Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.624Svingerestriksjon (ID=573)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-03-20
Definisjon:Angir svingerestriksjon. Skiltplate med restriksjoner som f.eks. innkjøring forbudt
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-11-291.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2014-10-20Lagt inn innsamlingsregel
2015-06-11Assosiasjon til kommentar fjernet
2017-03-20Overlapp tillatt
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Navigasjon og ruteplanleggingFullstendighet, aktualitet, stedfestingsnøyaktighet
SamfunnsplanleggingFullstendighet, aktualitet, stedfestingsnøyaktighetNTP, ATP, kollektiv2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

573_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Svingerestriksjon
Definisjon:Angir svingerestriksjon. Skiltplate med restriksjoner som f.eks. innkjøring forbudt
Representasjon i vegnettet:turn
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
MerknadT 200OKan gi permanent merknad. F.eks "høyresving forbudt".5294


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.88753. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
196AktualitetTidsperiode, forsinkelseSvingerestriksjon0Tid fra restriksjon trår i kraft til den er lagt inn/oppdatert i NVDB10 dager10 dager1 år1 år
197Fullstendighet, manglende dataAndel manglende dataSvingerestriksjon0Alle svingerestriksjoner skal være registrert0 %0 %0%0%
198Konseptuell konsistensSamsvar i forhold til konseptuelt skjemaSvingerestriksjon0Der det er skilt med innkjøring forbudt eller påbudt svingeretning skal svingeretningen samsvare med dette. Der vegoppmerkingen viser svingeretning for et kjørefelt i kryss, skal svingerestriksjonene være i samsvar med dette0 %0 %0 %0 %

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Svingerestriksjon-objekt skal registreres der det er restriksjoner på svingeretning i vegnettet.

Svingerestriksjon registreres samtidig med etablering av vegnett


Situasjoner der Svingerestriksjon brukes

Viste svingebevegelser er uønsket og legges inn som Svingerestriksjoner