Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.286Gjerde (ID=7)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2016-06-28Første versjon
2016-10-27Ny egenskap "FKB_ID"
2016-11-03Lagt til nytt eksempel og rettet på innsamlingsregel og eksempler
2017-12-15Egenskap "Type stolpe" endret viktighet til betinget
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetAntall, type, areal, høyde, lengde
Analyse Type, antall2. Innhold og struktur

2.1 UML-Skjema

7_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


UML-skjema med tillatte verdier

7_uml_tillatte_verdier.png
Figut 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

7_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: Assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Gjerde
Definisjon:Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 30PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.1249
Trafikk-/ledegjerde

Gjerde som avgrenser fotgjengertrafikk fra motorvogntrafikk. Kilde: Rekkverksnormal.2401
Vilt

Skal hindre dyr i å komme ut i kjørebanen eller vegområdet. (Temahefte hb111)2402
Eiendom


2403
Gelender


2404
Miljøgjerde


3788
Blendingsgjerde

Skal hindre blending fra møtende trafikk. (Temahefte hb 111)9294
Sikringsgjerde

Skal sikre at personer eller dyr ikke får tilgang til kjørebanen eller spesielt farlig område.9295
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.1091
Steingjerde


2405
Flettverk, plastbelagt


2406
Tregjerde


2407
Flettverk, stålflettverksgjerde


3253
Flettverk, storrutet gjerde


3255
Tregjerde, åpent


3257
Tregjerde, tett


3259
Stål/rørgjerde


3364
Aluminiumsgjerde


3853
Flettverk, kraftig

Ekstra kraftig flettverk-gjerde oftest benyttet i forbindelse med rassikring.10776
Herdet glass


17441
Pleksiglass


17442
Kjettinggjerde


19495
Type stolpeFVT 30BAngir hvilken type stolper gjerdet har.
Merknad: Skal angis for gjerder med stolper
2105
Tre


2196
Metall, stål


2243
Metall, aluminium


2253
Plast


2275
Betong


17440
Høyde, gj.snittD 4 (m)PAngir gjennomsnittlig egenhøyde for hele vegobjektet.
Merknad: Nøyaktighet: Desimeter
1575
LengdeD 8 (m)BAngir eksakt lengde av gjerde.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
1300
OverflatebehandlingFVT 30BAngir hvordan vegobjektet er overflatebehandla.
Merknad: Påkrevd dersom gjerde er overflatebehandlet
1601
Malt


2153
Beiset


2160
Impregnert


2166
Oljet


2172
Lakkert


2178
Galvanisert


17392
Ingen

Vegobjektet har ingen overflatebehandling19466
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.
Merknad: u
10301
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11546
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11031
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12266
FKB_IDT 150ORefererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.10861
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
5813
Stat, Statens vegvesen


8208
Kommune


8234
Privat


8260
Fylkeskommune


10700
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17598
Stat, Nye Veier


18590
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
5801
Statens vegvesen


8196
Kommune


8222
Privat


8248
Uavklart


17689
Nye Veier


18734
OPS


18863
Fylkeskommune


19910
LydtettFVT 3
Angir om vegobjektet er lydtett, har betydning for støyutbredelse.
Merknad: Ikke nødvendig å angi "Nei"
2042
Ja


3542
Nei


3580


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Samme som til FKB - AnnetGjerde (6012)
47163. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2280Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Gjerde} skal være registrert0 %0 %

2281AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2289Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

2288Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2282Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2283Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2285Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, gj.snittHøyde, gj.snitt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2287Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type stolpeType stolpe skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2292Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2291Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

2284Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). skal være angitt manuelt om manglende/mangelfull egengeometri0 %0 %

2286Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OverflatebehandlingOverflatebehandling skal være angitt dersom gjerde er overflatebehandlet0 %0 %

2290Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

2349FormatkonsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrafikkdeler0Gjerde på Trafikkdeler skal være datter til den2350FormatkonsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrafikkøy0Gjerde på trafikkøy skal være datter til den2351FormatkonsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetGjerdeport0Gjerdeport i et gjerde skal være datter til gjerdet
4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Gjerde-objekt skal registreres for hver Gjerde ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Bruksområder for gjerde er variabelt og utformingen deretter. På enkelte gjerder kan det være en utfordring å finne bruksområdet.

Gjerder som skal hindre myke trafikanter/husdyr å komme inn på veger med høy fart eller mye trafikk, eller ut på stup/høye skråninger registreres som Sikringsgjerde . Disse kan være fra meterhøye til over 2 meter.

Trafikk-/ledegjerde er satt opp for å lede trafikanter til de planlagte kryssingspunktene og å hindre myke trafikanter i å krysse der det kan være farlig.

Vilt skal lede vilt til bestemte kryssingspunkter. De brukes gjerne over lange strekninger på veger med høy fart.

Blendingsgjerde er satt opp i kurver/kryss der fjernlys fra biler er sjenerende for bygg som ligger nær vegen. Disse er ganske korte.

Gelender er gjerne et rørformet rekkverk for gående satt opp på trapper, murkanter og bruer.

Det bygges mange flere gjerder av Statens vegvesen enn det som skal i NVDB. Ved avståelse av grunn er det som oftest en avtale om at det skal settes opp nytt gjerde i eiendomsgrensen. Disse kan registreres med Bruksområde Eiendom og Eier dersom det er behov for å ha dem i NVDB.

Rekkverk for gående/syklende og sikringsgjerder beregnet på gående og syklende kan være ganske like, Rekkverkene er stive for å tåle en påkjørsel fra sykkel har sprosser eller paneler som skal hindre mindre barn å krype gjennom.


Bruksområde gjerde

7_eksps_gjerde_bruksomraade.png


Bruksområde :

Blendingsgjerde
Eiendom
Gelender
Miljøgjerde (ikke funnet eksempel på)
Sikringsgjerde
Trafikk-/ledegjerde
ViltType gjerde

7_eksps_gjerde_type.png


Type :
Aluminiumsgjerde
Flettverk, kraftig
Flettverk, plastbelagt
Flettverk, storrutet gjerde
Flettverk, stålflettverksgjerde
Herdet glass
Pleksiglass
Steingjerde
Stål/rørgjerde
Tregjerde
Tregjerde, tett
Tregjerde, åpentViltgjerde

7_eksps_viltgjerde.png
Viltgjerde anbefales bruk når ÅDT er mer enn 10 000. Rv3, Gardermoen (Foto: B. Iuell, Håndbok V134) se også håndbok N200 for teknisk beskrivelse. (Foto: Karianne Thøger-Andresen).

Viltgjerde er det mest effektive mot viltpåkjørsler, men må brukes med måte siden det skaper en 100 % barriere for alt vilt.


Rørgjerde som sikringsgjerde

7_eksps_gjerde_roer.png


Bruksområde : Sikringsgjerde
Etableringsår : 2010
Høyde, gj.snitt : 1.0 meter
Lydtett : Nei
Overflatebehandling : Galvanisert
Type : Stål/rørgjerde
Type stolpe : Metall, stålGjerde på toppen av brurekkverk

7_eksps_gjerde_gelender.png


Bruksområde : Gelender
Etableringsår : 1997
Høyde, gj.snitt : 0.5
Lydtett : Nei
Overflatebehandling : Lakkert
Type : Stål/rørgjerde
Type stolpe : Metall, stål