Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.124Bergsikring (ID=72)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2015-12-11Første versjon.
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2017-12-15Egenskap "Høyde over veg" har fått endret beskrivelse
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
FjellskjæringGenerell oversikt2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema med betingelse

72_uml_betingelser.png
Figur 1:UML-skjema med betingelser


UML-skjema med tilatte verdier

72_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

72_uml_assosiasjoner.png
Figur 3:UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Bergsikring
Definisjon:Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 30PAngir hvilken type vegobjektet er av.1133
Fjellbånd


3289
Bolter


3290
Nett


3291
Utgår_Fjellbånd og nett


3292
Utgår_Injisering


3293
Sprøytebetong

Sprøytebetong benyttet i forbindelse med bergsikring12250
Sprøytebetongbuer, enkel


12251
Sprøytebetongbuer, dobbel


12252
Bart berg


12995
Utgår_PE-skum, tildekket


12996
Utgår_PE-skum, utildekket


12997
Utgår_Knotteplast


12998
Nett, ubåtnett

Kraftig stålnett som legges over områder med oppsprukket fjell, ur eller løsmasser for å hindre nedfall/ras. Boltes fast til fjellet. Benyttes normalt i fjellskjæringer og ikke i tunneler13210
Nett, steinsprangnett

Stålnett som legges over områder med oppsprukket fjell, ur eller løsmasser for å hindre nedfall/ras. Boltes fast til fjellet. Benyttes normalt i fjellskjæringer og ikke i tunneler13211
Nett, isnett

Stålnett som boltes fast fast på selve fjellskjæringa. Skal "binde" is og dermed avverga at isen faller ned på vegen. Benyttes normalt i fjellskjæringer og ikke i tunneler13212
Anker

Anker/forebygning15879
ArealD 8 (m2)PAngir areal av sikringsfeltet.
Merknad: Nøyaktighetskrav: Kvadratmeter. For sikringsfelt med bolter skal areal regnes ut fra lengde ganger bredde, mens det i tillegg skal oppgis antall bolter.
1368
Antall bolter/ankerH 5 (stk)BAngir hvor mange bolter og/eller anker som er brukt i sikringsområde.
Merknad: Påkrevd hvis sikring er utført med bolter eller anker
1989
LengdeH 5 (m)BAngir total lengde av sikringsfelt.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
5296
Type sprøytbetongFVT 30BAngir hvilken type sprøytbetong som er benyttet.
Merknad: Påkrevd hvis sikring er utført med sprøytebetong
9166
Uarmert


12253
Med PP-fiber


12254
Med stålfiber


12255
Med armeringsnett


12256
Høyde over vegH 4 (m)PAngir største høyde til overkant av bergsikring.9673
Tykkelse sprøytbetongH 2 (cm)OAngir tykkelse av sprøytbetong.9330
PlasseringFVT 50BAngir sikringsfeltets plassering.
Merknad: Kun aktuell for sikringsfelt i tunnel.
1651
Tunnel, hele profilet

Sikring plassert i hele profilet i tunnelløpet3295
Tunnel, heng og vegger

Sikring plassert i heng og vegger i tunnelløp3297
Tunnel, heng

Sikring plassert i heng i tunnelløp3299
Tunnel, såle

Sikring plassert i såle i tunnelløp3303
Tunnel, venstre vegg

Sikring plassert på venstre vegg (i forhold til vegens metreringsretning) i tunnelløp3305
Tunnel, høyre vegg

Sikring plassert på høyre vegg (i forhold til vegens metreringsretning) i tunnelløp.3308
Tunnel, høyre vegg og heng

Sikring plassert på høyre vegg (i forhold til vegens metreringsretning) og heng i tunnelløp3314
Tunnel, venstre vegg og heng

Sikring plassert på venstre vegg (i forhold til vegens metreringsretning) og heng i tunnelløp3316
Tunnel, halve profil høyre side

Sikring plassert halve profil høyre side12999
Tunnel, Halve profil venstre side

Sikring plassert halve profil venstre side13000
Dagen, skjæring

Sikring er plassert i skjæring i dagen15877
Dagen, naturlig terreng

Sikring er plassert i naturlig skråning i dagen15878
WiredimensjonH 3 (mm)BAngir dimensjon for sikringswire.
Merknad: Påkrevd dersom wire er brukt i sikringen
9674
AdkomstFVT 24OBeskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.
Merknad: Aktuell for bergsikring i dagen
9675
Hjullaster

Adkomst er mulig med hjullaster.13942
Gravemaskin

Adkomst for gravemaskin13943
Til fots

Adkomst til fots13944
Kran

Adkomst for kran13945
Tau

Adkomt med tau13946
Helikopter

Adkomst for helikopter13947
Bil

Adkomst er mulig med bil.19828
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9167
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.9877
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11064
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12303
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9676
Stat, Statens vegvesen


13948
Fylkeskommune


13949
Kommune


13950
Privat


13951
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17665
Stat, Nye Veier


18659
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9677
Statens vegvesen


13952
Kommune


13953
Privat


13954
Uavklart


17765
Nye Veier


18688
OPS


18817
Fylkeskommune


19991


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Bergsikring i fjellskjæring: Fot fjellskjæring. Bergsikring i tunnel, hele profilet: Senter tunnel, vegnivå. Bergsikring i tunnel, høyre/venstre side: Fot høyre/venstre vegg
4774
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.88773. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
952Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Bergsikring skal være registrert0 %0 %

967AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

953Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

954Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

957Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

958Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 meter1 meter

961Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

959Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

964Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde over vegHøyde over veg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

955Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringPlasseringKun aktuell for sikringsfelt i tunnel.0 %0 %

956Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall bolter/ankerAntall bolter/anker skal være angitt hvis sikring er utført med bolter eller anker0 %0 %

960Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type sprøytbetongType sprøytbetong skal være angitt hvis sikring er utført med sprøytebetong0 %0 %

962Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

963Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

965Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
WiredimensjonWiredimensjon skal være angitt dersom wire er brukt i sikringen0 %0 %

1692Konseptuell konsistensAndel objekter som er i henhold til lovlig verdiområdeTunnelløp0Bergsikring som ligger i Tunnelløp skal være datter til tunnelløpet0 %0 %

1693Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp uten trafikk0Bergsikring som ligger i "Tunnelløp uten trafikk" skal være datter til "Tunnelløp uten trafikk"0 %0 %

1694Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkjæring0Bergsikring som ligger i Skjæring skal være datter til skjæringen0 %0 %

1695Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkråning0Bergsikring som ligger i Skråning skal være datter til skråningen0 %0 %

1696Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBergrom0Bergsikring som ligger i Fjellrom skal være datter til fjellrommet0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Bergsikring-objekt skal registreres for hver bergsikring ute på vegen i henhold til kravmatrisa.

I tunnel logges det hvilken sikring det er gjort etterhvert som den gjøres. Det jobbes med å få til å hente data fra overført data fra den rapporten til NVDB. Frem til da summeres det for hvert tunnelløp. Detaljer finnes i geologi- og bergsikringsrapporten.

Der det er brukt flere sikringsmetoder registreres et objekt for hver type sikring.


Bolter

72_eksps_bergsikringsbolter_tommas_rolland.png
Foto: Tomas Rolland

Antall bolter/anker : 50
Areal : 200
Etableringsår : 2006
Lengde : 20
Type : Bolter
Høyde over veg : 4
Plassering : Dagen, skjæringNett

Det kan være vanskelig å vite om nett er satt opp for å hindre nedfall av is, stein eller begge deler. Ubåtnett/wirenett skal hindre utfall av større stein/blokker og er noe kraftigere med større masker. Det kan enkelte steder være brukt en kombinasjon av ubåtnett og vanlig nett for å hindre både blokker og mindre stein i å rase ut. I enkelte tilfeller er nettet forsterket med wire og da fylles egenskapen for wiredimensjon ut.
Aktuelle egenskaper for nett:
Areal : 300
Adkomst : Kran
Etableringsår : 2003
Høyde over veg : 10
Lengde : 30
Plassering : Dagen, skjæring
Type : Nett
Wiredimensjon : 20 (mm)

72_eksps_bergsikring_nett.pngNett,ubåtnett

72_eksps_bergsikring_wirenett.png
Foto: Betongrenovering AS, K.Moen, Multiconsult AS Øverst "Ubåtnett", nederst wirenett

Øverste bilde:
Adkomst : Kran
Areal : 200
Etableringsår : 2001
Høyde over veg : 10
Lengde : 20
Plassering : ~1651:0~1651:Dagen, skjæring&
Type : &1133:Nett, ubåtnett&
Wiredimensjon : 20Fjellbånd

Areal : 210
Etableringsår : 2012
Høyde over veg : 3
Lengde : 11
Plassering : Tunnel, hele profilet
Type : Fjellbånd
Sprøytebetong

72_eksps_bergsikring_sproytebetong.png
Foto: Kjell Wold

Areal : 3200
Etableringsår : 2013
Høyde over veg : 3
Lengde : 400
Plassering : Tunnel, heng
Type : Sprøytebetong
Type sprøytbetong : Med armeringsnett
Tykkelse sprøytbetong : 8 (cm)


Referanser
Håndbok R510 (163): Vann og frostsikring i tunneler


Sprøytebetongbue, dobbelt

Areal : 700
Etableringsår : 2008
Høyde over veg : 3
Lengde : 30 meter
Plassering : Tunnel, hele profilet
Type : Sprøytebetongbuer, dobbel
Type sprøytbetong : Uarmert

Foto: T. Kirkeby. Bilde fra tek-rapport 2538Sprøytebetongbue enkel

Areal : 200
Etableringsår : 2008
Lengde : 10
Plassering : Tunnel, høyre vegg
Type : Sprøytebetongbuer, enkel
Type sprøytbetong : Uarmert
Tykkelse sprøytbetong : 6

Foto: A. Kveen, Bilde fra tek-rapport 2538