøretøytype under Ulykkesinvolvert person.5069
Antall drepte i ulykkenH 3 (stk)PAntall drepte personer i ulykken for alle involverte enheter.
En person som dør med en gang eller innen 30 dager som resultat av en vegtrafikkulykke
5070
Antall meget alvorlig skadetH 3 (stk)PAntall personer involvert i ulykken med skadegrad 2.
Alle skader som en tid truer pasientens liv eller fører til varig mén (30-100% medisinsk invaliditet)
5071
Antall alvorlig skadetH 3 (stk)PAntall personer involvert i ulykken med skadegrad 3.
Større, men ikke livstruende skade
5072
Antall lettere skadetH 3 (stk)PAntall personer involvert i ulykken med skadegrad 4.
Personer med mindre skrammer/brudd som ikke krever sykehusinnlegging
5073
Oppgitt antall skaddeH 3OSum antall skadde (unntatt drepte) i trafikkulykka som er oppgitt i rubrikken "Antall skadde" i politirapporten for ulykka.8764
VegtypeFVT 30OVegtype.5075
Vanlig veg/gate

Vanlig veg/gate6432
Motorveg

Motorveg (tidligere "Motorveg klasse A")(6433
Motortrafikkveg

Motortrafikkveg (tidligere "Motorveg klasse B")6434
Rampe

Rampe6435
Gang- / sykkelveg

Gang- / sykkelveg6436
Gågate / gatetun

Gågate / gatetun6437
Boliggate, boligveg

Boliggate, boligveg6438
Skogsveg

Skogsveg6439
Annet (plass mm)

Annet (plass mm)6440
Ukjent

ukjent 6441
StedsforholdFVT 50OStedsforhold på ulykkessted.5076
Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel

Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel 6442
3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss)

3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss)6443
4 armet kryss (X-kryss)

4 armet kryss (X-kryss)6444
Rundkjøring

Rundkjøring6445
Annet kryss

Annet kryss6446
Avkjørsel

Avkjørsel6447
Planovergang

Planovergang6448
Bru

Bru6449
Bomstasjon

Bomstasjon6451
Annet (P-plass, torv, o. l.)

annet (P-plass, torv, o. l.)6452
Ukjent

ukjent 6453
Tunnel (primært for motorkjøretøy)

Tunnel (primært for motorkjøretøy)13460
Undergang (gang- og sykkelveg)

Undergang (gang- og sykkelveg)13461
Planskilt kryssning, kjøreveg (Ny)

Planskilt kryssning, kjøreveg (f.eks. under bru)20449
MidtdelerFVT 3OAngir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjedde.5758
Ja


7997
Nei


7998
Forsterket vegoppmerkingFVT 30PAngir i hvilken grad vegen der trafikkulykka skjedde hadde forsterket vegoppmerking.10736
Midtoppmerking

Vegen har forsterket midtoppmerking, men ikke forsterket kantoppmerking17386
Kantoppmerking

Vegen har forsterket kantoppmerking, men ikke forsterket midtoppmerking17387
Både midt- og kantoppmerking

Vegen har både forsterket midtoppmerking og forsterket kantoppmerking17388
Ingen

Vegen har verken forsterket midtoppmerking eller forsterket kantoppmerking17389
Ukjent

Det er ikke kjent om vegen hadde forsterket midtoppmerking og/eller forterket kantoppmerking på ulykkestidspunktet.17390
DekketypeFVT 30ODekketype.5077
Asfalt, oljegrus

Asfalt, oljegrus6454
Grus

Grus6455
Gatestein

Gatestein6456
Betong, betongstein

Betong, betongstein6457
Annet dekke

Annet dekke6458
Ukjent

ukjent6459
FøreforholdFVT 35OFØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED.5078
Tørr, bar veg

Tørr, bar veg 6460
Våt, bar veg

Våt, bar veg6461
Snø / isbelagt veg

Snø / isbelagt veg6462
Delvis snø / isbelagt veg

Delvis snø / isbelagt veg6463
Glatt ellers

Glatt ellers6464
Ukjent

ukjent6465
VærforholdFVT 35OVærforhold på ulykkessted/tidspunkt.5079
God sikt, opphold

God sikt, opphold6466
God sikt, nedbør

God sikt, nedbør6467
Dårlig sikt, nedbør

Dårlig sikt, nedbør6468
Dårlig sikt, tåke eller dis

Dårlig sikt, tåke eller dis6469
Dårlig sikt forøvrig

Dårlig sikt forøvrig6470
Ukjent

ukjent6471
LysforholdFVT 40OLysforhold på ulykkessted/tidspunkt.5080
Dagslys

Dagslys6472
Tussmørke, skumring

Tussmørke, skumring6473
Mørkt med vegbelysning

Mørkt med vegbelysning6474
Mørkt uten vegbelysning

Mørkt uten vegbelysning6475
Ukjent

ukjent 6476
KjørefelttypeFVT 50OKjørefelttype.5081
Vanlig kjørefelt

Vanlig kjørefelt6477
Forbikjøringsfelt

Forbikjøringsfelt6478
Krabbefelt

Krabbefelt 6479
Flettefelt

Flettefelt6480
Kollektivfelt

Kollektivfelt6481
Svingefelt venstre / høyre

Svingefelt venstre / høyre6482
Parkeringsfelt (skiltet / merket)

Parkeringsfelt (skiltet / merket)6483
Akselerasjonsfelt

Akselerasjonsfelt6484
Retardasjonsfelt

Retardasjonsfelt 6485
Skulder

Skulder6486
Sykkelfelt

Sykkelfelt6487
Fortau

Fortau6488
Gang- / sykkelveg

Gang- / sykkelveg6489
Busslomme / -holdeplass

Busslomme / -holdeplass6490
Annet

annet6491
Ukjent

ukjent 6492
Antall kjørefeltH 2 (stk)OAntall kjørefelt.5082
TettstedFVT 30OTettsted på ulykkesstedet.5083
Tettsted

Tettsted6493
Ikke tettsted

Ikke tettsted6494
Ukjent

ukjent6495
VegbreddeD 4 (m)OAngir vegbredde på ulykkesstedet.5084
FartsgrenseFVH 3 (km/h)OAngir fartsgrense på ulykkesstedet.5085
10


6967
15


6968
20


6969
25


6970
30


6971
40


6972
50


6973
60


6974
70


6975
80


6976
90


6977
100


6978
110


17282
Vinterdriftsklasse (Ny)FVT 25PAngir hvilken vinterdriftsklasse.11899
Vinterdriftsklasse A

Vinterdriftsklasse A20134
Vinterdriftsklasse B

Vinterdriftsklasse B20135
Vinterdriftsklasse C

Vinterdriftsklasse C20136
Vinterdriftsklasse D

Vinterdriftsklasse D20137
Vinterdriftsklasse E

Vinterdriftsklasse E20138
Sideanlegg

Sideanlegg20139
Vinterdriftsklasse GsA

Vinterdriftsklasse GsA20140
Vinterdriftsklasse GsB

Vinterdriftsklasse GsB20141
Vinterstengt

Vinterstengt20142
TemperaturH 3 (ºC)OTemperatur i grader Celsius.5086
Ok SSBFVT 3OOm STRAKS-ulykka er sjekket Ok mot SSB.5087
Ja

Ja6496
Nei


11772
Kommunenr SSBH 4OKommunenummer. Kan normalt utledes fra ulykkas stedfesting, men nødvendig pga. mangelfull stedfesting og i kommunikasjon med SSB.8796
Historisk vegstatusFVT 50O
5163
Eksisterende veg


7086
Anleggsveg


7087
Eksisterende ferjekai


7089
Vedtatt ferjekai


7090
Eksisterende ferjestrekning


7091
Vedtatt ferjestrekning


7092
Planlagt ferjestrekning


7093
Veggrunn


7096
Midlertidig status


7097
Midlertidig veg


7098
Gang-/sykkelveg


12324
Beredskapsveg

Beredskapsveg, ikke åpen for allmenn ferdsel17360
Gang-/sykkelveg anlegg

Gang-/sykkelveg anlegg17361
Midlertidig status gang-/sykkelveg

Midlertidig status inntil ny status er bestemt for gang- og sykkelvegstrekninngen. Denne skal brukes i de tilfeller hvor det formelt ikke er avklart hvilken status den gamle gang- og sykkelvegen skal ha.17362
Serviceveg

Serviceveg, normalt sett ikke åpen for allmenn ferdsel17363
Vedtatt gang-/sykkelveg

Planlagt gang- og sykkelveg, vedtatt17364
Vedtatt veg

Planlagt veg vedtatt17365
Historisk vegkategoriFVT 30OVegkategori på ulykkestidspunktet.5115
Europaveg


6979
Fylkesveg


6980
Kommunal veg


6981
Privat veg


6982
Skogsbilveg


6983
Gang/Sykkelveg


6984
B

Usikker på definisjon6985
T

Usikker på definisjon6986
Riksveg


9844
Historisk vegnummerH 7OVegnummer på uhellstidspunktet.5116
Historisk hpH 3OHovedparsell på uhellstidspunktet.5117
Historisk kilometerverdiH 5OKilometerverdi på uhellstidspunkt.5118
VegnavnT 50OBeskrivelse (navn) på vegen. Benyttes i STRAKS 2.0.5119
Stedfestingens nøyaktighetFVT 15PNøyaktigheten for stedfesting av en ulykke.5120
Nøyaktig

Nøyaktig6688
Tilnærmet

Tilnærmet 6689
Unøyaktig

Unøyaktig 6690
Regulering gangfelt (Ny)FVT 45OAngir regulering av gangfelt.11904
Ikke gangfelt

Ikke gangfelt20219
Gangfelt i kryss

Gangfelt i kryss20220
Signalregulert gangfelt utenfor kryss

Signalregulert gangfelt utenfor kryss20221
Skiltet gangfelt utenfor kryss

Skiltet gangfelt utenfor kryss20222
Gangfelt utenfor kryss, ukjent regulering

Gangfelt utenfor kryss, ukjent regulering20223
Ukjent

Ukjent20224
Regulering vegkryss (Ny)FVT 55OAngir regulering av vegkryss.11905
Ikke i vegkryss

Ikke i vegkryss20225
Signalregulert kryss

Signalregulert kryss20226
Vikepliktsregulert kryss (skilt 202, 204, 210)

Vikepliktsregulert kryss (skilt 202, 204, 210)20227
Uregulert kryss, generell høyreregel (uten skilting)

Uregulert kryss, generell høyreregel (uten skilting)20228
Midlertidig regulering i kryss

Midlertidig regulering i kryss20229
Ukjent regulering i kryss

Ukjent regulering i kryss20230
Ukjent

Ukjent20231
UID (Ny)T 13BUlykkesID.11906
Ukedagstype (Ny)FVT 10OUkedagstype.11907
Yrkesdøgn

Yrkesdøgn20266
Helgedøgn

Helgedøgn20267
Ulykkestype (Ny)FVT 30PUlykkestype.11908
Samme kjøreretning

Samme kjøreretning20232
Motsatt kjøreretning

Motsatt kjøreretning20233
Kryssende kjørereretning

Kryssende kjørereretning20234
Fotgjenger/akende

Fotgjenger/akende20235
Utforkjøring

Utforkjøring20236
Andre ulykker

Andre ulykker20237
Ulykkestype underkategori (Ny)FVT 70PUlykkestype underkategori.11909
Ulykke mellom kjøretøy med samme kjøreretning

Ulykke mellom kjøretøy med samme kjøreretning20238
Ulykke ved møting

Ulykke ved møting20239
Ulykke ved avsvinging fra samme kjøreretning

Ulykke ved avsvinging fra samme kjøreretning20240
Ulykke ved avsvinging fra motsatte kjøreretning

Ulykke ved avsvinging fra motsatte kjøreretning20241
Ulykke ved kryssende kjøreretning uten avsvingning

Ulykke ved kryssende kjøreretning uten avsvingning20242
Ulykke ved kryssende kjøreretning hvor kjøretøy foretar avsvingning

Ulykke ved kryssende kjøreretning hvor kjøretøy foretar avsvingning20243
Fotgjenger krysset kjørebanen

Fotgjenger krysset kjørebanen20244
Fotgjenger langs vegen eller i kjørebanen

Fotgjenger langs vegen eller i kjørebanen20245
Enslig kjøretøy kjørte utfor vegen

Enslig kjøretøy kjørte utfor vegen20246
Andre ulykker(parkering o.l)

Andre ulykker(parkering o.l)20247
År (Ny)H 4PÅr.11910
Antall Andre enheter (Ny)H 3 (stk)PAntall Andre enheter.11911
Antall Buss (Ny)H 3 (stk)PAntall Buss.11912
Antall Fotgjengere (Ny)H 3 (stk)PAntall Fotgjengere.11913
Antall Lastebil (Ny)H 3 (stk)PAntall Lastebil.11914
Antall Lett MC (Ny)H 3 (stk)PAntall Lett MC.11915
Antall MC (Ny)H 3 (stk)PAntall MC.11916
Antall Moped (Ny)H 3 (stk)PAntall Moped.11917
Antall Personbil (Ny)H 3 (stk)PAntall Personbil.11918
Antall Skinnegående materiell (Ny)H 3 (stk)PAntall Skinnegående materiell.11919
Antall Sykkel (Ny)H 3 (stk)PAntall Sykkel.11920
Antall Traktor (Ny)H 3 (stk)PAntall Traktor.11921
Antall Ukjente enheter (Ny)H 3 (stk)PAntall Ukjente enheter.11922
Antall Varebil (Ny)H 3 (stk)PAntall Varebil.11923
ÅDT (Ny)H 6OÅrsdøgnstrafikk.11924
ATK, influensstrekning (Ny)FVT 10OATK, influensstrekning.11925
Ja

Ja20248
Nei

Nei20249
Ukjent

Ukjent20250
Fartsdempende tiltak (Ny)FVT 10OFartsdempende tiltak.11926
Ja

Ja20251
Nei

Nei20252
Ukjent

Ukjent20253
MC-skinne (Ny)FVT 10OMC-skinne.11927
Ja

Ja20254
Nei

Nei20255
Ukjent

Ukjent20256
Vegbelysning (Ny)FVT 10OVegbelysning.11928
Ja

Ja20257
Nei

Nei20258
Ukjent

Ukjent20259
Fylkenavn (Ny)T 50BAngir navnet på fylket der ulykken intreffer.11900
Fylkenummer (Ny)H 2BAngir fylkenummeret der ulykken intreffer.11901
Kommunenavn (Ny)T 50BAngir navnet på kommunen der ulykken intreffer.11902
Kommunenummer (Ny)H 4BAngir kommunenummeret der ulykken intreffer.11903
Historisk Vegfase (Ny)FVT 20OHistorisk Vegfase.11937
P

Planlagt20262
F

Fiktiv20263
V

Eksisterende20264
A

Under bygging20265
Historisk Trafikantgruppe (Ny)FVT 20OHistorisk Trafikantgruppe.11935
K

Kjørende20260
G

Gående og syklende20261
Historisk Arm (Ny)FVT 3OHistorisk Arm (J/N).11929
Ja

Ja20450
Nei

Nei20451
Historisk Vegstrekning (Ny)H 5OHistorisk Vegstrekning.11938
Historisk Vegdelstrekning (Ny)H 5OHistorisk Vegdelstrekning.11936
Historisk Meterverdi (Ny)H 5OHistorisk Meterverdi.11932
Historisk Kryssdel (Ny)H 5OHistorisk Kryssdel.11930
Historisk Kryssdel meterverdi (Ny)H 5OHistorisk Kryssdel meterverdi.11931
Historisk Sideanleggsdel (Ny)H 5OHistorisk Sideanleggsdel.11933
Historisk Sideanleggsdel meterverdi (Ny)H 5OHistorisk Sideanleggsdel meterverdi.11934


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOAngir koordinater for å stedfeste ulykke.51233. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
323Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Trafikkulykker skal være registrert0 %0 %0 %0 %
801AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Alle Trafikkulykker skal være registrert innen angitt frist90 dager90 dager90 dager90 dager
802Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
0Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 meter10 meter10 meter10 meter
798Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UlykkesdatoUlykkesdato skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
799Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UlykkeskodeUhellskode skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1129Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UlykkesdatoUlykkesdato må være gitt for at objektet kan bli lagret i NVDB0 %0 %0 %0 %
810Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AlvorlighetsgradAlvorligste skadegrad skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
800Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall enheterAntall enheter skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
811Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AnmeldelsesnummerAnmeldelsesnummer skal registreres for politianmeldte ulykker0 %0 %0 %0 %
812Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall alvorlig skadetAntall alvorlig skadet skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
813Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall drepte i ulykkenAntall drepte i ulykken skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
815Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall lettere skadetAntall lettere skadet skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
816Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall meget alvorlig skadetAntall meget alvorlig skadet skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
818Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
5060Behandlende politidistrikt skal registreres for politianmeldte ulykker0 %0 %0 %0 %
825Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kilde for ulykkenKilde for ulykken skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
830Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Registrering statusRegistrering status skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
831Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Stedfestingens nøyaktighetStedfestingens nøyaktighet skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
834Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
5065Uhell kategori skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
835Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UkedagUkedag skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
836Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ulykke registrert avUlykke registrert av skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1155Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
5057Registreringsdato for fagdata skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
803Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUlykkesinvolvert enhet0En Trafikkulykke må minst ha en assosiert Ulukkesinvolvert enhet0 %0 %0 %0 %
2267Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Forsterket vegoppmerkingForsterket vegoppmerking skal være angitt på alle objekter0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:En trafikkulykkeobjekt skal registreres for hver trafikkulykke med personskader og andre trafikkulykker av alvorlig karakter i henhold til kravmatrisa.

Ulykker registreres først på skjema og legges siden inn i STRAKS Ureg. Det finnes en egen registrerigsinnstruks for trafikkulykker, så det vil kun gjengis hovedpunkter fra denne her. Det er mange påkrevde og betingede egenskaper til denne objekttypen og grunnen er at den i hovedsak brukes til analyser av ulykker og trafikksikkerhet.

En trafikkulykke registreres dersom den skjer på offentlig eller privat veg, gate eller plass som er åpen for alminnelig ferdsel. Dette innkluderer også trafikkområder som er i tilknytning til disse. Gårdstun, gårdsveg eller fabrikkområder regnes ikke å være åpne for alminnelig ferdsel.

I en trafikkulykke må det som regel være minst et kjøretøy innblandet. Et kjøretøy kan være alt fra en sykkel eller bil til et tog. Ulykker med bare fotgjengere innvolvert skal normalt ikke regstreres. Ulykker ved på- eller avlessing, og ulykker som skjer utenfor veg åpen for alminnelig ferdsel, skal ikke registreres som trafikkulykke. Det samme gjelder togulykker som skjer utenfor planovergang.

Det forutsettes at ulykken er en konsekvens av ferdselen på vegen. Ulykker som følge av selvmordsforsøk skal registreres som Skadegrad "Selvvalgt" under Ulykkesinnvolvert person. Tilsvarende der ulykken skyldes et illebefinnende hos fører og vedkommende dør av illebefinnendet, registreres det som Skadegrad "Illebefinnende". På Alvorligste skadegrad på Trafikkulykke registreres det i begge tilfellene "Drept". Der dødsfall inntreffer innen 30 dager etter ulykkesdato registreres Skadegrad som "Drept". Ved dødsfall som følge av trafikkulykke mer enn 30 dager etter ulykken, beholdes Skadegrad som Meget alvorlig skadd. Dette valget er tatt for å kunne registrere ulykkene relativt raskt etter at de er skjedd. Dødsfall som inntreffer senere tas med i SSBs statistikk over dødsårsaker.

Det registreres en del forhold rundt vegsituasjon og vær/lysforhold som kan ha påvirket at ulykken skjedde og alvorlighetsgraden på den. Eventuelle forhold rundt fører eller kjøretøy, registreres under objekttypene Ulykkesinnvolvert person og Ulykkesinnvolvert kjøretøy.

Det er en del egenskaper som er opsjonelle som likevel er ganske fullstendig registrert fordi de gjerne inngår i statistikker.


Uhellskoder

Liste med alle uhellskoder og forklaring/figur til disse.
570_eksps_trafikkulykke_uhellskoder.png
Figur 3: Uhellskoder for trafikkulykker

Referanser
Ulykkesdata på Vegvesen.no


Trafikkulykke

Figuren viser eksempel på data for en trafikkulykke.
570_eksps_trafikkulykke_2.png


Referanser
Håndbok V723 (115) Analyse av ulykkessteder


5. Kodelister

EgenskapVerdier (1 av 2)Verdier (2 av 2)
Ulykkeskode Ulykke med dyr innblandet
Påkjøring av gjenstand i kjørebanen
Hull i vegen o.l.
Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen
Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side
Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side
Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring
Øvrige parkeringsuhell
Ulykke ved av- eller påstigning av kjøretøy
Ulykke med uklart forløp / ulykke som ikke faller inn under noen bestemt ul.kode
Forbikjøring
Skifte av felt til venstre
Skifte av felt til høyre
Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig
Påkjøring bakfra
Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre
Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning
Møting på rett vegstrekning
Møting i kurve
Møting under forbikjøring på rett vegstrekning
Møting under forbikjøring i høyrekurve
Møting under forbikjøring i venstrekurve
Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy
Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
Ulykke med uklart forløp ved møting
Påkjøring bakfra ved høyresving
Påkjøring forøvrig ved høyresving
Påkjøring bakfra ved venstresving
Påkjøring forøvrig ved venstresving
Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving
Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning
Avsvinging i samme retning
Avsvinging i hver sin retning
Vending foran kjørende i motsatt retning
Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger
Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging)
Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel
Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss
Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av
Høyresving foran kjørende i samme retning
Høyresving foran kjørende i motsatt retning
Høyresving foran venstresvingende kjøretøy
Venstresving foran kjørende i samme retning
Venstresving foran kjørende i motsatt retning
Samtidig venstresving
Samtidig høyresving
Ulykke med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av
Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig
Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen
Fotgjenger gikk på vegens høyre side
Fotgjenger gikk på vegens venstre side
Fotgjenger påkjørt på fortau
Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring
Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen
Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
Barn lekte i kjørebanen
Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l.
Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler
Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen
Alternativ uhellskode Uhell med dyr innblandet
Påkjøring av gjenstand i kjørebanen
Hull i vegen o.l.
Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen
Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side
Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side
Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring
Øvrige parkeringsuhell
Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy
Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode
Forbikjøring
Skifte av felt til venstre
Skifte av felt til høyre
Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig
Påkjøring bakfra
Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre
Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning
Møting på rett vegstrekning
Møting i kurve
Møting under forbikjøring på rett vegstrekning
Møting under forbikjøring i høyrekurve
Møting under forbikjøring i venstrekurve
Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy
Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
Uhell med uklart forløp ved møting
Påkjøring bakfra ved høyresving
Påkjøring forøvrig ved høyresving
Påkjøring bakfra ved venstresving
Påkjøring forøvrig ved venstresving
Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving
Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning
Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning
Avsvinging i samme retning
Avsvinging i hver sin retning
Vending foran kjørende i motsatt retning
Avsvingning til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger
Kryssende kjøreretninger
Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel
Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss
Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av
Høyresving foran kjørende i samme retning
Høyresving foran kjørende i motsatt retning
Høyresving foran venstresvingende kjøretøy
Venstresving foran kjørende i samme retning
Venstresving foran kjørende i motsatt retning
Samtidig venstresving
Samtidig høyresving
Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av
Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig
Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen
Fotgjenger gikk på vegens høyre side
Fotgjenger gikk på vegens venstre side
Fotgjenger påkjørt på fortau
Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring
Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen
Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
Barn lekte i kjørebanen
Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l.
Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler
Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen
Ingen alternativ uhellskode
Uhell forårsaket av skred/ras