Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.734Tunnel (ID=581)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-11-291.90-605Første versjon
2013-03-22Oppdatert innsamlingsregler og eksempler
2016-03-14Oppdatert eksempler
2016-03-14Alarm til VTS ved fjerning av brannslokker: TV "Utgår_andre" er fjernet fra NVDB.
2016-11-01Egenskap "Særskilt brannobjekt fra tidspunkt": Har rettet feil i Anbefalt og Absolutt maksverdi
2016-11-01Egenskap "Tunnelklasse, prosjektert" Ny tillatt verdi "ikke relevant" for tunneler kortere enn 500 meter
2016-11-01Endret på eksempler
2017-06-08Egenskap "Sum lengde alle løp" - endring av beskrivelse
2017-12-11Endret på innsamlingsregel
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvarMengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler)
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende driftGrunnlag for beregning av kostnader
ITS (Intelligente transportsystemer)Begrenset framkommelighet – høydebegrensninger
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting, typeSamsvar mellom objekttyper2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema
581_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

Figur 2:UML-skjema tillatte verdier
581_uml_tillatte_verdier.png


UML-skjema med assosiasjoner

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner
581_uml_assosiasjoner.png2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Tunnel
Definisjon:Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 50PAngir navn på tunnel.5225
Tunnelklasse, prosjektertFVT 15PAngir hvilken tunnelklasse tunnelen ble prosjektert etter. Ikke relevant for tunneler kortere enn 500 meter.9134
A


12172
B


12173
C


12174
D


12175
E


12176
F


12177
Ikke relevant

Angis for tunneler med lengde under 500 meter18161
Antall parallelle hovedløpFVH 1 (stk)PAngir hvor mange parallelle hovedløp tunnelen har. Med hovedløp menes tunnelløp som inngår i hovedvegen (ikke ramper, armer etc.). Det kan være unntak fra dette i tilfeller der det ikke er noen tunnelløp som har referanse til hovedparsell som inngår i hovedvegen, f.eks når tunnel på en arm.3947
1


5011
2


5012
3


5013
4


5014
Lengde, offisiellH 5 (m)PAngir tunnelens offisielle lengde. Lengde skal oppgis i henhold til regelverk for skilting. Dvs at for tunneler opp til 1000 m avrundes lengde til nærmeste 10 meter, for tunneler over 1000 meter avrundes lengde til nærmeste 100 meter (jfr Håndbok N300). For tunneler med flere løp tas det utgangspunkt i lengste hovedløp. Denne lengden skal registreres uavhengig av om tunnellengde er skiltet eller ikke.8945
Sum lengde alle løpH 5 (m)PAngir total lengde av alle hovedløpene tilhørende tunnelsystemet. Inkluderer ikke lengde av ramper. Lengde av et hovedløp regnes fra første til siste punkt hvor en normal rett opp fra midt veg treffer tunneltak/portal.8150
Sum lengde ramperH 5 (m)PAngir total lengde av alle tunnelløp som tilhører rampe(r) tilhørende tunnelsystemet. Inkluderer ikke lengde av hovedløpene.8151
Stigning, offisiellD 4 (%)PAngir offisiell stigning, dvs stigning som skiltes og evt. legges til grunn i risikovurderinger o.l.
Merknad: Skal gis som absoluttverdi.
11509
Stigning, kvalitetFVT 30Bbeskriver hvordan "stigning, maks" er framkommet.
Merknad: Skal angis om "stigning, maks" er angitt
11510
Verifisert

Stigningsverdi er kontrollmålt eller beregnet ut fra pålitelige grunnlagsdata19547
Noe usikker

Verdi er typisk beregnet med Kurvgen basert på vegnettsdata uten at det er verifisert/kontrollmålt19549
Ukjent kvalitet

Det er ikke kjent hvilken kvalitet verdien har.19550
Dato for brukstillatelseDATO 8BGir dato for godkjent brukstillatelse.
Merknad: Skal angis for tunneler hvor det er krav om brukstillatelse
11448
UndersjøiskFVT 3PAngir om tunnel er undersjøisk eller ikke.9517
Ja


13432
Nei


13433
SykkelforbudFVT 3PAngir om det er forbudt å sykle i tunnelen.9518
Ja


13434
Nei


13435
Service-/nødtelefoner til VTSFVT 50PAngir om service-/nødtelefonene i tunnelen går direkte til Vegtrafikksentralen (VTS).3917
Ja


5009
Nei, Ingen service-/nødtelefoner


5010
Utgår_Brannvesenet


5015
Alarm til VTS ved fjerning av brannslokkerFVT 50PAngir hvorvidt det utløses alarm direkte til Vegtrafikksentralen ved fjerning av brannslokker i tunnel.3918
Ja


4926
Utgår_Brannvesen


4927
Nei, finnes ikke slik alarm


4950
Kabler sikret v nedgravingFVT 3PAngir om kabler er sikret v. nedgraving eller ikke.3916
Ja


4924
Nei


4925
RestriksjonsklasseFVT 1PAngir restriksjonsklasse for transport av farlig gods gjennom tunnelen.9131
a

Ingen restriksjoner på transport av farlig gods [hb021]12167
b

Restriksjoner på farlig gods som kan gi en stor eksplosjon [HB N500 (021)]12168
c

Restriksjoner på farlig gods som kan gi en stor eksplosjon, eller stort utslipp av giftig gass [HB N500 (021)]12169
d

Restriksjoner på farlig gods som kan gi en stor eksplosjon, eller stort utslipp av giftig gass eller en stor brann [HB N500 (021)]12170
e

Restriksjoner på farlig gods unntatt følgende stoffer, UN nr. 2919, 3291, 3331, 3373 [HB N500 (021)]12171
Merknad restriksjonsklasseT 500OAngir merknader knyttet til restriksjonsklasse.9506
Merknad syklendeT 50BKan f.eks beskrive omkjøringsrute for sykkel/gangtrafikk.
Merknad: Skal angis i tilfeller der det er forbudt for syklende eller ikke anbefalt for syklende. F.eks om det finnes alternativ rute.
3913
TEN-TFVT 3BIndikerer at tunnel inngår i TEN-T vegnett. Avledes fra informasjon gitt i egen vegobjekttype "TEN-T veg" (852).
Merknad: Skal angis om tunnel inngår i TEN-T-vegnett
12183
Ja

Tunnel inngår i TENT-T veg21241
Nei

Tunnel inngår ikke i TEN-T21242
ÅpningsårH 4PAngir byggeår for vegobjektet.10383
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11148
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12398
EierFVT 50PAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.
11984
Stat, Statens vegvesen


20605
Stat, Nye Veier


20606
Fylkeskommune


20607
Kommune


20608
Privat


20609
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20610
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
12013
Statens vegvesen


20798
Nye Veier


20799
Fylkeskommune


20800
OPS


20801
Kommune


20802
Privat


20803
Uavklart


20804
TunnelforvalterområdeFVT 4OAngir hvilket tunnelforvalterområde som har ansvar for tunnel.
Merknad: Kun relevant for Statens vegvesen
12087
N1


21004
N2


21005
N3


21006
OPS


21007
M1


21008
M2


21009
V1


21010
V2


21011
V3


21012
S1


21013
S2


21014
Ø1


21015
Ø2


21016
Ø3


21017
Ø4


21018
Utgår_TunnelnummerT 10UGir unikt nummer for tunnel/skredoverbygg.
Merknad: Utgår da det ikke lenger benyttes i Plania
9306
Utgår_Kabler seksjonertFVT 3UAngir om kabler er seksjonert eller ikke. Når kabler er seksjonert skaper evt. brudd/skade bare problem på den aktuelle seksjon i tunnelen.
Merknad: Utgår da det ikke er behov
3915
Ja


4922
Nei


4923
Utgår_Brutus_IdT 30UGir referanse til brudatabanken.
Merknad: Utgår da det ikke er behov for denne informasjonen i NVDB
9329
Utgår_Særskilt brannobjekt fra tidspunktDATO 8UAngir vedtaksdato dersom tunellen er vedtatt som særskilt brannobjekt.
Merknad: Utgår da denne informasjonen ivaretas på annet vis
9507


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Punkt omtrent midveis i lengste hovedløp, plassert omtrentlig på senterlinje. Høydereferanse: Topp vegdekke
68913. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
84Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle fysiske objekter skal være registrert0 %0 %

85AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert når vegen åpner0 dager0 dager

2277Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

2276Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

631Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Alarm til VTS ved fjerning av brannslokkerAlarm til VTS ved fjerning av brannslokker skal være angitt på alle objekter0 %0 %

632Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall parallelle hovedløpAntall parallelle hovedløp skal være angitt på alle objekter0 %0 %

637Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_Kabler seksjonertKabler seksjonert skal være angitt på alle objekter0 %0 %

638Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kabler sikret v nedgravingKabler sikret v nedgraving skal være angitt på alle objekter0 %0 %

640Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

641Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Restriksjons-klasseRestriksjonsklasse skal være angitt på alle objekter0 %0 %

642Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Service- nødtelefoner til VTSService-/nødtelefoner til VTS skal være angitt på alle objekter0 %0 %

643Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sum lengde alle løpSum lengde alle løp skal være angitt på alle objekter0 %0 %

644Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sum lengde ramperSum lengde ramper skal være angitt på alle objekter0 %0 %

645Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SykkelforbudSykkelforbud skal være angitt på alle objekter0 %0 %

647Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tunnelklasse, prosjektertTunnelklasse, prosjektert skal være angitt på alle objekter0 %0 %

649Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UndersjøiskUndersjøisk skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1929Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅpningsårÅpningsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

634Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_Brutus_IdBrutus_Id skal være angitt hvis Brutus_ID finnes0 %0 %

744Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde, offisiellLengde, skiltet skal være angitt dersom lengde er skiltet0 %0 %

2014Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Merknad syklendeMerknad syklende skal være angitt i tilfeller der det er forbudt for syklende eller ikke anbefalt for syklende. F.eks om det finnes alternativ rute.0 %0 %

646Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_Særskilt brannobjekt fra tidspunktSærskilt brannobjekt fra tidspunkt skal være angitt for tunneler som er vedtatt som særskilt brannobjekt0 %0 %

648Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_TunnelnummerTunnelnummer skal være angitt hvis tunnelnummer er etablert0 %0 %

666Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Alle objekter skal ha tilknyttet et objekt av objekttype Tunnelløp0 %0 %

667Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp uten trafikk0Skal registreres om det i tunnelen inngår et tunnelløp uten trafikk0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et tunnelobjekt skal registreres for hver tunnel ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Alle tunneler har normalt minst et hovedløp.

Ramper og armer telles normalt ikke med som parallelle hovedløp. Et spesialtilfelle er der hele tunnelen ligger kun på en vegrampe, der blir rampen et hovedløp.

Der to veier krysser hverandre i en tunnel, er hovedløpet den viktigste vegen, mens den andre blir et sekundærløp.

Løsmassetunneler og "lokk" er gjerne også registrert i Brutus. Eventuell Brutus_id legges inn på objektet. En løsmassetunnel med rektangulært tverrsnitt og en betongvegg som skiller kjøreretningene, er 1 konstruksjon i Brutus, men registreres som 2 hovedløp i NVDB og med 2 tunnelløp.

"Sum lengde av alle løp" er summen av alle tunnelløp med trafikk utenom rampene. "Sum lengde ramper" er det samme for alle rampene. Lengden som blir skiltet skal være den lengste vegen en kan kjøre gjennom tunnelen.

En tunnel kan ha utstyr som gir flere Brutus-ider, det er id-en som er beskriver tunnelen som skal gis i NVDB.


Kort tunnel med et hovedløp.


Tunnel "med lokk" også registrert i Brutus
I denne tunnellen som har et rektangulært profil, går begge kjøreretningene i samme tunnelløp.

Navn : Bybrutunnelen
Antall parallelle hovedløp : 1
Alarm til VTS ved fjerning av brannslokker : Nei, finnes ikke slik alarm
Utgår_Brutus_Id : xxxx
Utgår_Kabler seksjonert : Nei
Kabler sikret v nedgraving : Ja
Lengde, offisiell :
Restriksjonsklasse : a
Service-/nødtelefoner til VTS : Nei, Ingen service-/nødtelefoner
Sum lengde alle løp : 130
Sum lengde ramper : 0
Sykkelforbud : Ja
Tunnelklasse, prosjektert : Ikke relevant
Utgår_Tunnelnummer : xxxx
Undersjøisk : Nei
Åpningsår : 1989Referanser
Håndbok N500 (021) Vegtunneler


Tunnel på rampe


Tunnel med rektangulært profil og et hovedløp

Navn : Lysaker atrium
Alarm til VTS ved fjerning av brannslokker : Ja
Antall parallelle hovedløp : 1
Utgår_Brutus_Id : xxxxx
Utgår_Kabler seksjonert : Ja
Kabler sikret v nedgraving : Ja
Lengde, offisiell : 59
Merknad syklende : Omkjøring Sykkel merket
Restriksjonsklasse : a
Service-/nødtelefoner til VTS : Nei, Ingen service-/nødtelefoner
Sum lengde alle løp : 133
Sum lengde ramper : 0
Sykkelforbud : Ja
Tunnelklasse, prosjektert : Ikke relevant
Utgår_Tunnelnummer : xxxx
Undersjøisk : Nei
Åpningsår : 1983Referanser
Håndbok N500 (021) Vegtunneler


Bestemmelse av Tunnelklasse og Restriksjonsklasse


Figurer som viser krav til Tunneklasse og Restriksjonsklasse.
Hentet fra Vegnormal Håndbok N500 (021) VegtunnelerUndersjøisk Tunnel med T-kryss


T-kryss i tunnel
Finnøytunnelen er et undersjøisk tunnel som binder sammen 3 øyer. Hovedløpet går fra Rennesøy til Finnøy og det går et sekundærløp til Talgje.

Navn : Finnøytunnelen
Antall parallelle hovedløp : 1
Alarm til VTS ved fjerning av brannslokker : Ja
Utgår_Brutus_Id : xxxx
Utgår_Kabler seksjonert : Ja
Kabler sikret v nedgraving : Ja
Lengde, offisiell : 5800
Restriksjonsklasse : a
Service-/nødtelefoner til VTS : Ja
Sum lengde alle løp : 7270
Sum lengde ramper : 0
Sykkelforbud : Ja
Tunnelklasse, prosjektert : B
Utgår_Tunnelnummer : xxxx
Undersjøisk : Ja
Åpningsår : 2009


Referanser
Håndbok N500 (021) Vegtunneler


Tunnel med rundkjøringer og flere sekundærløp


Rundkjøring i tunnel
Tunnelsystemet i Tromsø består av 3 tunneller som er knyttet sammen: Lagnestunnelen, Breivikatunnelen og Sentrumstangenten. I tillegg er det knyttet til et parkeringsanlegg i fjell som er privat eid. Alle tunnelene tilhører samme fylkesveg. Hver tunnel har sin HP. Det er 3 rundkjøringer med diameter på ca 20 meter i tunnelen. Den mest trafikkerte strekningen er den eldste tunnellen som har HP 54. Denne blir hovedløpet. På grunn av rundkjøringene deles tunnelsystemet opp i 6 tunnelløp hvorav 3 blir type hovedløp og 3 sekundærløp. Siden rundkjøringene er under 50 meter i diameter blir ikke de egne tunnelløp. Deres lengde tas med i tilstøtende tunnelløp.

Navn : Langnestunnelen
Antall parallelle hovedløp : 1
Alarm til VTS ved fjerning av brannslokker : Ja
Utgår_Brutus_Id : 12345
Utgår_Kabler seksjonert : Ja
Kabler sikret v nedgraving : Ja
Lengde, offisiell : 1700
Merknad syklende : Sykkelrute følger Fv over øya eller Storgata/Stakkevollvegen
Restriksjonsklasse : a
Service-/nødtelefoner til VTS : Ja
Sum lengde alle løp : 6380
Sum lengde ramper : 0
Sykkelforbud : Ja
Tunnelklasse, prosjektert : B
Utgår_Tunnelnummer : xxxx
Undersjøisk : Nei
Åpningsår : 1986