Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.106ATK, influensstrekning (ID=775)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2014-04-10
Definisjon:Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-03-06Første versjon
2014-04-102.29 - 921Endret innsamlingsregel og tekst til eksempel
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
ITS (Intelligente transportsystemer)Type trafikkontroll, geometri
TrafikksikkerhetType trafikkontroll, geometri2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema ATK-strekning
775_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

775_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

775_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:ATK, influensstrekning
Definisjon:Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 100PGir navn på strekningen. F.eks fra - til i kjøreretning.
Merknad: Navn skal angis på både start og stoppsted for strekningen i kjøreretning.
7917
Type trafikkontrollFVT 30AAngir hvilken type trafikkontroll det er tale om.9370
Strekning med ATK-punkter


13097
Streknings-ATK


13098
MerknadT 250OGir merknad.7918


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
692Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle ATK, influensstrekning skal være registrert0 %0 %

694AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være i NVDB innen angitt frist etter at det er satt i drift10 dager10 dager

693Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type trafikkontrollType trafikkontroll skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1293Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

695Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetATK-punkt0Dersom Type trafikkontroll = gjennomsnittsmåling skal objektet ha tilknyttet to eller flere ATK-punkt0 %0 %

696Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplate0Strekningen som objektet dekker skal starte ved en skiltplate med skiltnummer 5580 %0 %

697Topologisk konsistensAntall avvik over en gitt verdiATK-punkt0Objektet skal dekke over strekningen som er definert av tilhørende ATK-punkt og strekke seg inntil 1 km forbi siste ATK-punkt på strekningen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:ATK, influensstrekning beskriver vegstrekningen der det antas at ATK-punktet har innvirkning på kjøremønsteret til trafikanten, og skal registreres i forbindelse med ATK-punkt. Strekningen starter ved varslingsskiltet og strekker seg til maksimalt 1 km etter ATK-punktet. Dersom vegen naturlig stopper i et kryss eller deler seg før 1 km etter fotoboksen kan strekning avsluttes tidligere.

Dersom strekningen kun gjelder noen kjørefelt brukes kjørefeltkoder til å angi dette.

Dersom det er ATK-punkt i begge kjøreretninger registreres et objekt for hver kjøreretning. I slike tilfeller må kjørefeltkoder angis.

ATK, influensstrekning skal ikke registreres på armer, ramper, høyre- eller venstresvingefelt


ATK, influensstrekning på en vegstrekning med to fotobokser

Eksemplet viser hvordan ATK, influensstrekning skal registreres der man har to enkeltstående fotobokser innenfor en strekning på 1 km. Det samme gjelder dersom fotoboksene har gjennomsnittsmåling. Strekningen går fra varslingsskiltet til 1 km etter siste fotoboks.

Type trafikkontroll : Streknings-ATK
Navn : Kampedalen-Brennhaug

ATK, influensstrekning