Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.820Vegbredde (ID=583)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2013-03-06
Definisjon:Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde. Merknad: Vi er i ferd med å gå over til å benytte vegbredde beregnet på grunnlag av FKB-kartdata. Beregnet vegbredde finnes under vegobjekttype "Vegbredde, beregnet" (VT 838). Vegbredde (VT 583) inneholder mye data som er foreldet. I en overgangsperiode bør VT 838 benyttes der den finnes og VT 583 ellers. Det er også mulig å legge inn målte bredder under VT838.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-03-06Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneVegbredde, kjørebanebredde og strekningDriftskontrakter
Generell offentlig saksbehandlingVegbredde, kjørebanebredde og strekningBrukes i mange sammenhenger, i ulike analyser og temakart.
PlanleggingVegbredde, kjørebanebredde og strekningPlanlegging opg prioritering av nye vegprosjekter2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

583_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema Vegbredde


Tillatte verdier

583_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

583_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Vegbredde
Definisjon:Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde. Merknad: Vi er i ferd med å gå over til å benytte vegbredde beregnet på grunnlag av FKB-kartdata. Beregnet vegbredde finnes under vegobjekttype "Vegbredde, beregnet" (VT 838). Vegbredde (VT 583) inneholder mye data som er foreldet. I en overgangsperiode bør VT 838 benyttes der den finnes og VT 583 ellers. Det er også mulig å legge inn målte bredder under VT838.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Vegbredde, totaltD 5 (m)BAvstand mellom ytterkant skulder. Dersom skulder er asfaltert, er dette avstanden mellom asfaltkantene eller kantstein. Dersom hele/deler av skulder ikke er asfaltert, er dette avstand mellom punktene hvor skulderen knekkes mot grøften. Dersom hver kjøreretning har egen vegreferanse må vegbredde registreres per kjøreretning.
Merknad: Påkrevd der det finnes midtdeler eller trafikkøy. Dersom bredde avviker mer enn 50 cm over en strekning på mer enn 50 meter skal objektet splittes
5264
DekkebreddeD 5 (m)PAngir total dekkebredde eksklusiv eventuell fysiske trafikkdelere.
Merknad: Dersom bredde avviker mer enn 50 cm over en strekning på mer enn 50 meter skal objektet splittes.
5555
MålemetodeFVT 50BAngir hvilken målemetode som er benyttet for å framskaffe bredde.
Merknad: Påkrevd dersom verdi for Dataopprinnelse ikke er gitt
5262
Målt i felt


7157
Anslått verdi


7161
Målt i kart/ortofoto


7165
Beregnet fra laserdata, dekketilstand


7168
Beregnet fra kartdata/FKB


13459
KjørebanebreddeD 5 (m)OAngir kjørebanebredden som summen av bredden for hver kjørebane. Bredden på hver kjørebane er avstanden mellom midtpunktet på hver av kantlinjene.
Merknad: Dersom bredde avviker mer enn 50 cm over en strekning på mer enn 50 meter skal objektet splittes.
5556
DataopprinnelseFVT 50BAngir hvilke kilde dataene kommer fra.
Merknad: Påkrevd dersom data overføres fra annet system
5261
Generert fra Tverrprofilobjektet (ID 528)


7113
Overført fra PMS/Dekke


7114
VegReg

Data registrert ute på veg med VegReg7115
Utgår VegReg, regneark


7116
Dato registrertDATO 8OAngir dato for når bredde ble registrert.
Merknad: Skal ikke benyttes på nyregistrering
Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen
5260


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, hjelpelinjeGLKOLinje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB.69233. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
597Fullstendighet, manglende dataAndel manglende dataVegbredde0Alle Vegbredde skal være registrert0 %0 %

605AktualitetTidsperiode, forsinkelseVegbredde0Maksimalt antall dager fra endring skjer til den er registrert i NVDB90 dager90 dager

599Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DekkebreddeDekkebredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

598Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DataopprinnelseDataopprinnelse skal være angitt på alle objekter som er overført fra andre systemer0 %0 %

603Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MålemetodeMålemetode skal være angitt på alle objekter som ikke har verdi for dataopprinnelse0 %0 %

751Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vegbredde, totaltVegbredde, totalt skal være angitt der det finnes midtdeler eller trafikkøy. Dersom bredde avviker mer enn 50 cm over en strekning på mer enn 50 meter skal objektet splittes0 %0 %

601Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, hjelpelinjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Vegbredde skal registreres på alle ERF-veger.

For vegstrekninger med jevn vegbredde registreres vegbredde sammenhengende. Dersom bredde avviker mer enn 50 cm over en strekning på mer enn 50 meter skal objektet splittes. Ved stor endring av bredde over en kortere strekning enn 50 meter bør man likevel splitte objektet.

I overgang mellom to bredder registreres den minste bredde inntil full bredde er oppnådd.

Vegbredde skal ikke registreres for rundkjøring.

Trafikklommer tas ikke med i vegbredden.

For kjørebanebredde skal eventuelle sykkelfelt inkluderes i bredden.Prinsippskisse vegbredde

583_eksps_vegbredde_kjorebane1.png


Vegbredde, total: bredde fra kantstein til kantstein eller vedskulderkant
Dekkebredde: Vegdekkekant-vegdekkekant/kantstein, trafikkdeler eller fysisk trafikkøy trekkes fra, malt trafikkøy tas med
Kjørebanebredde: Sum av bredde på kjørefelteneVeg med midtdeler og rampe

Motorveg:
Vegbredde, totalt : 27.64
Dekkebredde: 22,71 (13.82+8.89)
Kjørebanebredde: 19,31 (4.19+3.56+3.75+4.14+3.67)
Målemetode: Målt i kart/ortofoto
Dataopprinnelse:


Rampe:
Vegbredde, totalt : 6,27
Dekkebredde: 5,68
Kjørebanebredde: 3,71
Målemetode: Målt i kart/ortofoto
Dataopprinnelse:
Vegbredde veg med kollektivfelt og sykkelfelt

Vegbredde total : 7.49+4.75+Midtdeler
Dekkebredde : 7.49+4.75
Kjørebanebredde : 2.9+3.07+3.24+1,2+1,2

Busslomme i kollektivfelt tas med i målingene.
Vegbredde i kryss med malt trafikkøy

Malte trafikkøyer teller med i dekkebredden

Vegbredde, totalt : 12.5
Dekkebredde : 12.1
Kjørebanebredde : 3.3+3.0+3.4
Overgang mellom vegbredder

Ved overgang mellom to vegbredder registreres strekning for den minste vegbredden helt til full bredde er oppnådd for den største vegbredden. Ved svært lang økning av bredden brukes skjønn for å bestemme når strekning med største vegbredde skal starte og slutte.
583_eksps_vegbredde_overgang.png
Overgang fra smal til bredere vegbredde