Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.294Grøft, åpen (ID=80)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-08Første versjon
2014-10-20Ny innsamlingsregel
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2015-04-21Skrevet noe forklarende tekst i eksempler
2015-06-10Laget eksempel på ny type : Filtergrøft
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
DriftskontrakterFullstendighet2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

80_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

80_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

80_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Grøft, åpen
Definisjon:Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 30PAngir hvilken type vegobjektet er av.1139
Terrenggrøft


2934
Dyp sidegrøft

Benyttes om dyp sidegrøft som har til hensikt å drenere overbygning. Det er som regel ikke lukka drenering i tillegg.3889
Grunn sidegrøft

Benyttes om grunn sidegrøft som bare har til hensikt å drenere overflatevann og ikke overbygning. Det er som regel lukka drenering i tillegg.3890
Åpent avløp


11627
Filtergrøft

Sidegrøft der vann infiltreres og ledes bort . Se HB N200 kap 403.47. Større rensegrøfter defineres som "Lukka rørgrøft" av type "Filter-/rensegrøft" eller "Basseng/magasin" med bruksområde "Rensebasseng, infiltrasjon".17233
MaterialeFVT 50PAngir hvilket materiale grøfta i hovedsak ligger i/er omsluttet av. Evt belegning skal ikke oppgis her.1944
Berg


3046
Sprengt stein


3048
Løsmasse


3596
Myr


3932
Kombinasjon løsmasse/berg


13798
DybdeD 4 (m)PAngir dybde målt fra vegkant til bunn grøft.
Merknad: Måles fra topp asfaltkant tilbunn grøft. Nøyaktighet: Desimeter
1658
Bredde, toppD 4 (m)OAngir gjennomsnittlig bredde (topp) for hele vegobjektet.1934
Bredde, bunnD 4 (m)OAngir gjennomsnittlig bredde (bunn) for hele vegobjektet.1929
LengdeD 6 (m)BAngir total lengde av vegobjektet.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri og lengde avviker fra vegreferansens lengde.
Grøfter uten egengeometri får beregnet lengde etter vegreferansen.
1324
RekkefølgeH 1SKan angi i hvilken rekkefølge grøftene ligger. Bare behov for å angi dette om det er to eller flere grøfter som har samme sideposisjon i forhold til samme veg. Den av grøftene som ligger nærmest vegen gis nr 1, neste nummer 2..10725
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10304
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks beskrivelse av hvordan grøft er bygget opp. Tettingsmateriale, filtermateriale mm.10674
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11069
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12308
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11962
Stat, Statens vegvesen


20473
Stat, Nye Veier


20474
Fylkeskommune


20475
Kommune


20476
Privat


20477
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20478
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8061
Statens vegvesen


10455
Kommune


10533
Privat


10611
Uavklart


17713
Nye Veier


18792
OPS


18921
Fylkeskommune


19930
Belegning grøftebunnFVT 50OAngir hvilken type belegning det er i bunn av grøfta.3949
Betong


4955
Asfalt


4957


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Samme som for FKB - VeggrøftÅpen (7017)
47813. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
883Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Grøft, åpen skal være registrert0 %0 %

891AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

884Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

886Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DybdeDybde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

887Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialeMateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

888Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

889Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi fra antatt senter grøft20 cm20 cm

885Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt dersom lengde avviker fra stedfestinga0 %0 %

890Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1897Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Grøft, åpen-objekt registreres for hver Grøft, åpen langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Grøft, åpen registreres der grøfta er parallell med vegen. Grøfter som fører ned vann fra skjæringer/terreng registreres som et nytt objekt: Nedføringsrenne.

En terrenggrøft er en åpen grøft som går parallelt med vegen, men et stykke fra den og som skal avskjære vann for å unngå problemer med is eller erosjon i skråningen ned mot vegen. Den registreres med Type Terrenggrøft.

En grunn sidegrøft leder vekk overvann. Det registreres Type Grunn sidegrøft der dybden er mindre enn 40 cm. En del steder er det svært lite plass til grøft, men det registreres grunn sidegrøft der det er plass til at noe vann renner langs vegen før det ledes vekk. Det kan legges på en kommentar om at grøften er smal eller svært grunn.

En dyp sidegrøft leder vekk overnann og drenerer overbygningen på vegen. Er grøften dypere enn 40 cm registreres den som Type Dyp sidegrøft

Type Åpent avløp brukes der vann ledes fra grøft og ut i terreng utenom bekk eller nedføringsrenne.

Type Filtergrøft skal brukes der vannet skal renses ved å sendes gjennom filtrerende masser og så fjernes ved å blir fraktet vekk gjennom drensrør. En slik grøft vil gjerne ikke ha noe fall eller stikkrenne/kulvert/kum knyttet til seg. Den vil også bli registrert som Basseng/Magasin.

På grunn av terrengvariasjoner og krav til fall i grøfta vil både bredde og dybde kunne variere langs grøfta. Det legges inn en gjennomsnittsverdi som meter med en desimal. Det samme gjelder Materiale der grøften går gjennom ulike typer løsmasser/fjell, så registreres det som det er mest av. Å legge inn lengde er bare aktuelt der Grøft, åpen legges inn med referansegeometri (senterlinje veg) og lengden på grøften ikke er den samme som referansegeometrien. For eksempel grøft i kurve.

Det kan registreres parallelle grøfter (høyre, venstre, midt). Disse kan ha ulike dybder med utgangspunkt i Vegnormaler og mal for funksjonskontrakter.


Terrenggrøft


Skissen viser plassering av terrenggrøft i forhold til vegen

Den røde linja viser en nedføringsrenne.

Her er det flere grøfter på samme side av veg, så det legges på Rekkefølge : 2 for å vise detteDyp og grunn sidegrøft


Skissen viser utforming og mål på dyp og grunn sidegrøftÅpent avløp


Når man leder ut vatnet fra et grøftesystem til en resipient uten at rør legges et det et åpent avløp. Det er ikke registrert mye av det i NVDB, Dette er en grøft som ledes ut i en annen grøftFiltergrøft

En filtergrøft og en vanlig grunn/dyp sidegrøft vil ligne hverandre. Filtergrøften vil ha lite fall og mangle stikkrenner siden vannet skal filtreres ned til drensledningen
Bredde, bunn : 1
Bredde, topp : 2
Etableringsår : 2001
Dybde : 0,4
Lengde : 50
Materiale : Løsmasse
Tilleggsinformasjon : Filterlag av tilførte masser
Type : Filtergrøft