Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.744Tunnelportal (ID=69)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2016-11-02
Definisjon:Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440 (129)).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-12-05Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-11-022.29 - 921Ny egenskap "FKB_ID". Skal benyttes for samkjøring med FKB-data
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvarMengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler)
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende driftGrunnlag for beregning av kostnader
ITS (Intelligente transportsystemer)Begrenset framkommelighet – høydebegrensninger
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting, typeSamsvar mellom objekttyper2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema Tunnelportal
69_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

Figur 2:UML-skjema tillatte verdier
69_uml_tillatte_verdier.png


UML-skjema med assosiasjoner

69_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Tunnelportal
Definisjon:Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440 (129)).
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Type tverrsnittFVT 50PAngir hvilken type tverrsnitt tunnelportalen har.1131
Rektangulært

Profil i utløp av portal har en rektangulær form. Mer detaljer om utforming kan legges på tilleggsinformasjon3420
Sirkulært/buet

Profil i utløp av portal har en rund form. Mer detaljer om utforming kan legges på tilleggsinformasjon3423
LengdeD 6 (m)PAngir lengde av tunnelportal.3097
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11205
Brutus_IdT 30BGir referanse til brudatabanken.
Merknad: Påkrevd dersom Brutus_Id finnes
9304
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11061
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12300
FKB_IDT 150ORefererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.10849


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Start tunnelportal i senterlinje veg. Høydereferanse: Topp
4771
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Samme som for FKB - Tunnelportal (7532)
95053. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
661Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Tunnelportal skal være registrert0 %0 %

674AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert når vegen åpner0 dager0 dager

1995Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

1994Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

663Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

664Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type tverrsnittType tverrsnitt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

662Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Brutus_IdBrutus_Id skal være angitt hvis Brutus_ID finnes0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et tennelportalobjekt skal registreres for hver tunnelportal ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Lengde av portal er fra der tunnelløpet starter til man møter fjell. Dersom objektet også skal ligge i Brutus, legges tilhørende Brutus_Id inn i NVDB også.


Tunnelportal


Tunnelportal på Åkrafjordtunnelen E134
Type tverrsnitt : Sirkulært/buet
Lengde : 21 meter
Brutus_Id : xxxxLengde av tunnelportal


Lengden av tunnelportalen måles fra ytterste punkt på portalen til innerste punkt der portalen møter fjell.