Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.790Utgår_Repos/venteareal (ID=767)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2014-04-10
Definisjon:Område/avsats som er bygd spesielt for at reisende kan oppholde seg i forbindelse med venting på buss.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-04-102.29 - 921Første versjon
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Transportplanlegging/NavigasjonPlassering,bruksområdeOversikt over steder som skal være mulig å bruke for alle
DriftskontrakterAntall, eier
NTP,UtredningPlassering, bruksområdeOversikt over hvor krav til universell utforming er oppfylt2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

767_uml_tillatte_verdier.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


UML-skjema med assosiasjoner

767_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Utgår_Repos/venteareal
Definisjon:Område/avsats som er bygd spesielt for at reisende kan oppholde seg i forbindelse med venting på buss.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Utgår_ArealH 4 (m2)UAngir areal av belagt område7831
Utgår_BelegningFVT 30UAngir hvilke materiale området er belagt med.7832
Betongstein


9955
Naturstein, brostein


9956
Naturstein, heller


9957
Asfalt


9958
Grus


9959
Betong


9960


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Utgår_Geometri, linjeGLKUGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Hentes som regel fra FKB - Fortauskant (7030). Kan også hentes fra andre relevante objekter .
88673. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1202Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Repos/venteareal skal være registrert0 %0 %

1207AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal inn i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1203Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1204Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_BelegningBelegning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1205Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1206Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Utgår_Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Repos/venteareal-objekt skal registreres for hver Repos/venteareal ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

På store kollektivknutepunkt regnes det ikke med arealer som ikke hører direkte til stoppunktet som for eksempel felles innendørs arealer. Overbygde arealer i bussterminaler der bussene kjører inn, regnes med.


Eksempelbilde på Repos/Venteareal i kollektivterminal

767_eksps_kollektivterminal.jpg
Figur 3: Repos/Venteareal på kollektivterminal

Bildet viser flere venteområder under tak i kollektivterminal.

Repos/Venteareal her registreres på de enkelte stoppunktene. Venterom og stimleareal inne registreres ikke.Eksempelbilde på Repos/Venteareal

Bildet viser eksempel på to venteareal på ensidig busslomme der bussen stopper i begge retninger.
Vi ser at ventearealet ved leskuret ligger på en gang- og sykkelveg.

Venteareal 1, ved leskur:
Areal: 30
Belegning: Asfalt
Bredde:1.5
Lengde : 20
Type: Del av fortau


Venteareal 2, på trafikkdeler:
Areal: 24
Belegning: Asfalt
Bredde:2
Lengde : 12
Type: Trafikkøy

767_eksps_venterepos_paa_busslomme_fra_veibilder.png
Figur 4: Eksempel på repos/venteareal på ensidig busslomme


Eksempelbilde på plattform

Bildet viser en helt nybygget plattform på en busslomme. Plattformen er her et eget område som er laget som venteareal med plass til 2 busser.

Areal: 100
Belegning: Asfalt
Bredde: 2,5
Lengde : 40
Type: Plattform

767_eksps_plattform_tore_paulsen.png
Figur 5: Eksempel på plattform ved busslomme (Hundhammeren i Malvik kommune). Foto: Tore Paulsen


Repos/Venteareal i kollektivknutepunkt

Der det er mange Stoppunkter på et lite område, må det registreres et Repos/Venteareal for hvert separate område. Reposene bør være like lange som kjøretøyene som stopper der, alternativt lengre dersom det er vanlig at flere kjøretøy stopper der samtidig.
767_eksps_repos_venteareal_mange.png
Figur 6: Flere Repos/Venteareal på kollektivknutepunkt