Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.630Sykkelrute, tur/fritid (ID=705)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-03-20
Definisjon:Fastlagt rute for sykling, primært for tur/fritidssykling.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2015-06-16Innsamlingregel, eksempler
2016-06-21Egenskap "EuroVelo sykkelrute" har fått engelske navn
2016-06-21Endret på eksempel som følge av endret egenskap
2017-01-10Endring i innsamlingsregel pkt 3
2017-03-20Egenskap "Kategori": Endring på verdier og forklaringer
2017-03-202.29 - 921Nye egenskaper: "Kvalitetssikret dato" og "Kvalitetssikret av"
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Transportplanlegging/Navigasjon og ruteplanleggingKategori, Nr/navn
PlanleggingPlassering, Kategori2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

705_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

705_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

705_uml_assosiasjoner.png
Figur 3:UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Sykkelrute, tur/fritid
Definisjon:Fastlagt rute for sykling, primært for tur/fritidssykling.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 50BGir navn til Sykkelvegrute.
Merknad: Ikke krav om å gi navn på nasjonale sykkelruter da disse er predefinerte
6824
KategoriFVT 35PAngir hvilken hovedkategori sykkelruta tilhører.10251
Nasjonal/europeisk sykkelrute

Sykkelrute som betegnes som offisiell nasjonal og eller europeisk sykkelrute16741
Regional sykkelrute

Sykkelruter innenfor fylke/region16742
Lokal sykkelrute

Sykkelrute innenfor avgrenset geografisk område, ofte innenfor en eller et fåtall kommuner. Kan være både transportsykkelruter og tur-/turistsykkelruter både i byer, tettsteder og landlige omgivelser.16743
NummerT 5BAngir nummer på sykkelrute.
Merknad: Ikke krav om å gi nr på nasjonale sykkelruter da disse er predefinerte.
6825
BeskrivelseT 100O
6826
Nasjonal sykkelruteFVT 50BAngir nummer/navn på nasjonal sykkelrute.
Merknad: Skal angis for nasjonale sykkelruter
10421
1 - Kystruta


16822
2 - Kanalruta


16823
3 - Fjord og fjell


16824
4 - Rallarvegen


16825
5 - Numedalsruta


16826
6 - Sognefjellsvegen


16827
7 - Pilegrimsruta


16828
8 - Trollheimen


16829
9 - Villmarksruta


16830
10 - Nordkapp - Lindesnes


16831
EuroVelo sykkelruteFVT 30BAngir nummer/navn på EuroVelosykkelrute.
Merknad: Skal angis for nasjonale sykkelruter som også er del av EuroVelo-rute
10422
1 - Atlantic Coast Route


16839
3 - Pilgrims Route


16840
7 - Sun Route


16841
11 - East Europe Route


16842
12 - North Sea Cycle Route


16843
SkiltetFVT 10P
10423
Ja


16832
Nei


16833
Delvis

Rute er noe sporadisk skiltet16834
Kvalitetssikret datoDATO 8BDato informajson sist var kvalitetssikret.
Merknad: Skal angis i forbindlese med revisjon/kvalitetssirking
10931
Kvalitetssikret avT 30BAngir hvem som utførte siste kvalitetsskring.
Merknad: Skal angis i forbindlese med revisjon/kvalitetssirking
10932


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKOGir koordinatsett for å avgrense vegobjektets utstrekning. Vegobjektet representeres med vegnettsgeometri på strekning mellom startpunkt og sluttpunkt. Eventuelt mellomliggende punkt benyttes for å sikre at riktig veglinje benyttes for hele strekningen.
Skal normalt bare angis for ruter som ikke ligger i tilknytning til veger i NVDB.
68973. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2002Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Sykkelrute, tur/fritid} skal være registrert0 %0 %

2003AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2006Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KategoriKategori skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2009Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkiltetSkiltet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2008Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EuroVelo sykkelruteEuroVelo sykkelrute skal være angitt for nasjonale sykkelruter som også er del av EuroVelo-rute0 %0 %

2579Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kvalitetssikret avKvalitetssikret av skal være angitt i forbindlese med revisjon/kvalitetssirking0 %0 %

2578Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kvalitetssikret datoKvalitetssikret dato skal være angitt i forbindlese med revisjon/kvalitetssirking0 %0 %

2007Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Nasjonal sykkelruteNasjonal sykkelrute skal være angitt for nasjonale sykkelruter0 %0 %

2004Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn 0 %0 %

2005Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NummerNummer Ikke krav om å gi nr på nasjonale sykkelruter da disse er predefinerte.0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Sykkelrute, tur/fritid-objekt skal registreres for hver Sykkelrute, tur/fritid ute langs vegen i henhold til kravmatrisa, og viser hvor sykkelrute, tur/fritid går fra A til B.

For sykkelruter som tilhører de nasjonale sykkelrutene skal nummer og navn oppgis i feltet Nasjonal sykkelrute og ikke i feltene Nummer og Navn. Dersom ruten er en del av EuroVelo sykkelnettet skal navnet på denne oppgis i EuroVelo sykkelrute og ikke i feltene Nummer og Navn. For regionale og lokale ruter skal navn og nummer angis i Navn og Nummer.

1) Hvilke ruter skal registreres: Nasjonale sykkelruter skal registreres i NVDB. Regionale og lokale sykkelruter registreres etter behov og gjerne i samarbeid med kommunene. I utgangspunktet er det bare skilta ruter som skal registreres.

2) Viktige egenskaper: For sykkelruter som tilhører de nasjonale sykkelrutene skal nummer og navn oppgis under egenskapen Nasjonal sykkelrute. Dersom ruten er en del av EuroVelo sykkelnettet skal navnet på denne oppgis under egenskapen EuroVelo sykkelrute. For regionale og lokale ruter skal navn og nummer angis for feltene Navn og Nummer.

3) Hvilket vegnett skal det kobles til: Sykkelrutene skal registreres på det vegnettet det er skiltet at de går, forutsatt at vegnettet finnes i NVDB. På strekninger hvor det er g/s-veg med eget vegnett parallelt langs hovedvegen er det tilstrekkelig at Sykkelrute, tur/fritid stedfestes til hovedvegnettet og ikke til g/s-vegen (erfaringsmessig blir stedfesting til G/S-veg krevende både mhp registrering og ajourhold). Der det er lagt opp til sykling på lokalvegnett framfor å følge hovedvegen koples sykkelrute til lokalvegnettet (forutsatt at det er der de er skiltet). Dersom strekningen ikke har vegnett i NVDB skal man fortrinnsvis registrere vegnettet, eventuelt avvente registreringen på det aktuelle strekket.

4) Ulik trase i ulik retning: Der det er flere parallelle tilbud for syklende, f.eks tosidig g/s-veg registreres bare en retning. Sykkelruter bør registreres i samme retning hele vegen.

5) Oppdeling av forekomster: Det skal legges inn ny forekomst av sykkelrute når det er endring i egenskapsdata. Det skal alltid legges inn ny forekomst ved kryssing av fylkesgrenser. Det er ikke krav til oppdeling utover dette. Det må passes på at det ved endringer i egenskapsdata som gjelder hele ruta blir gjennomført endring for alle forekomstene i ruta. Dette kan f.eks gjelde ved endring av navn på ruta.

6) Det stilles ikke krav om at ruta skal være kontinuerlig. Det vil si at det kan tillates «hull» f.eks ved kryssing av sideveger, i forbindelse med at g/s-veg går fra den ene siden av vegen til den andre siden av vegen osv.

7) Parallelle ruter: En sykkelrute registreres i sin helhet uavhengig av om det er overlapp med andre sykkelruter på strekningen. Unntak: Informasjon om EuroVelo sykkelruter legges på samme forekomster som nasjonale sykkelruter.


Lokale sykkelruter

En rekke steder i Norge er det utviklet et nett av sykkelruter med tilhørende sykkelkart.Utsnitt av sykkelruter i Trondheim


Referanser
Nettbasert sykkelrutekart


Regionale sykkelruter

Det finnes mange regionale sykkelruter rundt om i landet. Noen av disse er selvstendige, mens andre inngår helt eller delvis i nettet av nasjonale sykkelruter.

Objektforekomst med egenskaper:
Navn : Vennesla - Røyknes
Nummer : 3a
Kategori : Regional sykkelrute
Beskrivelse : Sykkelrute fra Vennesla til Røyknes i Midt-Agder
Skiltet : Delvis
Kvalitetssikret av : nn
Kvalitetssikret dato : 20150623

Sykkelrute i Midt-Agder. Kart: Midt-Agder frilutsråd


Referanser
Sykkelrute fras Midt-Agder friluftsråd


Nasjonale sykkelruter

Nei På kryss og tvers i hele landet finner du et nettverk av nasjonale sykkelruter som binder landsdelene sammen. Rutene er laget for å ta deg mellom byer og tettsteder utenom de mest trafikkerte veiene, men også for å gi deg muligheten til å oppleve kulturelle og historiske steder underveis – og ikke minst unike naturperler.

Det er 10 nasjonale sykkelruter nummerert fra 1 - 10.

Objektforekomst med egenskaper:

Nasjonal sykkelrute : 1 - Kystruta
Kategori : Nasjonal/europeisk sykkelrute
Beskrivelse : Svinesund – Kristiansand - Bergen - Trondheim - Nordkapp - Kirkenes
Skiltet : Ja
Kvalitetssikret av : nn
Kvalitetssikret dato : 20141024

Foto: Henrik Duus


Referanser
Nasjonale sykkelruter


EuroVelo sykkelruter

Det er definert 14 EuroVelo ruter, og nr 15 Rhinen-ruta er på veg. Av disse er det 5 som berører Norge.

Objektforekomst med egenskaper:

Kategori : Nasjonal/europeisk sykkelrute
Nasjonal sykkelrute : 7 - Pilegrimsruta
EuroVelo sykkelrute : 3 - Pilgrims Route
Beskrivelse : Santiago de Compostela (Spania) - Oslo - Trondheim
Skiltet : Ja
Kvalitetssikret av : nn
Kvalitetssikret dato : 20130512

Kart over EuroVelo sykkelruter fra www.eurovelo.org


Referanser
EuroVelo sykelruter


Skilting av sykkelruter

Det finnes 4 forskjellige skilttyper beregnet for sykkelruter i håndbok N300, del 4b kapittel 4-4.13.

Skiltet : Ja

Visningsskilt for sykkelruter, skilt 751, 753, 755, 757


Referanser
Sykkelskiltene er beskrevet i håndbok N300.