Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.230Ferjesamband (ID=770)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-09-15
Definisjon:Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-11-291.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2017-03-06Ny egenskap "Sambandstype"
2017-03-06Endret på eksempel
2017-09-152.29 - 921"FDB_ID" endret navn til "Ferjesambands_id"
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart
Navigasjon og ruteplanleggingStedfesting, typeBeregning av kjørekostnader.
Beregning av kjøretider
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting, typeSamsvar mellom vegreferanse og ferjedata
NTP og statsbudsjettType, lengder med merDokumentasjon av ferjestrekninger2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

770_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

770_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

770_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Ferjesamband
Definisjon:Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 70PAngir navn på ferjesambandet.9186
Ferjesambands_IdH 6PUnik ID for ferjesamband. Benyttes i Ferjedatabanken og i billetteringssystem.9187
SambandstypeFVT 30PAngir hvilken type samband det er, dvs om det er på stat-, fylke- eller kommunenivå.10954
Riksvegferjesamband

Samband som administreres av stat.18304
Fylkesferjesamband

Samband som administreres av fylkeskummune.18305
Kommuneferjesamband

Ferjesamband som administreres av kommune.18306
Privat ferjesamband

Samband som drives av privat aktør.21094
NeTEx_idT 100PUnik ID for ferjesambandet. ID skal være i henhold til NeTEx-format og være lik ferjesambandets ID i nasjonal rutebank/Entur. Eksempel: "MOR:Line:48"12509
DriftsstatusFVT 15P
9189
Helårssamband

Sambandet trafikkeres hele året12858
Nedlagt

Sambandet er ikke lenger i drift12859
Sommersamband

Sambandet trafikkeres en periode i sommerhalvåret.21525
Referanse til ekstern infoT 250OGir referanse til ekstern informasjon. Angis i form av URL.12145


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
234Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle strekninger skal være registrert0 %0 %

235AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert i NVDB innen angitt frist etter endring av virkeligheten10 dager10 dager

236Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsstatusDriftsstatus skal være angitt på alle objekter0 %0 %

237Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

238Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ferjesambands_IdFerjesambands_Id skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2509Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SambandstypeSambandstype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

554Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet
0Driftsstatus på Ferjesamband og Ferjestrekning må stemme overens 0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Ferjesambandet etableres fra ferjestrekningene. Navnet på ferjesambandet beskriver anløpsstedene eller området ferjesambandet går i. Et ferjesamband kan bestå av ferjestrekninger som både trafikkeres og er nedlagt. Først når alle ferjestrekningene i sambandet er nedlagt, settes sambandet som nedlagt.

Det kan bli behov for å endre navn på ferjesambandet når en ferjestrekning faller vekk.

Objektet har ikke egengeometri siden det refererer til andre objekter.


Ferjesamband med flere ferjestrekninger

Ferjesambandet består av Ferjestrekningene
Klokkarvik-Lerøyna
Lerøyna-Vika
Vika-Hjellestad

Driftsstatus : Helårssamband
Navn : Klokkarvik-Hjellestad
Ferjesambands_Id : 1234
Sambandstype : Fylkesferjesamband

770_eksps_ferjesamband_1.png