Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.418Motorveg (ID=595)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2013-03-06
Definisjon:Strekninger som har vedtatt status motorveg.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-11-291.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
ITS (Intelligente transportsystemer)Stedfesting, typeSkilting må samsvare med data i bilen
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting, typeSamsvar mellom skilting og strekningsdata
Transportplanlegging/Navigasjon og ruteplanleggingStedfesting, typePrioritering av motorveg i ruteplanlegging med bil
Restriksjoner for syklister og spesielle kjøretøy
NTP og statsbudsjettType, lengder med merDokumentasjon av strekninger med ulike typer motorveg
Arbeid med funksjonskontrakterStedfesting, type, lengderPrioriteringer i vedlikeholdet
Overordnet planarbeid KU, KP, KDPTransportmodeller, arbeidsplass/bosettingReisetid2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

595_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema for motorveg


Tillatte verdier

595_uml_tillatte_verdier.pngUML-skjema med assosiasjoner

595_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assoasiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Motorveg
Definisjon:Strekninger som har vedtatt status motorveg.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
MotorvegtypeFVT 20AAngir hvilken type motorveg det er tale om.5378
Motorveg


7355
Motortrafikkveg


7356
VedtaksnummerT 15PAngir vedtaksnummer.5376
ArkivnummerT 250PGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem.9485


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, hjelpelinjeGLKOLinje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senterlinje veg. Høydereferanse: Topp vegdekke
69083. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
326Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Motorveg skal være registrert0 %0 %

330AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Motorveg skal være registrert i NVDB ved åpning av vegen10 dager10 dager

327Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MotorvegtypeMotorvegtype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

328Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerVedtaksnummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

329Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArkivnummerArkivnummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1908Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
10328*Ukjent egenskapstype 10328* skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

331Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplate0Maks 25m avstand fra start og slutt strekning til skilt som angir riktig motorvegtype
- Motorvegtype “Motorveg” skal ha Skilt nr. 502 og 504
- Motorvegtype “Motortrafikkveg” skal ha Skilt nr. 503 og 505

0 %0 %

562Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplate0Påkjøringsramper på en Motorvegstrekning skal ha tilknyttet en skiltplate som angir riktig motorvegtype0%0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et motorvegobjekt skal registreres på vegstrekninger som har vedtatt status motorveg i henhold til kravmatrisa.

Dersom motorveg kun gjelder noen kjørefelt brukes kjørefeltkoder til å angi dette.

Ramper som tilhører motorveg skal registreres som motorveg fra det punktet de tar av fra øvrig vegnett.Motorveg med tilhørende ramper


Motorvegtype: Motorveg
Vedtaksnummer: VD-1-11
Arkivnummer: 2010002456

Eksemplet viser hvordan motorveg skal registreres. Ramper er registrert fra det punktet de tar av fra øvrig vegnett.