Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.554Skredmagasin/Fanggrøft (ID=625)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Magasin for å fange opp skredmasser eller nedfall fra bergskjæringer.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-17Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-03-20Egenskap "Magasinvolum" endret feltlengde
2017-12-15Objekttype har endret navn fra "Skredmagasin" til "Skredmagasin/Fanggrøft"
2017-12-15Ny egenskap "Type" med verdier "Skredmagasin" og "Fanggrøft"
2017-12-15Egenskap "Magasinvolum" endret feltlengde fra 8 til 6 og antall desimaler fra 1 til null
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAntall, adkomst, bredde, magasinvolum
Transportanalyse/ planleggingAntall, adkomst, bredde, magasinvolumVurdere om tiltak har den ønskede effekt2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

625_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

625_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

625_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Skredmagasin/Fanggrøft
Definisjon:Magasin for å fange opp skredmasser eller nedfall fra bergskjæringer.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 20PAngir hvilken type magasin det er tale om.11265
Skredmagasin

Magasin for å samle opp skred fra naturlig terreng19004
Fanggrøft

Magasin for å samle opp nedfall fra bergskjæringer19005
BeskrivelseT 250OKan angi beskrivelse til skredgropen.5661
LengdeD 6 (m)PLengde av magasinet langs vegretningen.9685
BreddeD 5 (m)PGjennomsnittlig bredde av magasinet på tvers av vegretningen.9686
MagasinvolumH 6 (m3)PAngir hvor stort volum med masser magasinet kan ta opp.
Merknad: Volumet måles fra bunnen av magasinet og opp til en tenkt flate mellom vegkant/topp voll/topp magasin og topp skjæring på skredsiden av magasinet
5660
Dybde under vegkantD 4 (m)OHøydeforskjell mellom nærmeste vegkant og bunn av magasin.
Merknad: Bare aktuelt der magasin ligger inntil vegkant uten voll, også omtalt som bred grøft
9687
AdkomstFVT 24PBeskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.9688
Hjullaster

Adkomst er mulig med hjullaster.13961
Gravemaskin

Adkomst for gravemaskin13962
Til fots

Adkomst til fots13963
Kran

Adkomst for kran13964
Tau

Adkomt med tau13965
Helikopter

Adkomst for helikopter13966
Bil

Adkomst er mulig med bil.19830
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9689
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.9874
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11153
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12406
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9690
Stat, Statens vegvesen


13974
Fylkeskommune


13975
Kommune


13976
Privat


13977
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17630
Stat, Nye Veier


18645
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9691
Statens vegvesen


13978
Kommune


13979
Privat


13980
Uavklart


17766
Nye Veier


18689
OPS


18818
Fylkeskommune


19992


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.6872
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Polygon som avgrenser området hvor det er forventet at skredmasser vil bli samlet opp
89023. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1105Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Skredmagasin skal være registrert0 %0 %

1115AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1106Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MagasinvolumMagasinvolum skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1109Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1110Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1111Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AdkomstAdkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2016Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1112Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

2608Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2017Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1114Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1113Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Skredmagasin objekt skal registreres for hvert skredmagasin ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Lengde måles langs vegen og bredde på tvers av vegen. Bredde registreres som gjennomsnittlig bredde.

Volum måles fra bunnen av magasinet opp til en tenkt flate mellom vegkant/topp voll/topp magasin og skjæring på skredsiden av magasinet.


Skredmagasin

625_eksps_skredmagasin.png
Figur 3: Skredmagasin. Foto: Geir Brekke

Skredmagasin:
Beskrivelse: Skredmagasin murt opp av naturstein, og med avløpsrør for smeltevann.
Lengde: 25 m
Bredde: 20 m
Magasinvolum: 240 kubikkmeter
Adkomst: Hjullaster
Byggeår: 2003Måling av lengde, bredde og volum

625_eksps_skredmagasinvolum.png
Figur 4: Volumberegning av skredmagasin

Figuren viser hvordan lengde, bredde og areal for beregning av volum måles ved forskjellige varianter av skredmagasin.
Toppen av magasinet som brukes ved volumberegning regnes her som en horisontal linje mellom vegkant/topp voll/ topp magasin og skjæring/eksisterende terreng.

Ved små voller/bred grøft kan det likevel være aktuelt å beregne ut fra en skrå linje mellom vegkant/topp voll/ topp.magasin og skjæring/eksisterende terrengStor voll

625_eksps_skredmagasinmedvoll3.png
Figur 5: Volumberegning av skredmagasin med en stor voll. Foto: Knut Inge Orset

Ved store voller vil det være naturlig å beregne volum av magasin som en horisontal linje fra topp voll til eksisterende terreng

Beskrivelse: Skredmagasin med voll
Lengde: 120 m
Bredde: 10 m
Magasinvolum: 1400 kubikkmeter
Adkomst: Kran
Byggeår: 2003Lite skredmagasin

625_eksps_skredmagasinliten.png
Figur 6: Volumberegning av lite skredmagasin. Foto: Google Street View

Ved små voller/brei grøft uten voll vil det kanskje være naturlig å beregne volum på skrå og ikke horisontalt

Beskrivelse: Lite skredmagasin med brei grøft
Lengde: 10 m
Bredde: 5 m
Magasinvolum: 50 kubikkmeter
Adkomst: Hjullaster
Byggeår: 2006Sørpeskred/flomskred

625_eksps_skredmagasinflom.png
Figur 7: Sikring for sørpeskred/flomskred. Foto: Marie Drågen

Et typisk tvilstilfelle som kan være tenkt som sikring som sørpeskred/flomskred, men som også lett blir unnlatt å registrere

Beskrivelse: Vern mot sørpeskred/flomskred
Lengde: 10 m
Bredde: 8 m
Magasinvolum: 95 kubikkmeter
Adkomst: Kran
Byggeår: 2007