Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.862Vegsperring (ID=607)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Angir at veg er fysisk sperret. Dette er et vegobjekt som normalt sperrer vegen. Den kan imidlertid ha ordninger som gjør at utrykningskjøretøyer og kollektivtransport kan passer den. Eksempelvis en automatisk bomanordning.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-11-291.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2015-06-11Fjernet assosiasjon til Kommentar
2017-12-15Egenskapstype "Eier" : Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneFullstendighet, aktualitet, type
Drift og vedlikeholdAktualitet, fullstendighet, type
Navigasjon og ruteplanleggingFullstendighet, aktualitet, stedfestingsnøyaktighet, typeKjøreanvisning i ruteplanlegger,2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

607_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

607_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

607_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Vegsperring
Definisjon:Angir at veg er fysisk sperret. Dette er et vegobjekt som normalt sperrer vegen. Den kan imidlertid ha ordninger som gjør at utrykningskjøretøyer og kollektivtransport kan passer den. Eksempelvis en automatisk bomanordning.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 30AAngir hvilken type sperring det er tale om.7861
Betongkjegle

Kjegle(r)/pullert(er) av betong plassert slik at det stenger for biltrafikk.9970
Rørgelender

Rørgelender/trafikkgjerde plassert slik at det stenger for biltrafikk.9971
Steinblokk

Steinblokker plassert slik at det stenger for biltrafikk.9972
New Jersey

New Jersey-steiner o.l. plassert slik at det stenger for biltrafikk.9973
Bussluse

Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy)9974
Låst bom

Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon.9975
Trafikkavviser

Stolper, steiner, blokker etc plassert i vegen eller i overgang mellom veg og fotgjengerareal for å stenge for biltrafikk (egen).11799
Bilsperre


11800
Bom med automatisk åpner

Bom som åpner seg automatisk på signal fra kjøretøy13369
FunksjonFVT 25AAngir hvilken funksjon sperringen har.11542
Betalingssperre

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes ved betaling19674
Bussluse

Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy)19675
Fjernstyrt sperring

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes vha SMS, bombrikke, oppringning, vaktsentral e.l.19676
Låst sperring

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes med nøkkel eller kode19677
Trafikkavviser

Stein, blokk, pullert, rørgelender eller andre vegsperringer som ikke kan flyttes eller åpnes uten verktøy eller store kjøretøyer.19678
Ulåst Sperring

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes manuelt uten nøkkel eller kode19679
Gjelder tidsromT 9OAngir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) vegsperringen gjelder.11543
MerknadT 200OOpplysning om spesielle forhold knyttet til fysisk sperring.5478
EierFVT 30BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.
9498
Stat, Statens vegvesen


13378
Fylkeskommune


13379
Kommune


13380
Privat


13381
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17619
Stat, Nye Veier


18561


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter hinder. Høydereferanse: Topp hinder
7930
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter hinder på tvers av veg. Høydereferanse: Topp hinder
68373. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
199AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Tid fra fysisk tiltak skjer til Vegsperring er lagt inn/oppdatert i NVDB10 dager10 dager1 år1 år
200Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle vegsperringer skal være registert0 %0 %0 %0 %
201Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeAlle objekter skal ha angitt egenskap0 %0 %0 %0 %
202Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
205Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeVegsperringen skal være riktig plassert20 cm20 cm2 m2 m
610Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierAngis dersom eier ikke er den samme som vegeier på vegen objektet tilhører0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Vegsperring objekt skal registreres for hver vegsperring ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Vegsperring registreres samtidig med etablering av vegnett.


Ulike typer vegsperring

607_eksps_vegsperring1.png