Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.758Ulykkespunkt (ID=716)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2013-10-04
Definisjon:Et punkt på vegen som er særlig ulykkesutsatt. En strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-082.29 - 921Første versjon
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetStedfesting, antall og alvorlighetsgrad
Transportplanlegging - overordnet og detaljertStedfesting, antall og alvorlighetsgrad2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

716_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema for Ulykkespunkt


Tillatte verdier

716_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

716_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Ulykkespunkt
Definisjon:Et punkt på vegen som er særlig ulykkesutsatt. En strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Fom. ulykkesdatoDATO 8PBeregningsgrunnlaget - fom. Dato.6956
Tom. ulykkesdatoDATO 8PBeregningsgrunnlaget - tom. dato.6957
Krav til antall ulykkerH 2 (stk)PBeregningsgrunnlaget - krav til antall ulykker. Vanligvis 4.6958
Lengde ulykkespunktH 3 (m)PLengde ulykkespunkt i meter. Vanligvis 100 meter.6959
Antall ulykkerH 3 (stk)PAntall ulykker på strekningen.6962
Antall drepteH 3 (stk)PAntall drepte.6963
Antall meget alvorlig skaddeH 3 (stk)PAntall meget alvorlig skadde.6964
Antall alvorlig skaddeH 3 (stk)PAntall alvorlig skadde.6965
Antall lettere skaddeH 3 (stk)PAntall lettere skadde.6966


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
786Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Ulykkespunkt skal være registrert0 %0 %0 %0 %
806AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Avledet objekt som må oppdateres hvert år1 år1 år1 år1 år
787Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fom. ulykkesdatoFom. ulykkesdato skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
788Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tom. ulykkesdatoTom. ulykkesdato skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
789Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Krav til antall ulykkerKrav til antall ulykker skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
790Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde ulykkespunktLengde ulykkespunkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
791Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall ulykkerAntall ulykker skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
792Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall drepteAntall drepte skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
793Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall meget alvorlig skaddeAntall meget alvorlig skadde skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
794Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall alvorlig skaddeAntall alvorlig skadde skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
795Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall lettere skaddeAntall lettere skadde skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
807Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrafikkulykke0Skal ha minst 4 ulykker med personskade innenfor 100 meter i løpet av 5 år0 %0 %0 %0 %

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Ulykkespunkt er avledet fra Trafikkulykker og egenskapsverdiene er i hovedsak akkumulerte verdier fra en analyse. Analysen gjøres på bakgrunn av de siste 5 års ulykker og gjøres en gang hvert år når alle fjorårets ulykker er registrert. Derfor kan et punkt som har hatt en del ulykker en periode forsvinne ut når det ikke har skjedd flere ulykker på en stund.


Ulykkespunkt i by

Eksempelet viser to ulykkespunkt på en svært trafikkert vegstrekning i Bergen
716_eksps_ulykkespunkt.png