Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.594Stativ for turistinfo (ID=623)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikkanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikkant står i ro ved lesing av informajson. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-06-261.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvarMengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler)
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende driftGrunnlag for beregning av kostnader
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema Stativ for turistinfo
623_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier
623_uml_tillatte_verdier.png


UML-skjema med assosiasjoner

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner
623_uml_assosiasjoner.png2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Stativ for turistinfo
Definisjon:Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikkanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikkant står i ro ved lesing av informajson. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
MaterialtypeFVT 30PAngir primær materialtype stativet er oppført i.5647
Tre


7968
Metall


7969
Naturstein


7970
Betong


7971
Betongstein


7972
Plast


7973
Pleksiglass


7974
Kombinasjon av flere


7975
ArealD 4 (m2)SAngir areal av selve tavlen.5648
BelystFVT 3BAngir om tavle er belyst eller ikke.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
5649
Ja


7946
Nei


7947
Plexiglass utenpå infoplaterFVT 3PAngir om det er plexiglass utenpå infoplatene.5650
Ja


7948
Nei


7949
Antall infoplaterH 1 (stk)PAngir hvor mange infoplater det er på stativet.5651
StedsangivelseT 150OStedsnavn hvor forekomst er lokalisert. Evt plassering i forhold til stedsnavn.
Merknad: F. eks. ved kommunegrense mellom Moss og Vestby
7909
FundamenteringFVT 20BAngir hvordan stativet er fundamentert.
Merknad: Påkrevd dersom tavlene har eget fundament.
5654
Betongsåle


7956
Stolpefundament


7957
TakFVT 3PAngir om det er tak over stativet.5655
Ja


7958
Nei


7959
Festet påFVT 20BAngir om stativet er festet på vegg etc.
Merknad: Påkrevd dersom tavlene ikke har eget fundament.
5656
Bygning


7960
Fjellvegg


7961
Mur


7962
OverflatebehandlingFVT 20PAngir hvilken type overflatebehandling det er på stativet.5657
Malt


7963
Beiset


7964
Lakkert


7965
Impregnert


7966
Ubehandlet


7967
BeskrivelseT 150PAngir beskrivelse knyttet til stativet.
Merknad: Kan for eksempel beskrive hva det er gitt informasjon om.
5658
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10363
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11152
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12404
EierFVT 30BAngir hvem som er eier av stativet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
5652
Stat, Statens vegvesen


7950
Kommune


7951
Privat


7952
Fylkeskommune


10696
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17595
Stat, Nye Veier


18586
VedlikeholdsansvarligFVT 20BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
5653
Statens vegvesen


7953
Kommune


7954
Privat


7955
Uavklart


17686
Nye Veier


18738
OPS


18867
Fylkeskommune


19907


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter forkant objekt. Høydereferanse: Topp stativ
68933. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
180Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle stativ skal være registrert0 %0 %

181AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert i NVDB innen gitt krav10 dager10 dager

182Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall infoplaterEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

184Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

185Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OverflatebehandlingEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

186Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plexiglass utenpå infoplaterEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

187Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TakEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

305Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktAlle objekter skal være stedfestet med egengeometri0 %0 %

306Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktObjektet måles inn med angitt målenøyaktighet1 m1 m

2001Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BeskrivelseBeskrivelse skal være angitt på alle objekter0 %0 %

188Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierAngis dersom eier avviker fra vegeier på vegen objektet tilhører0 %0 %

183Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BelystEgenskapene skal være angitt dersom Ja0 %0 %

189Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligAngis dersom eier avviker fra vegeier på vegen objektet tilhører0 %0 %

190Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Festet påPåkrevd dersom tavlene ikke har eget fundament0 %0 %

191Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FundamenteringPåkrevd dersom tavlene har eget fundament0 %0 %

1955Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Stativ for turistinfo objekt skal registreres for hvert stativ for turistinfo ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Dersom stativ for turistinfo befinner seg på en rasteplass eller et ferjeleie, skal objektet registreres som datterobjekt av rasteplassen/ferjeleiet.

Stativ for turistinfo som ikke eies av Statens vegvesen, men befinner seg på et område som driftes av Statens vegvesen skal også registreres


Eksempel 1: Stativ for turistinfo

Antall infoplater : 2
Belyst : Nei
Fundamentering: Stolpefundament
Materialtype: Metall
Overflatebehandling: Ubehandlet
Plexiglass utenpå infoplater: Nei
Stedsangivelse: Stegabakken
Tak: Nei


Stativ for turistinfo i Hardanger. Foto: Carlotte V. Nielsen