Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.602Stikkrenne/Kulvert (ID=79)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-09-11Første versjon
2014-10-20Ny tegneregel
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-03-07Ny egenskap "Rehabilitering" og "Tilleggsinformasjon" og endring av "Utgår_høyde, passasje" endret navn til "Høyde passasje"
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-01"Rehabilitering": Ny tillatt verdi "Delvis utskifting"
2016-11-01Ny egenskap "FKB_ID". Skal benyttes for samkjøring med FKB-data
2016-11-03Eksempel på forlengelse av stikkrenne endret
2017-06-08Ny assosiasjon til "Fysisk inngrep i vannforekomst"
2017-06-08Ny påkrevd egenskap "Spesielle hensyn fiskevandring"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdBruksområde, diameter, varmekabel, type inn- og utløp, antall tininger mm.Lete fram stikkrenne som er skjult av snø, finne egenskaper for stikkrenne med problemer.
PlanleggingBeliggenhet, bruksområde, diameter, helning2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

79_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

79_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

79_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Stikkrenne/Kulvert
Definisjon:Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 20PAngir hva stikkrenne kulvert primært brukes til.6981
Vann

Gjennomløp for å transportere vann på tvers av vegen.9114
Landbruk

Gjennomløp under veg som benyttes i forbindelse med landbruk9115
Biologisk mangfold

Gjennomløp for å hindre at veg begrenser biologisk mangfold9116
Voll, vanngjennomløp

Gjennomløp for å lede vann gjennom voll15880
NavnT 50OAngir navn knyttet til stikkrenne/kulvert.6980
Tilknyttet lukka drenFVT 3BAngir om stikkrenne er tilknytta lukka drenering. Vannet ledes inn i et lukket dreneringssystem.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
1941
Ja


3533
Nei


3571
Gjennomløp for elv/bekkFVT 3BAngir om elv/bekk renner gjennom stikkrenne/kulvert.
Merknad: Påkrevd dersom elv/bekk renner gjennom stikkrenne/kulvert
10223
Ja


16700
Nei


16701
MaterialtypeFVT 40PAngir materialtype.6983
Tre


9124
Betong


9125
Stål


9126
Plast


9127
Naturstein


9128
Eternitt


9129
Belegning stikkrenneFVT 20OAngir om det er er egen belegning i bunn stikkrenne av annet materiale enn stikkrenne for øvrig. Benyttes for sikring mot erosjon og/eller bremsing av vannhastighet.12232
Betong

Det er lagt betong i bunn av stikkrenne21348
Ingen belegning

Det er ingen ekstra belegning21349
TverrsnittsformFVT 30PAngir hvilken type tverrsnitt gjennomløpskonstruksjon har.6984
Sirkulær


9130
Rektangulær


9131
Flatbunnet med hvelv


9132
Ellipseform


9133
Type innløpFVT 50PAngir hvilken type innløp det er i ei stikkrenne.1939
Kum over stikkrenne


2925
Åpent i grøft

Vann renner inn direkte fra åpen grøft.11744
Åpent med frontmur


16699
Åpent i grøft med støtteskjold


16761
Belegning innløpFVT 30OAngir om det er spesiell belegning i området rundt innløpet av stikkrenna.
Merknad: Bare aktuelt i tilknytning til stikkrenne med åpent innløp
11418
Asfalt


19271
Stein


19272
Ingen/stedlige masser


19273
Type utløpFVT 50PAngir hvilken type utløp det er i ei stikkrenne.1940
Kum

Vann ledes til kum2927
I skråning/terreng

Vann ledes ut i skråning eller ut i terreng2928
I bekk/elv

Vann ledes ut i bekk/elv2929
Åpen grøft

Vann ledes til åpen grøft. Merknad: Ofte aktuelt i forbindelse med stikkrenner under avkjørsel.11655
Belegning utløpFVT 30OAngir om det er spesiell belegning i området rundt utløpet av stikkrenna.
Merknad: Bare aktuelt i tilknytning til stikkrenne med åpent innløp
11419
Asfalt


19274
Stein


19275
Ingen/stedlige masser


19276
FundamenteringFVT 999SAngir hvordan stikkrenne/kulvert er fundamentert.6982
Bunnplate


9117
Sålefundament


9118
Fjellfot


9119
Grus


9120
Pukk


9121
Leire


9122
Stedlige masser


9123
PrefabrikkertFVT 30OAngir om gjennomløp er plassprodusert eller prefabrikkert. Bare aktuelt for stikkrenne/kulvert av betong.6985
Prefabrikkert

Stikkrenne/kulvert er prefabrikkert9135
Plassprodusert

Stikkrenne er støpt på stedet9137
Prefabrikkert, NS3121

Stikkrenne/kulvert er prefabrikkert, består av utskiftbare moduler som er i henhold til NS312117377
Prefabrikkert, ikke NS3121

Stikkrenne/kulvert er prefabrikkert, består av ikke standardiserte moduler17382
LengdeD 6 (m)BAngir lengde av vegobjektet.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende eller mangelfull egengeometri
1323
Diameter, innvendigH 4 (mm)BAngir innvendig diameter av gjennomløp. Benyttes fortrinnsvis for sirkulære tverrsnitt.
Merknad: Påkrevd hvis sirkulær form
3113
Bredde, innvendigH 4 (mm)BAngir innvendig bredde av gjennomløpskonstruksjon. Ikke aktuell for sirkulære tverrsnitt.
Merknad: Påkrevd hvis rektangulær form
4548
Høyde, innvendigH 4 (mm)BAngir innvendig høyde av gjennomløpskonstruksjon. Tar ikke hensyn til evt. gjennfylling i bunn av konstruksjon.
Merknad: Påkrevd ved rektangulær eller ellipseform
4549
RetningFVH 2OAngir hvilken retning i forhold til metrering vegobjektet har. Angir klokkeretning som vannet renner i, 12 angir at vannet renner parallelt med vegen i metreringsretningen.2049
4


3018
1


3732
2


3741
3


3748
5


3779
6


3782
7


3933
8


3934
9


3935
10


3936
11


3937
12


3938
VinkelFVT 10SAngir om vinkel mellom stikkrenna og veg som stikkrenna krysser er rett eller skrå.2123
Skrå


2381
Rett


2465
Helning/FallD 6OAngir fall på stikkrenne. Angis alltid som positiv verdi.3112
Tykkelse overfyllingD 4 (m)SAngir tykkelse overfylling av rørledning. Det vil si gjennomsnittlig tykkelse fra topp av rørledning til topp dekke.3115
Overfylling utløpD 4 (m)OAngir tykkelsen på overfylling ved utløp. Det vil si tykkelse fra topp av stikkrenne til topp dekke.10225
Overfylling innløpD 4 (m)PAngir tykkelsen på overfylling ved innløp. Det vil si tykkelse fra topp av stikkrenne til topp dekke.10224
Har innløpsristFVT 3BAngir om det er innløpsrist i tilknytning til vegobjektet.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
1923
Ja


3531
Nei


3569
VarmekablerFVT 3BAngir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
1832
Ja


3524
Nei


3562
Antall tiningerH 2 (stk)BAngir hvor mange ganger stikkrenna vanligvis må tines i løpet av en vinter.
Merknad: Påkrevd dersom 1 eller flere. Angis etter noen års erfaring
1942
RehabiliteringFVT 35BAngir hvilken type rehabilitering som er gjort.
Merknad: Skal angis om det er utført rehabilitering av aktulle typer
10766
Innvendig glassfiberstrømpe

Det er etablert en glassfiberstrømpe inni eksisterende vanngjenomløp. Benevnes også "no dig rørfornying".17439
Delvis utskifting

Del av rør er skiftet/forlenget.17890
Ikke rehabilitert

Stikkrenne/kulvert er ikke rehabilitert19084
Spesielle problemFVT 50OAngir eventuelle spesielle problem knyttet til stikkrennen. Dette er problem som stadig gjentar seg.4562
Masser, innløp


5470
Masser, utløp


5471
Vegetasjonstetting, innløp


5472
Vegetasjonstetting, utløp


5473
Masser, innløp og utløp


21652
Vegetasjonstetting, innløp og utløp


21653
Kollaps


21654
Spesielle hensyn fiskevandringFVT 10PAngir om det skal tas spesielle hensyn i forhold til fiskevandring. For mer info se datterobejkt av type "Fysisk inngrep i vannforekomst".11200
Ja


18490
Nei


18491
Uavklart

Verdi benyttes om det ikke er avgjort om det skal tas spesielle hensyn eller ikke18492
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.4556
DriftsmerkingT 50OIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.10481
Produktnavn, rørT 100OAngir produktnavn for rør. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.3111
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, kan f.eks være spesielle forhold knyttet til oppbygging, utdyping av spesielle problem, mm.10771
ArkivnummerT 250OGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem.
Merknad: Bare aktuell å angi om det finnes sak i arkivsystemet knyttet til aktuell stikkrenne.
11307
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11659
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11068
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12307
FKB_IDT 150ORefererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.10855
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
7996
Stat, Statens vegvesen


10262
Kommune


10326
Privat


10390
Fylkeskommune


10724
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17573
Stat, Nye Veier


18598
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8060
Statens vegvesen


10454
Kommune


10532
Privat


10610
Uavklart


17712
Nye Veier


18729
OPS


18858
Fylkeskommune


19929
Høyde, passasjeH 4 (mm)SAngir innvendig høyde når det er tatt hensyn til eventuelle hindringer, f.eks masser i bunn, oppheng i tak.6979


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter bunn innløp Stikkrenne/Kulvert. Senter utløp kan brukes der dette er mer hensiktsmessig. Høydereferanse: Bunn Stikkrenne/Kulvert
4780
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter Stikkrenne/Kulvert fra innløp til utløp. Høydereferanse: Bunn Stikkrenne/Kulvert
5899
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Flate som dekker største bredde for Stikkrenne/Kulvert. Høydereferanse: Bunn Stikkrenne/Kulvert
59023. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1778Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Stikkrenne/Kulvert skal være registrert0 %0 %

1779AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1792Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

1791Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1790Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1793Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1794Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeMaterialtype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1795Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TverrsnittsformTverrsnittsform skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1783Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type innløpType innløp skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1784Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type utløpType utløp skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1786Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall tiningerAntall tininger skal være angitt dersom 1 eller flere. Skal være angitt etter noen års erfaring0 %0 %

1788Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, innvendigBredde, innvendig skal være angitt hvis rektangulær form0 %0 %

1787Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Diameter, innvendigDiameter, innvendig skal være angitt hvis sirkulær form0 %0 %

1839Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1798Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gjennomløp for elv/bekkGjennomløp for elv/bekk skal være angitt dersom elv/bekk renner gjennom Stikkrenne/Kulvert0 %0 %

1782Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Har innløpsristHar innløpsrist skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1789Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, innvendigHøyde, innvendig skal være angitt ved rektangulær eller ellipseform0 %0 %

1780Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2266Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
RehabiliteringRehabilitering skal være angitt om det er utført rehabilitering av aktulle typer0 %0 %

1785Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tilknyttet lukka drenTilknyttet lukka dren skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1781Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VarmekablerVarmekabler skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1797Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når Vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1811Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKum0 Kum som er datterobjekt til Stikkrenne/Kulvert skal ha relevant plassering i forhold til Stikkrenne/Kulvert0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Stikkrenne/Kulvert-objekt skal registreres for hver Stikkrenne/Kulvert ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Stikkrenne/Kulvert registreres normalt med start innløp. Der det er mer hensiktsmessig for f.eks. tining kan utløp registreres.

Stikkrenne/Kulvert inngår ikke i Lukka drenering. Det regnes derfor ikke som stikkrenne der lukka drenering krysser vegen Vi kan ha tilknytning til kum både for innløp og utløp. Videreføring fra vegkroppen fra kum mot rørledning som kan ha egne kummer over eks. dyrka mark

Når en stikkrenne blir forlenget på grunn av utvidelse av veg, forlenges eksisterende stikkrenne og den merkes med Rehabilitering Delvis utskifting. I tillegg legges det på Tilleggsinformasjon med informasjon om forlengelsen og gjerne bilde som Dokumentasjon. Dersom det er forskjell på egenskaper, beholdes egenskapene for den delen som er mest kritisk mhp kapasitet, vanligvis den eldste delen.

Hvis annen metode for tining enn vanlig varmekabel benyttes, f.eks. innlagt rør som det kjøres varmt vann eller damp gjennom settes egenskapen Varmekabler til Ja. Det må da legges inn en Kommentar som beskriver dette.


Doble stikkrenner


Figur 4: Foto Geir Brekke
Her registreres det som to stikkrenner

Antall tininger : 2
Bruksområde : Vann
Diameter, innvendig : 800 mm
Fundamentering : Pukk
Gjennomløp for elv/bekk : Ja
Har innløpsrist : Nei
Helning/Fall : 1:20
Etableringsår : 2006
Lengde : 8 m
Materialtype : Stål
Overfylling innløp : 0.3 m
Overfylling utløp : 0.35 m
Prefabrikkert : Prefabrikkert
Produktnavn, rør :
Retning : 9
Spesielle hensyn fiskevandring : Uavklart
Spesielle problem : Vegetasjonstetting, innløp
Tilknyttet lukka dren : Nei
Tverrsnittsform : Sirkulær
Tykkelse overfylling : 0.3 m
Type innløp : Åpent i grøft
Type utløp : I bekk/elv
Varmekabler : Nei
Vinkel : RettStikkrenne med utstyr for tining


Figur 5: Foto:Tomas Rolland
Bildet viser en stikkrenne med fast monterte rør for varmetransporterende væske som brukes for tining av is.

Antall tininger : 5
Bruksområde : Vann
Diameter, innvendig : 800 mm
Fundamentering : Pukk
Gjennomløp for elv/bekk : Ja
Har innløpsrist : Nei
Helning/Fall : 1:15
Etableringsår : 2003
Lengde : 12 m
Materialtype : Betong
Overfylling innløp : 0.4 m
Overfylling utløp : 0.35 m
Prefabrikkert : Ja
Produktnavn, rør :
Retning : 3
Spesielle hensyn fiskevandring : Nei
Spesielle problem : Masser innløp
Tilknyttet lukka dren : Nei
Tverrsnittsform : Sirkulær
Tykkelse overfylling : 0.6 m
Type innløp : Åpen i grøft
Type utløp : I bekk/elv
Varmekabler : Ja
Vinkel : RettEldre stikkrenne


Figur 6: Stikkrenne. Foto: Per Gevik
Stikkrenne (naust) under RV 720 Mellom Verrabotn og Follafoss i Nord-Trøndelag.

Bredde, innvendig : 1,6
Bruksområde : Vann
Etableringsår : 1923
Gjennomløp for elv/bekk : Nei
Har innløpsrist : Nei
Høyde, innvendig : 1,9
Lengde : 7
Materialtype : Naturstein
Rehabilitering : Delvis utskifting
Spesielle hensyn fiskevandring : Nei
Tilknyttet lukka dren : Nei
Tverrsnittsform : Rektangulær
Type innløp : Åpent med frontmur
Type utløp : I skråning/terreng

Kulverter med diameter/lysåpning større enn 2.5 meter registreres som bru.Retning


Rigur 7: Retning for Stikkrenne/Kulvert
Bildet viser eksempler på hvordan Retning : angis.
Blå piler viser vegens metreringsretning.
Rød linje viser hvordan stikkrennen går og pilen hvilken retning vannet renner.
Klokken under viser hvilken verdi som gis inn for retning. Kun hele timer.
Siste eksempel gjelder når stikkrennen refererer til hovedvegen.Stikkrenne som er forlenget ved utvidet veg


Figur 8: Stikkrenne som er forlenget
Her vises en gammel stikkrenne av murt stein som er forlenget med et betongrør.
Det ønskes at det beholdes som en stikkrenne, så det legges noe ekstra informasjon for å ta vare på informasjon om den nye delen av stikkrenna:

Rehabilitering : Delvis utskifting
Tilleggsinformasjon : Forlenget med 3 m 400 mm betongrør i 1998

Geometrien forlenges og her bør det registreres et bilde som Dokumentasjon.

Det vil neppe legges noe nytt som har dårligere kapasitet enn den gamle stikkrenna, så normalt er det egenskapene til den eldste delen som beholdes.