Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.756Ulykkesinvolvert person (ID=572)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Personer involvert i trafikkulykke.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-30Første versjon
2016-03-14Lagt til ny verdi på Beskyttelsesutstyr: Hjelm og refleks/lykt
2016-06-22Endret navn på tillatt verdi på "beskyttelsesutstyr":"Refleks/Lykt (gående/syklende) endret navn til "Refleks/lykt
2017-03-23Egenskap "Skadeforløp er satt til å være sensitiv"
2017-03-23Egenskap "Skadegrad": fjernet verdi 6666 og 6667. Verdiene slettes op eksisterende objekter
2017-03-23Egenskap "Skadegrad fra SSB": fjernet verdi 11658 og 11657. Verdiene slettes på eksisterende objekter
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetAlle egenskaperAnalyse av ulykker
Trafikksikkerhetsvurderinger og -utredningerAlle egenskaper2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

572_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema for Ulykkesinvolvert person


Tillatte verdier

572_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

572_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Ulykkesinvolvert person
Definisjon:Personer involvert i trafikkulykke.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Passasjer nummerT 3PPassasjernummer, f.eks. A0. Satt sammen av ENHETS-bokstav og et fortløpende nummer. Fører=0, resten er fortløpende.5107
Kjønn i ulykkeFVT 10O
5108
Mann

Mann6653
Kvinne

Kvinne6654
Ukjent

ukjent 6655
FødselsdatoDATO 8OFødselsdato.5109
AlderH 3 (år)OAlder.5110
AlderskategoriFVT 20OAngir hvilken aldersgruppe ulykkesinvolvert person tilhører.11534
0-5 år


19610
6-15


19612
16-17


19613
18-19


19614
20-24


19615
25-34


19616
35-44


19617
45-54


19618
55-64


19619
65-74


19620
75-84


19621
85 år eller eldre


19622
Uoppgitt alder

Alder er ikke kjent19623
Persons plassering i kjøretøyFVT 30OPersons plassering i kjøretøy.5111
Fører

Fører6656
Passasjer foran

Passasjer foran6657
Passasjer bak

Passasjer bak6658
Passasjer annen plass

Passasjer annen plass6659
Ukjent

ukjent6660
SkadegradFVT 50PSkadegrad for person innblandet i trafikkulykke.5112
Drept

Drept6661
Meget alvorlig skadd

Meget alvorlig skadd6662
Alvorlig skadd

Alvorlig skadd6663
Lettere skadd

Lettere skadd6664
Uskadd

Uskadd6665
Ukjent

ukjent 6668
Skadegrad fra SSBFVT 50OSkadegrad for person innblandet i trafikkulykke. Rapportert fra SSB.8808
Ukjent

ukjent11656
Uskadd

Uskadd11659
Lettere skadd

Lettere skadd11660
Alvorlig skadd

Alvorlig skadd11661
Meget alvorlig skadd

Meget alvorlig skadd11662
Drept

Drept11663
Skjema 2 SSBFVT 10OAngir om personopplysninger fra ulykkesregistreringsskjema 2 er mottatt fra SSB.9574
Ja


13786
Nei


13787
Uaktuell


13788
BeskyttelsesutstyrFVT 50ODen beskyttelse personen har benyttet seg av.5113
Ingen beskyttelse

Ingen beskyttelse6669
Bilbelte

Bilbelte6670
Kollisjonspute

Kollisjonspute6671
Bilbelte og kollisjonspute

Bilbelte og kollisjonspute6672
Barnesete

Barnesete6673
Hjelm

Hjelm 6674
Refleks/lykt

Refleks/lykt6675
Annen beskyttelse

Annen beskyttelse6676
Ukjent

ukjent6677
Hjelm og refleks/lykt


17391
SkadeforløpFVT 50OSkadeforløp for person.5114
Ikke personskade

Ikke personskade6678
Skade mot interiør

Skade mot interiør6679
Kastet ut av kjøretøyet

Kastet ut av kjøretøyet6680
Fotgjenger, akende påkjørt

Fotgjenger, akende påkjørt,6681
Brann

Brann6682
Drukning

Drukning6683
Skadd mot eksteriør

Skadd mot eksteriør6684
Annet forløp

Annet forløp6686
Ukjent

ukjent 6687
Ferdselsformål (Ny)FVT 30O
11939
Til/fra arbeid

Til/fra arbeid20199
I arbeid

I arbeid20200
Til/fra skole

Til/fra skole20201
Fritidsreise

Fritidsreise20202
Øvelseskjøring

Øvelseskjøring20203
Annet formål

Annet formål 20204
Ukjent

Ukjent 20205
PID (Ny)T 13OPersonidentifikasjonsnummer.11896
Trafikanttyper (Ny)FVT 30OTrafikanttyper.11897
Fotgjengere

Fotgjengere20206
Syklister

Syklister20207
Førere og passasjerer moped

Førere og passasjerer moped20208
Førere og passasjerer lett MC

Førere og passasjerer lett MC20209
Førere og passasjerer MC

Førere og passasjerer MC20210
Førere personbil

Førere personbil20211
Passasjerer personbil

Passasjerer personbil20212
Førere og passasjerer varebil

Førere og passasjerer varebil20213
Førere og passasjerer lastebil

Førere og passasjerer lastebil20214
Førere og passasjerer buss

Førere og passasjerer buss20215
Førere og passasjerer traktor

Førere og passasjerer traktor20216
Andre trafikanter

Andre trafikanter20217
Ukjent

Ukjent20218


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.88443. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1124Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Ulykkesinvolvert person skal være registrert0 %0 %0 %0 %
1125AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Ulykkesinnvolvert person skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager90 dager90 dager
1126Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUlykkesinvolvert enhet0Ulykkesinnvolvert person skal være knyttet til en Ulykkesinnvolvert enhet0 %0 %0 %0 %
1136Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Passasjer nummerPassasjer nummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1137Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkadegradSkadegrad skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et ulykkesinvolvert person objekt skal registreres for hver ulykkesinvolvert person ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Ulykkesinvolvert personer alltid datter av Ulykkesinvolvert enhet. Se egen produktspesifikasjon for denne objekttypen.

Enkelte egenskaper er unntatt fra offentlighet på grunn av personvernhensyn og vil ikke vises ved uttak av data.


Ulykkesinvolvert person: Bilfører

Her vises data for den ene av to ulykkesinvolverte personer i en ulykkesinvolvert enhet
Figur 3: Data for en ulykkesinvolvert person