Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.514Rørledning (ID=77)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-09-11Første versjon
2014-10-20Ny innsamlingsregel
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-03-07Egenskapene "Utgår langsgående deling", "Utgår tetthetsklasse" og "Utgår posisjon" er fjernet
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-01Egenskap "Diameter, indre" har endret navn til "Diameter" og definisjon er endret
2016-11-01Ny egenskap "Eier, navn"
2017-03-17Egenskap "Bruksområde": Ny verdi "Vann, infiltrering i grunnen"
2017-06-07Egenskap "Produktinformasjon" satt til påkrevd. Beskrivelse lagt inn
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdBruksområde, dimensjoner, beliggenhet
PlanleggingBruksområde, dimensjoner, beliggenhet2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

77_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

77_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

77_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Rørledning
Definisjon:Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.1267
Vann


2886
Vann, hovedledning


2887
Vann, stikkledning


2888
Vann, overvann

Tette rør for transport av dreneringsvann2889
Vann, drenering

Angis når det er benyttet drensrør, dvs. rør som har åpning for infiltrering av vann fra grunnen.2890
Vann, spillvann


2891
Vann, avløp, felles


2892
Fjernvarme


2893
Fjernkjøling


2894
Gassledning


2895
Oljeledning


2896
Ventilasjon


2897
Kulvert


2899
Vann, pumpeledning


4863
Vann, infiltrering i grunnen

Rør med åpninger/hull, benyttes for å magasinere vann i grunnen, dvs motsatt av å drenere.18307
MaterialtypeFVT 50PAngir primær materialtype for vegobjektet.1410
Betong


2210
Metall, stål, galvanisert


2233
Metall, stål


2238
Metall, stål, korrugert


2245
Metall, stål, duktilt støpjern


2246
Naturstein/fjell, murstein


2256
Plast


2271
Plast, npf8001


2276
Plast, abs-rør


2277
Plast, pvc-rør


2278
Plast, pp


2280
Plast, pe


2281
Plast, pel


2282
Glassfiber


2375
Teglstein, murstein


2376
Plast, DV

Dobbeltvegget plastrør17368
TverrsnittformFVT 50BAngir hvilken form tverrsnittet av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd dersom annen form enn sirkulært
1677
Sirkulært


2528
Firkanta


2533
Ellipse


16702
DiameterH 4 (mm)PAngir diameter av rørledning. Det angis ytre eller indre diameter ut fra hva som er standard for aktuell rørtype.1724
TykkelseD 5 (mm)OAngir standard tykkelse av godset i rørledningen.1623
LengdeD 6 (m)BAngir lengde av vegobjektet.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
1322
ElementlengdeD 5 (m)BAngir normal lengde av enkeltelement. Lengde av enkeltrør.
Merknad: Påkrevd dersom det er faktiske rørlengder og ikke hel ledning.
1967
Helning/FallD 8OAngir fall på rørledning i lengderetning.1755
Har innløpsristFVT 3SAngir om det er innløpsrist i tilknytning til vegobjektet.1922
Ja


3530
Nei


3568
FargeT 50OAngir hovedfarge til vegobjektet. Mest aktuelt for plastrør.1292
SkjøtemetodeFVT 50OAngir hvordan rørene er sammenkoplet.1924
Helstøpt


2909
Sveist


2910
Muffe med pakning


2911
Muffe uten pakning


2912
Fals


2913
Flens


2914
Butt i butt


2915
Krympeplast


3942
RehabiliteringFVT 50SAngir om vegobjektet har vært rehabilitert og hvilken form for rehabilitering.1927
Epoxy


2921
Delvis utskifting


2922
Oppblåsbar indre plaststrømpe


3958
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10350
ProdusentT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1523
ProduktnavnT 300PAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.1483
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.10882
ArkivnummerT 250BGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem.
Merknad: Skal angis for rørledninger som har andre eiere enn vegeier og der det finnes sak i arkivsystemet knyttet til etablering av rørledningen.
11306
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11066
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12305
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
5821
Stat, Statens vegvesen


8216
Kommune


8242
Privat


8268
Fylkeskommune


10708
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17563
Stat, Nye Veier


18597
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
10877
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
5806
Statens vegvesen


8201
Kommune


8227
Privat


8253
Uavklart


17694
Nye Veier


18725
OPS


18854
Fylkeskommune


19915
Utgår_ProduktnavnT 50UAngir produktnavn/typebetegnelse, kan også ta med typenummer.1445
Utgår_TypeFVT 50UAngir hvilken type vegobjektet er av.1137
Trykkrør


2900
Gravitasjonsrør


2901
Drensrør


2902
Vannledning


2903
Fjernvarmerør


2905
Fjernkjølerør


2906
Plasstøpt rør


2908


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Avledes fra objektyper fra fagområde/datasett Ledningsnett (ref. ledningskartnormen), eller måles inn senter rør
47783. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1799Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Rørledning skal være registrert0 %0 %

1800AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1805Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DiameterDiameter skal være angitt på alle objekter 0 %0 %

1801Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1803Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeMaterialtype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1807Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1808Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

1917Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

2588Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ProduktnavnProduktnavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1802Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt dersom lenge avviker fra lengde på stedfestinga0 %0 %

1804Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TverrsnittformTverrsnittform skal være angitt dersom annen form enn sirkulært0 %0 %

1806Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ElementlengdeElementlengde skal være angitt dersom det er faktiske rørlengder og ikke hel ledning.0 %0 %

1809Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1810Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

2358Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

2359FormatkonsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLukket rørgrøft0Nedgravde rørledninger bør være datter til en Lukket rørgrøft
4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Rørledning-objekt skal registreres for hver Rørledningute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Alle rørledninger som ligger innenfor Statens vegvesen sin eiendom skal registreres i NVDB uavhengig av eier. Overvannsledninger og drensledninger tilhørende veganlegget skal alltid registreres.

De rørledningene som skal eies/driftes av andre enn Statens vegvesen har ikke samme krav til registrering av egenskaper som ledninger tilhørende veganlegget. Slike ledninger måles inn etter eiers spesifikasjoner og de samme dataene leveres til Statens vegvesen på SOSI-NVDB formatet.

Alle overvann og drensledninger som ligger på staten/fylket sin veggrunn eies og driftes av stat/fylke med mindre annet er avtalt med kommune/andre ledningseiere.

Det måles et punkt i alle knekkpunkter i plan eller høyde. Det måles også ved gren og påkoplinger, samt der ledninger krysser hverandre. Rørledning deles opp ved endring i egenskaper og i koplinger. Rørledning måles inn på åpen grøft.

På selvfallsledninger måles høyden på innvendig bunn rør og på trykkledninger på utvendig topp rør. Høyde bunn rør måles kun i endene.

Skiftes en del av en rørledning ut opprettes et nytt objekt på denne strekningen. Vegreferanse, egengeometri, lengde og eventuelt andre egenskaper endres på opprinnelig ledning og eventuell rest av opprinnelig ledning legges inn som nytt objekt.

Rørledning kan være ledning fra fallkum i stikkrenne til bortledning mot resipient


Rørledninger i veganlegg


Figur 4: Rørledninger tilhørende veganlegg. Foto: Anja Kristin Bakken
Fv. 511 Avaldsnesvegen på Karmøy. Statens vegvesen samarbeider med Karmøy kommune om gravearbeidet for å legge nye vann- og avløpsrør som del av prosjektet fv. 47 Bygneskrysset.

Eksempel på egenskaper for en ledning:

Bruksområde : Vann, overvann
Diameter : 250 mm
Elementlengde : 5 m
Etableringsår : 2012
Lengde : 15 m
Materialtype : Plast, pe
Produktnavn : Hallingplast, IFRI-pipe med PP-kappe (EN12201)
Tverrsnittform : Sirkulært
Rørledninger


Figur 5: Rørledninger. Foto Terje Rønneberg
Bildet viser flere typer Rørledninger i en grøft: Overvannsledning, spillvannsledning og vannledning. Til høyre også en kum for spillvann.

Bend og anboring er ikke definert som egne vegobjekttyper i NVDBRørledninger med bend


Figur 6: Røredninger med bend. Foto Terje Rønneberg
Bildet viser flere forskjellige Rørledninger med bend i en grøft

Bend er ikke definert som egen vegobjekttype i NVDBBruksområde


Figur 7: Bruksområder
Bildet viser flere typer bruksområder. Det er bare gitt egenskaper for en av rørledningene.

Bruksområde : Vann, drenering
Diameter : 100 mm
Elementlengde : 6 m
Etableringsår : 2010
Lengde : 140 m
Materialtype : Plast, pe
Produktnavn : Pipelife kveildrensrør NS 3065
Tverrsnittform : SirkulærtUtskifting av del av ledning

Ved utskifting av en Rørledning skal opprinnelig ledning i NVDB oppdateres slik at dens vegreferanse, eventuell egengeometri og egenskaper samsvarer med den første delen av gjenværende del av opprinnelig ledning. Den biten som er byttet ut opprettes som ny Rørledning. Dersom utskiftningen skjer bare inne på opprinnelig ledning må også resterende del av opprinnelig ledning opprettes som nytt objekt.
77_eksps_utskifting.jpg
Figur 8: Utskiftning av del av ledning