Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.308Høydebegrensning (ID=591)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2016-03-07
Definisjon:Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-11-291.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2014-08-21Lagt inn beskrivelse for "Beregnet høyde" i Innsamlingsregel
2016-03-072.29 - 921Fjernet assosiasjon til Høydemåling
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Transportplanlegging - overordnet og detaljertAktualitet,fullstendighetPlanlegging, fjerning av flaskehalser
Navigasjon og ruteplanleggingHøyder skiltaInformasjonen er viktig for ruteplanlegging, for å finne mulige ruter for store kjøretøy
Høyder måltFaktisk målte høyder i forbindelse med dispensasjoner for tungtransport
Aktualitet,fullstendighetInformasjonen er viktig for ruteplanlegging, for å finne mulige ruter for store kjøretøy
Stedfesting, geometriInformasjonen er viktig for ruteplanlegging, for å finne mulige ruter for store kjøretøy2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

591_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

591_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

591_uml_assosiasjoner.png
Figur 3:UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Høydebegrensning
Definisjon:Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Skilta høydeD 3 (m)BAngir skilta høyde i forbindelse med høydebegrensningen. Håndbok N300 (050) beskriver hvordan verdier beregnes ut fra målte høyder.
Merknad: Påkrevd dersom krav om skilting, skal ellers ikke gis.
5277
Type hinderFVT 50AAngir hvilken type hinder det er tale om.5270
Kjøreledning


7280
Kabel


7282
Skiltportal/wire


7284
Bru-stag


8149
Tunnel


8150
Undergang/Bru


8151
Skredoverbygg


8155
Annet hinder

Type høydebegrensing som ikke dekkes av de andre verdiene.8166
Brukabler


8168
Ferjesamband

Høydebegrensing på standard ferje på gitt ferjesamband8174
Bygning


8175
Beregnet høydeD 5 (m)PMinste målte høyde minus sikkerhetsmargin, avrundet ned til nærmeste desimeter (ref. regelverk i håndbok N300, tidl. Hb 050).10247
NavnT 50PGir navn tilknyttet høydebegrensning.5778
MerknadT 50OMerknad som gjelder for den bestemte forekomsten uavhengig av tid.5285
BreddeD 5 (m)PAngir minste bredde mellom høydemåling for venstre og høyre side.3846
H-min, høyre kantD 5 (m)PAngir minste høyde for høydebegrensningens høyre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning.3868
H-min, midtD 5 (m)PAngir minste høyde innenfor et 3-metersbelte vanligvis plassert i midten av høydebegrensningen.3869
H-min, venstre kantD 5 (m)PAngir minste høyde for høydebegrensningens venstre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning.3870
MålemetodeFVT 20PAngir målemetode som er brukt for å måle høyder.9490
Laser


13366
Målestav


13367
Scanning av hvelv


13368
Teoretisk grunnlag

Høyder er beregnet ut fra teoretisk grunnlag, f.eks digital 3D-modell17875
MåledatoDATO 8PAngir dato når innmåling er gjort.9489
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11149
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12399


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senterlinje veg, eller senter kjørebane ved adskilte tunnelløp og ved midtdeler. Høydereferanse: Topp vegdekke
69243. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
206Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle høydebegrensninger skal være registrert i NVDB0 %0 %0 %0 %
207AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Antall dager fra fysisk endring eller ny veg er åpnet til data er oppdatert i NVDB10 dager10 dager1 år1 år
221Konseptuell konsistensSamsvar i forhold til konseptuelt skjema
Type hinderDer det finnes et objekt med objekttype Høydebegrensning skal det også finnes et annet objekt med objekttype ut i fra følgende logikk, basert på egenskapen Type hinder (th):
th=Bru-stag -> Objekttype Bru
th=Brukabler -> Objekttype Bru
th=Ferjesamband -> Objekttype Ferjesamband
th=Kjøreledning -> Objekttype [0]
th=Skiltportal/wire -> Objekttype Skiltportal
th=Skredoverbygg -> Objekttype Skredoverbygg
th=Tunnel/Bru -> Objekttype Tunnel/Bru
th=Undergang -> Objekttype Undergang
0 %0 %

214Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type hinderType hinder skal være angitt på alle objekter0 %0 %

208Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

209Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
H-min, høyre kantH-min, høyre kant skal være angitt på alle objekter0 %0 %

210Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
H-min, midtH-min, midt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

211Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
H-min, venstre kantH-min, venstre kant skal være angitt på alle objekter0 %0 %

215Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MåledatoMåledato skal være angitt på alle objekter0 %0 %

216Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MålemetodeMålemetode skal være angitt på alle objekter0 %0 %

217Kvantitative egenskaper, nøyaktighetVertikalt avvik
H-min, høyre kantKrav til nøyaktighet på innmålte høyder0.01m0.01m

218Kvantitative egenskaper, nøyaktighetVertikalt avvik
H-min, midtKrav til nøyaktighet på innmålte høyder0.01m0.01m

219Kvantitative egenskaper, nøyaktighetVertikalt avvik
H-min, venstre kantKrav til nøyaktighet på innmålte høyder0.01m0.01m

1775Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Beregnet høydeBeregnet høyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

547Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

213Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skilta høydeSkilta høyde skal være angitt dersom krav om skilting.0 %0 %

719Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplateSkilta høydeSkilta høyde skal være angit hvis skiltplate med skilt nr 314 er registrert548Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Høydebegrensning skal være gitt på feltnivå for tunneler med to adskilte (trafikkerte) tunnelløp0 %0 %

549Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrafikkdeler0Høydebegrensning skal være gitt på feltnivå for Trafikkdeler med bruksområde = Midtdeler og Rekkverk med Bruksområde = Midtdeler0 %0 %

2206Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2207Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Høydebegrensning objekt skal registreres for hver Høydebegrensning ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Høydebegrensning kan registreres alle steder der overliggende hinder kan komme i konflikt med kjøretøy. Høydebegrensning skal registreres alle steder der høyden til overliggende hinder utløser krav til skilting.

Det skal normalt defineres en Høydebegrensning pr. atskilt del av vegbanen (dvs at på strekninger med fysisk midtdeler og ved atskilte tunnelløp må det defineres en høydebegrensning for hver side/hvert løp. Feltangivelse skiller disse fra hverandre.

Egenskapen Skilta høyde skal kun registreres når det er krav om skilting. Beregnet høyde skal alltid registrers uavhengig av om det er krav til Skilta høyde . Beregnet høyde beregnes etter samme regelverk som for Skilta høyde

For egenskape H-min, midt skal høyde måles loddrett på vegen.

For H-min, venstre kant og H-min, høyre kant skal høyde måles ved kjørebanekant. Kjørebanekant defineres som senter kantlinjer der det er kantlinjer, og ved kantstein/asfaltkant hvis det ikke er kantlinje. Høyde skal måles i retning normalt på kjørefeltets tverrfall.


Måling av Høydebegrensning i tunneler

Figuren viser hvordan høydebegrensning måles i en tunnel

Måling av høydebegrensning


Referanser
Mer informasjon om høydebegrensning finnes i Håndbok N300 (050) del 3


Måling av Høydebegrensning

De røde linjene viser hvor H-min, venstre kant , H-min, midt og H-min, høyre kant måles når samme begrensning gjelder for hele vegen.Høydebegrensning på ferje

På denne ferjen er høydebegrensningen 5 meter på hoveddekket i midten og 2.3 meter på sidene