Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.556Skredoverbygg (ID=66)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-11-291.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvarMengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler)
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende driftGrunnlag for beregning av kostnader
ITS (Intelligente transportsystemer)Begrenset framkommelighet – høydebegrensninger
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting, typeSamsvar mellom objekttyper.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema Skredoverbygg
66_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

Figur 2: UML-skjema tillatte verdier
66_uml_tillatte_verdier.png


UML-skjema med assosiasjoner

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner
66_uml_assosiasjoner.png2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Skredoverbygg
Definisjon:Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 50PAngir navn på skredoverbygget.5282
TypeFVT 60PAngir hvilken type skredoverbygg det er tale om.9508
Skredoverbygg, u/fjellforankring


13398
Skredoverbygg, u/fjellforank., sålefund., hel frontvegg


13399
Skredoverbygg, u/fjellforank., sålefund., åpen frontvegg


13400
Skredoverbygg, u/fjellforankring, kassetverrsnitt


13401
Skredbygg u/fjellforankring, rørtverrsnitt


13402
Skredoverbygg, u/fjellforankring, andre


13403
Skredoverbygg m/fjellforankring


13404
Skredoverbygg m/fjellforank., hel frontvegg, u/bakvegg


13405
Skredoverbygg, m/fjellforank., hel frontvegg, m/bakvegg


13406
Skredoverbygg, m/fjellforank., åpen frontvegg, u/bakvegg


13407
Skredoverbygg, m/fjellforank., åpen frontvegg, m/bakvegg


13408
Skredoverbygg, m/fjellforankring, andre


13409
LengdeD 7 (m)PAngir lengde av vegobjektet.1316
MerknadT 50OPermanent merknad til aktuell forekomst.5283
Brutus_IdT 30BGir referanse til brudatabanken.
Merknad: Påkrevd dersom Brutus_Id finnes
9302
TunnelnummerT 10BGir unikt nummer for tunnel/skredoverbygg, benyttes av Plania.
Merknad: Påkrevd hvis tunnelnummer er etablert
9516
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10361
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11059
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12298
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
7995
Stat, Statens vegvesen


10261
Kommune


10325
Privat


10389
Fylkeskommune


10723
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17574
Stat, Nye Veier


18610
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8058
Statens vegvesen


10452
Kommune


10530
Privat


10608
Uavklart


17711
Nye Veier


18671
OPS


18800
Fylkeskommune


19928


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir koordinatsett for å avgrense vegobjektets utstrekning. Vegobjektet representeres med vegnettsgeometri på strekning mellom startpunkt og sluttpunkt. Eventuelt mellomliggende punkt benyttes for å sikre at riktig veglinje benyttes for hele strekningen.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senterlinje veg. Samme geometri som til FKB - Veg (senterlinje). Høydereferanse: Topp vegdekke
47683. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
79Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle fysiske objekter skal være registrert0 %0 %

80AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert i NVDB innen angitt frist etter fysisk endring10 dager10 dager

81Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

627Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

629Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

745Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

746Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

625Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Brutus_IdBrutus_Id skal være angitt når Brutus_ID finnes0 %0 %

626Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

630Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

628Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TunnelnummerTunnelnummer skal være angitt hvis tunnelnummer er etablert0 %0 %

1896Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

83Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHøydebegrensning-5Alle objekter skal ha tilknyttet et objekt av objekttype Høydebegrensning0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et skredoverbyggobjekt skal registreres for hvert skredoverbygg ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.


Eksempel på skredoverbygg

Navn: Mjølkestølreet
Brutus_Id: xxxx
Lengde: 200
Type: Skredoverbygg, m/fjellforank.,åpen frontvegg, m/bakvegg

Figur 3: Eksempel på skredoverbygg