Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.736Tunnelløp (ID=67)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-06-08
Definisjon:Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/berg eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-11-291.90-605Første vedrsjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2016-03-14"Tunnelprofil": Nye TV "T7,5", "T10,5" og "T13,5" er lagt inn
2016-11-01Ny egenskap "Høyde" til bruk der det ikke er sirkulært tverrsnitt
2016-11-01Endret på eksempel
2017-03-23Ny betinget egenskap "Malte tunnelvegger"
2017-06-08Egenskap "Lengde" - endring av beskrivelse
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvarMengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler)
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende driftGrunnlag for beregning av kostnader
ITS (Intelligente transportsystemer)Begrenset framkommelighet – høydebegrensninger
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting, typeSamsvar mellom objekttyper2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

67_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema Tunnelløp


Tillatte verdier

67_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

67_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Tunnelløp
Definisjon:Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/berg eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 60PAngir navn på tunnelløp.
Merknad: For ettløps tunneler benyttes samme navn som på tunnel. For flerløpstunneler settes navn sammen av tunnelnavn og stedsnavn som benyttes i forbindelse med skiltet retning på den aktuelle vegen, så fremt dette ikke er misvisende. Eksempel: "Grillstadtunnelen, løp mot Trondheim"
1081
KategoriFVT 30PAngir hvilken kategori tunnelløpet tilhører.8944
Hovedløp

Tunnelløp som fører hovedveg. Hovedveg har vanligvis "normale" hovedparsellnummer (ikke ramper, armer, etc.)11801
Rampe

Tunnelløp som fører rampe.11802
Rundkjøring

Tunnelløp med rundkjøring.11804
Sekundærløp

Tunnelløp som fører sekundærveg eller vegarm. Aktuelt for tunnel med kryss.12091
TunnelprofilFVT 50PAngir hvilket standard tunnelprofil tunnelløpet er bygd etter. Merknad: Dersom tunnelløpet har varierende standard, skal det oppgis det profilet som beskriver det minste tverrsnittet.
Merknad: Øvrig informasjon kan gis vha eget objekt ("normalprofil tunnel").
1977
T4


3404
T5


3406
T6


3408
T8,5


3410
T9


3412
T11


3414
T12


3416
Rektangulært tverrsnitt


3421
T10


4350
T5,5


8169
T7


8170
T9,5


8171
T11,5


8172
T12,5


8173
T13


12237
T14


12238
T8


12911
T7,5


17531
T10,5


17532
T13,5


17533
Type tunnelløpFVT 50PAngir hvilken type tunnelløp det er tale om.1130
Berg

Tunnelløp som hovedsaklig går i berg3386
Løsmasse

Tunnelløp som går i løsmasser3387
Berg/løsmasse

Tunnelløp som delvis går i berg og delvis i løsmasser3388
Lokk

Tunnelløp som går under bygning/lokk4843
Senketunnel

Tunnelløp under vann som er satt sammen av ferdigbygde seksjoner som har blitt senka på plass.13001
LengdeD 7 (m)PAngir lengde av tunnelløpet. Et tunnelløp sees på som et rør. Eventuelle portaler regnes som del av tunnelløpet. Lengde av tunnelløp blir lik lengde av "røret". Eksempelvis vil lengde av et rampe-løp strekker seg til der rampen kommer inn i hovedløpet selv om rampeparsell kan fortsette et stykke parallelt med hovevegen i hovedløpet.1317
Areal tverrsnittD 5 (m2)SAngir areal av tunnelløpets tverrsnitt.1367
BreddeD 5 (m)BAngir tunnelløpets minimum bredde målt fra tunnelvegg til tunnelvegg i kjørebanenivå.
Merknad: Bredde skal angis om det er angitt "Rektangulært tverrsnitt" som verdi til ET 1977 Tunnelprofil, ellers ikke.
3897
HøydeD 4BAngir tunnelløpets minimum høyde målt fra topp kjørebane til tak.
Merknad: Skal angis om ikke angitt predefinert sirkulært tverrsnitt (jfr ET 1977 Tunnelprofil).
10883
Ekstra belysning inngangssoneFVT 3SAngir om det er ekstra belysning i tunnelens inngangssoner i forhold til midt inne i tunnelen..7864
Ja


9978
Nei


9979
Malte tunnelveggerFVT 3BAngir hvorvidt tunnellvegger er malte eller ikke.
Merknad: Skal angis om tunnelvegger er malte
10970
Ja


18403
Nei


18404
Brutus_IdT 30BGir referanse til brudatabanken.
Merknad: Påkrevd dersom Brutus_Id finnes
9305
MerknadT 50OPermanent merknad til aktuell forekomst.5286
ÅpningsårH 4PAngir hvilket år tunnelløpet ble åpnet for trafikk.8356
RehabiliteringsårH 4OAngir hvilket år tunnelløp enten er planlagt rehabiltert eller sist var rehabilitert. Det er her tale om full rehabilitering. Årstall fram i tid tolkes som planlagt år for rehabilitering. Årstall tilbake i tid tolkes som forrige gang tunnelløp ble rehabilitert.10693
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11060
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12299


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir koordinatsett for å avgrense vegobjektets utstrekning. Vegobjektet representeres med vegnettsgeometri på strekning mellom startpunkt og sluttpunkt. Eventuelt mellomliggende punkt benyttes for å sikre at riktig veglinje benyttes for hele strekningen.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senterlinje. Samme geometri som til FKB - Veg (senterlinje) (7002). Høydereferanse: Topp vegdekke
47693. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
394Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle fysiske objekter skal være registrert0 %0 %

408AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert når vegen åpner0 dager0 dager

475Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi2 m2 m

396Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KategoriEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

474Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeAngis dersom det ikke finnes vegnett0 %0 %

397Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

398Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

399Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TunnelprofilEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

400Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type tunnelløpEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

401Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅpningsårEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

415Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Brutus_IdAngis dersom objektet finnes i Brutus.
0 %0 %

2278Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt om ikke angitt predefinert sirkulært tverrsnitt (jfr ET 1977 Tunnelprofil).0 %0 %

2380Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt om ikke angitt predefinert sirkulært tverrsnitt (jfr ET 1977 Tunnelprofil).0 %0 %

2586Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Malte tunnelveggerMalte tunnelvegger skal være angitt om tunnelvegger er malte0 %0 %

476Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBelysnings-strekning0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

477Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBergsikring0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

478Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBetongutstøping0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

479Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBranndetektor0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

480Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBrannslokkingsanlegg0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

481Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBrannsloknings-apparat0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

482Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBrannvarslingsanlegg0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

483Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetDetektor, trafikk0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

484Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetDyresperre0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

485Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetElektrisk anlegg0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

486Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUtgår_Elektrostatisk rensesløyfe0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

487Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBergrom0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

488Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFotocelle0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

489Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetGassmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

490Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLukket rørgrøft0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

491Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUtgår_Havarinisje0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

492Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHydrant0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

493Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHøydemåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

494Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHøydehinder0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

495Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetInspeksjonsluke0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

496Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKamera0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

497Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKondensmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

498Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKum0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

499Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLysmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

500Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetMobiltelefonsamband0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

501Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødstasjon0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

502Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødstrømsaggregat0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

503Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUPS0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

504Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødtelefon0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

505Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødutgang0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

506Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUtgår_Nødutgangsskilt0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

508Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetPort/Dør0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

509Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetPumpestasjon0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

510Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRadioanlegg0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

511Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSideareal tunnel0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

512Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSignalanlegg0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet0 %0 %

513Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSiktmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

514Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkap, teknisk0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

515Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltpunkt0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet0 %0 %

516Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUtgår_Snunisje0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

517Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSnuplass0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

518Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetStøtpute0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

519Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTelefonsentral0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

520Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTemperaturmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

521Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrafo0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

522Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelovervåkning0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

524Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVann- og frostsikring0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

525Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVannstandsmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

526Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVegbom0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet0 %0 %

527Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVentilasjonsanlegg0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

528Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVindmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet0 %0 %

529Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVærstasjon0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet0 %0 %

530Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHøydebegrensning0Alle objekter skal ha tilknyttet et objekt av objekttype Høydebegrensning som skal ha Type hinder = Tunnel0 %0 %

531Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelportal0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

699Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnel0Skal være knyttet til en Tunnel0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et tunnelløpsobjekt skal registreres for hvert tunnelløp ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Egenskapsinformasjon hentes internt i vegvesenet. I NVDB splittes strekningsobjekt slik at hvert enkelt objekt har ensartede egenskapstyper. Tunnelløp kan blant annet ha varierende tverrsnitt langs utstrekningen sin. Det anbefales å splitte minst mulig. For å unngå unødig splitting må en i noen tilfeller se litt forenklet på egenskapsdataene i NVDB og benytte den verdien som dominerer over hele strekningen framfor å splitte i ensartede strekninger der det er endring over korte strekninger. For mye oppsplitting kan skape problem i forhold til hvilket tunnelløp-objekt ”datterobjektene” som definerer tunnelutstyr skal knyttes mot.

På navn på tunnelløp brukes Tunnelnavn med et tillegg som beskriver hvilket løp det dreier seg om. Fortrinnsvis brukes skiltet retning eks "Auglendstunnelen, retning Sandnes", dersom det ikke blir misvisende. Alternativt "nordgående", "sørgående" eller annet beskrivende navn.

Husk på at objekter som tilhører tunnelløpet, men ligger utenfor (eks skilt, bom, rødblink osv.) også skal knyttes til tunnelløpet.

Dersom stedfesting på tunnelløp endres må verdi for egenskapen lengde kontrolleres og eventuelt oppdateres.


Tunnel med to hovedløp


Hvis det er flere enn 2 parallelle løp defineres de øvrige som egne objekt på samme måte som løp 1 og 2.
Tverrforbindelser mellom løpene defineres som egne objekt av type "Tunnelløp uten trafikk", de legges inn som datter til "Tunnel".
Tunnellengde er lik lengde av lengste løp.
Antall tunneler = 1, antall tunnelløp = 2 (eller flere hvis mer enn 2 parallelle løp)


Referanser
Link til Håndbok N500 (021) Vegtunneler (inneholder tunnelprofiler)


Tunnel med sekundærløp og T-kryss


Det defineres 1 tunnel som inkluderer alle tunnelløpene.
Det defineres 1 tunnelløp for gjennomgående primærveg. Disse gis kategori ”hovedløp” (ET ”Kategori”). Det defineres 1 tunnelløp for sekundærveg. Dette defineres som ”sekundærløp” (ET ”Kategori”).
Antall tunneler = 1, antall tunnelløp = 2.
Tunnellengde: Lengde av lengste rute det kan kjøres gjennom systemet.Tunnel med rundkjøring


Det defineres en tunnel som inkluderer alle tunnelløpene. Det defineres 1 tunnelløp for hver arm i rundkjøringen.
Løpene knyttet til viktigste veg gis Kategori ”Hovedløp” , øvrige løp gis Kategori ”Sekundærløp”. Selve sirkulasjonsareal i rundkjøringen kan defineres som et eget løp. Dette er aktuelt for store rundkjøringer (ytre diameter > 50 m) .
Antall tunneler = 1, Antall løp = antall armer i rundkjøringen + evt sentraløy.
Tunnellengde: Lengde av lengste rute det kan kjøres gjennom systemet.Tunnel med forgreining


Det defineres et tunnelløp (kategori = hovedløp) fram til forgreining starter
Det defineres et løp for hver forgreining. Kategori for disse er ”rampe”.
Alle løpene hører til samme tunnel
Tunnellengde = lengde av hovedløpet + lengde av lengste rampe.
Antall tunneler = 1, antall løp = 3Tunnel med 2-planskryss


Det defineres 1 tunnel som inkluderer alle løp som inngår i 2-planskrysset
Løp tilhørende gjennomgående veg gis kategori ”hovedløp”. Øvrige løp gis kategori ”sekundærløp” eller ”rampe”
Antall tunneler = 1, Antall løp varierer.
Tunnellengde: Lengde av lengste rute det kan kjøres gjennom systemet.Gjennomgående tunnelløp med ramper


Tilfeller med to gjennomgående hovedløp (som figur) defineres med to løp som begge er ”hovedløp”, og et løp for hver rampe, disse av kategori ”rampe”
I tilfeller med ett gjennomgående hovedløp defineres en tunnel med et hovedløp og et løp for hver rampe.
”Rampe-tunnelløpene” starter/slutter ikke nødvendigvis der rampen starter/slutter, men der rampen har fått sitt eget fullstendige tunneltverrsnitt.
Antall tunneler = 1, antall tunnelløp = 4 (figur)
Tunnellengde: Lengde av lengste rute det kan kjøres gjennom systemet.
Denne tunnellengden kan avvike fra skiltet tunnellengde hvis det er lange ramper.


Referanser
Link til Håndbok N500 (021) Vegtunneler (inneholder tunnelprofiler)


Tunneler som ligger tett etter hverandre


Når avstand mellom tunnelløpene er svært kort (< 50 m) kan de defineres som en tunnel med to løp som ligger etter hverandre. Tunnellengde er da lengde av hvert enkelt løp + avstanden mellom løpene.Eksempel på tunnelløp med rektangulært tverrsnitt


Navn : Lysaker atrium løp avrampe E18
Bredde : 9.5
Brutus_Id : xxxx
Høyde : 4.5
Kategori : Hovedløp
Lengde : 74
Tunnelprofil : Rektangulært tverrsnitt
Type tunnelløp : Lokk
Åpningsår : 1983Tunnel som krysser fylkesgrense


Inndeling i tunnel og tunnelløp skal foregå som om fylkesgrense ikke var der, dvs tunnel og tunnelløp skal ikke splittes på fylkesgrense. For eksisterende data kan det derimot aksepteres en deling i to tunnelløp inntil videre.
Tunnel har vegreferanse (punkt) i det fylket som har driftsansvar for tunnelen
Det benyttes strekningstedfesting som starter i det ene fylket og slutter i det andre