Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.404Lukket rørgrøft (ID=78)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-08Første versjon
2014-10-20Ny innsamlingsregel
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2015-06-11Ny opsjonell egenskap lagt til
2017-12-11Endring på innsamlingsregel
2017-12-15Ny betinget egenskap "Lengde"
2017-12-15Egenskapstype "Eier": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdMengder og plassering
Transportanalyse/planleggingPlasseringHar behov for å vite hvor ledningene er i forbindelse med vegplanlegging2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

78_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

78_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte vedier


UML-skjema med assosiasjoner

78_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Lukket rørgrøft
Definisjon:Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type lukka rørgrøft det er tale om.1268
Pukkstreng

Jfr Håndbok N200 (018)2924
Drensgrøft, dyp

Rørgrøft med drensledning og/eller overvannsledning. Frostfri dybde. Se også Håndbok N200 (018).5450
Drensgrøft, grunn

Rørgrøft med drensledning. Ikke frostfri dybde. Se også Håndbok N200 (018).5451
Avløpsgrøft

Grøft som kun har rør for å lede bort overvann/avløpsvann.11581
Filter-/rensegrøft

Grøft fylt med sand. Vann renses ved å renne gjennom sanden. Også benevnt infiltrasjonsgrøft eller sandfiltergrøft. Slike grøfter benyttes bla i forbindelse med rensing av overvann og/eller vaskevann fra tunnel.17232
GrunnforholdFVT 40OAngir hvilken type masse grøfta går gjennom.1138
Løsmasse


2287
Berg


2326
Kombinert løsmasse og berg


3284
Sprengt stein


13793
LengdeH 4 (m)BAngir total lengde av vegobjektet.
Merknad: Angis dersom lengde avviker fra lengde av vegreferanse.
11248
DybdeD 5 (m)PAngir dybde av vegobjektet. Dybde måles ned til topp fundament.1657
VarmekablerFVT 3PAngir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet.1831
Ja


3523
Nei


3561
KablerFVT 3BAngir om grøften inneholder andre kabler enn varmekabler.
Merknad: Påkrevd å angi hvis grøften inneholder andre kabler enn varmekabler. Bare krav om å registrere Ja-tilfeller. Grøft med bare kabler registreres som Kabelgrøft.
9760
Ja


15884
Nei


15885
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10323
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks beskrivelse av hvordan grøft er bygget opp. Lagdeling, materialbruk, mm.10673
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11067
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12306
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av innholdet i grøften.
Merknad: Skal angis om det ikke er angitt eier på rørledninger som ligger i grøften. Ikke krav om at eier skal gis når det er samme eier som vegeier.
10880
Stat, Statens vegvesen


17939
Kommune


17940
Privat


17941
Fylkeskommune


17942
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17943
Stat, Nye Veier


18633
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
12181
Statens vegvesen


21243
Nye Veier


21244
Fylkeskommune


21245
OPS


21246
Kommune


21247
Privat


21248
Uavklart


21249


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Avledes fra objektyper fra fagområde/datasett Ledningsnett (ref. ledningskartnormen), eller måles inn senter rør/pukkstreng
4779
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser grøft. Tenkt benyttet til spesialgrøfter, f.ks infiltrasjonsgrøft.120533. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
892Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Lukket rørgrøft skal være registrert0 %0 %

897AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

893Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

894Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DybdeDybde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

895Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VarmekablerVarmekabler skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1936Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1937Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1939Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1938Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KablerKabler skal være angitt å angi hvis grøften inneholder andre kabler enn varmekabler. Bare krav om å registrere Ja-tilfeller. Grøft med bare kabler registreres som Kabelgrøft.0 %0 %

2329Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt om det ikke er angitt eier på rørledninger som ligger i grøften. Ikke krav om at eier skal gis når det er samme eier som vegeier.0 %0 %

898Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Ved overlapp i vegreferanse mellom Lukket rørgrøft og Tunnelløp, skal Lukket rørgrøft være datter til Tunnelløp0 %0 %

899Konseptuell konsistensAndel objekter innenfor regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp uten trafikk0Ved sammenfall i geometri mellom Lukket rørgrøft og Tunnelløp uten trafikk, skal Lukket rørgrøft være datter til Tunnelløp uten trafikk0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:En Lukket rørgrøft skal registreres for hver Lukket rørgrøft ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

I utgangspunktet bør VA-ledninger og kabler legges i hver sin grøft, men det er ikke alltid mulig å gjennomføre. Der kablene ligger nærmere rørledningen enn 2 meter regnes de for å høre til samme grøft. Det registreres da bare en lukket rørgrøft og ikke Kabelgrøft. Det samme gjelder når drensledninger og VA-ledninger ligger parallellt innenfor 2 meter fra hverandre. Lukket rørgrøft deles opp der den treffer på andre Lukkede rørgrøfter eller Kabelgrøfter. Det er ikke behov for å registrere en egen grøft på alle korte siderør (under 2-3 meter) som går til for eksempel hjelpesluk.

Dybde kan variere langs grøfta, så det gis inn et gjennomsnittstall i meter. På selvfallsledninger er det ganske strenge krav for fall og dokumentasjon av dette, men det som skal leveres til NVDB har ikke samme innmåligskravet.

Det er ikke behov for å splitte en grøft der grunnforholdene endrer seg. Angi den type grunnforhold det er mest av.


Oppdeling av Lukket rørgrøft


Bildet viser 3 traseer for lukket rørgrøft. På den øverste kommer det inn flere rør som gjør at grøften deles opp der røret kommer inn. Det vises med ulike farger. På den midterste kommer det inn noen korte rørstubber som er under 3 meter. Da deles ikke grøften opp og hele strekningen registreres som en grøft. På den nederste er det to rør som ligger nær hverandre og som bilr registrert som en grøft.Lukker rørgrøft og Kabelgrøft


Her vises en strekning der drensrør og kabler går i samme trase. På fellesstrekket registreres det bare Lukket Rørgrøft.Typer av drensgrøft


Figuren viser:
Drensgrøft, grunn
Drensgrøft med pukkstreng
Drensgrøft, dyp

Avløpsgrøft er ikke vist i bildet,
men dekker utløp til f.eks. bekk, elv, vann, sjø.