Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.460Oppslagstavle for rutetabell (ID=766)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Tavle hvor det kan henges opp rutetabeller. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-04-09Første versjon
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdStørrelse, plassering
Universell utformingPlassering, utforming2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

766_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

766_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

766_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Oppslagstavle for rutetabell
Definisjon:Tavle hvor det kan henges opp rutetabeller. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BreddeH 3 (cm)OAngir bredde av oppslagsareal.7829
HøydeH 3 (cm)OAngir høyde av oppslagsareal.7828
Nedre høydeH 3 (cm)OAngir høyde ovre bakken for underkant av oppslagsarealet.9885
OppsettingsutstyrFVT 30OAngir hva tavle er festet på.7830
Vegg


9951
Stolpe


9952
Eget stativ


9953
TilkomstFVT 6PAngir om det er mulig å komme helt inntil rutetidsinformasjonen.9884
Ja

Det er mulig å komme helt inn til rutetidsinformasjonen16062
Nei

Det er ikke mulig å komme helt inn til rutetidsinformasjonen16063
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10334
TilleggsinformasjonT 150OAngir informasjon om materiale, montering e.l.7827
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.
8047
Stat, Statens vegvesen


10313
Kommune


10377
Privat


10441
Fylkeskommune


10774
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17661
Stat, Nye Veier


18545
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet
8125
Statens vegvesen


10519
Kommune


10597
Privat


10675
Uavklart


17759
Nye Veier


18754
OPS


18883
Fylkeskommune


19976


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.88503. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1272Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Oppslagstavle for rutetabell skal være registrert0 %0 %

1273AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1274Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1275Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1276Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1277Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1278Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TilkomstAdgang skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1956Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Oppslagstavle for rutetabell-objekt skal registreres for hver Oppslagstavle for rutetabell ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Kravet om tilkomst til oppslagstavle for rutetabell er oppfylt når det er mulig å komme helt inntil. Dersom det er over benk, er ikke kravet oppfylt.


Oppslagstavle for rutetabell


Tilkomst : Ja
Oppsettingsutstyr : Eget stativ
Eier : Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig : Statens vegvesen

Foto: Tore PaulsenOppslagstavle for rutetabell over benk i leskur

Oppsettingsutstyr : Vegg
Tilkomst : Ja
Vedlikeholdsansvarlig : Statens vegvesen

Nedre høyde på oppslagstavla skal være minst 90 cm over bakken og all vesentlig informasjon være hengt opp lavere enn 1.7 meter for å fylle krav til universell utforming.

Foto: Knut Opeide