Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.316Innkjøring forbudt (ID=606)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Angir innkjøring forbudt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-11-291.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2015-06-11Assosiasjon til Kommentar fjernet
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Navigasjon og ruteplanleggingFullstendighet, aktualitet, stedfestingsnøyaktighet, typeKjøreanvisning i ruteplanlegger,
SamfunnsplanleggingFullstendighet, aktualitet, typeNTP,ATP,Kollektiv2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

606_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Innkjøring forbudt
Definisjon:Angir innkjøring forbudt.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
MerknadT 200OMerknad som gjelder for den bestemte forekomsten uavhengig av tid.5476


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.69163. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
318AktualitetTidsperiode, forsinkelseInnkjøring forbudt0Tid fra restriksjonen trår i kraft til den skal være lagt inn/oppdatert i NVDB10 dager10 dager1 år1 år
319Fullstendighet, manglende dataAndel manglende dataInnkjøring forbudt0Alle lenker med restriksjonenr på tillatt kjøreretning skal være registrert.0 %0 %0 %0 %
320Konseptuell konsistensSamsvar i forhold til konseptuelt skjemaInnkjøring forbudt0Lenker med angitt kjøreretning skal samsvare med feltkoder i objekttypen "feltstrekning"0 %0 %0 %0 %
624Konseptuell konsistensSamsvar i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplate0Alle restriksjoner på tillat kjøreretning skal samsvare med skilt /vedtak
4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et innkjøring forbudt-objekt skal registreres der det er restriksjoner på kjøreretning i vegnettet.

Innkjøring forbudt registreres samtidig med etablering av vegnett. Etablering og oppdatering av data gjøres av vegnettsgruppa.

Innkjøring forbudt stedfestes i den retningen det ikke er lov til å kjøre. F.eks. vil man for en rundkjøring stedfeste restriksjonen mot kjøreretningen i rundkjøringen (altså med klokken).


Innkjøring forbudt i rundkjøring

Innkjøring forbudt legges på den gale kjøreretningen i rundkjøringer.