Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.214Fartstavle (ID=624)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Tavle som viser fart til kjøretøy som passerer.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-03-06Første versjon
2014-10-20Ny innsamlingsregel
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-27Egenskap "Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-03-03Ny egenskap "Produsentnavn"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Trafikksikkerhetstasjonering, type måling
Drift og vedlikeholdstasjonering, type måling2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

624_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

624_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

624_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Fartstavle
Definisjon:Tavle som viser fart til kjøretøy som passerer.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
SerienummerT 40OAngir serienummer på tavle.9530
StasjoneringFVT 30PAngir om fartstavle er mobil eller ikke.9531
Fast


13452
Mobil


13453
Type målingFVT 20PAngir hvilken type fartsmåling det er benyttet.9532
Sløyfe


13454
Radar


13455
ProduksjonsårH 4OAngir hvilket år tavla ble produsert.9528
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10463
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11739
ProdusentT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.10994
ProduktnavnT 100OAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.9529
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11632
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11466
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12405
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
8044
Stat, Statens vegvesen


10310
Kommune


10374
Privat


10438
Fylkeskommune


10771
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17660
Stat, Nye Veier


18656
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8120
Statens vegvesen


10514
Kommune


10592
Privat


10670
Uavklart


17758
Nye Veier


18749
OPS


18878
Fylkeskommune


19975


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter forkant. Høydereferanse: Topp tavle
68853. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
678Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Fartstavle skal være registrert0 %0 %

2344AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

710Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

709Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktEgengeometri kreves der Stasjonering = Fast0 %0 %

680Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StasjoneringStasjonering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

681Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type målingType måling skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2345Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

679Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

682Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et fartstavleobjekt skal registreres for hver fartstavle ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Sideposisjon angir hvilken kjøreretning fartstavla gjelder for.

Portalens skiltpunkt legges til høyre side. Enkelte portaler kan dekke hovedveg og avkjøringer ( ramper osv )


Fartstavle


Fartstavle måles inn i senter topp tavle som vist her med rød prikk
Stasjonering : Fast
Type måling : Sløyfe
Produksjonsår : 2008 (opsjonell)
Produktnavn : Fartstavle med Datarec 7 (opsjonell)
Driftsmerking : Tavle3