Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.252Fremmede arter (ID=800)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-03-06
Definisjon:Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2016-10-27Egenskap "Delt forekomst"endret navn til "Forekomst fortsetter på naboeiendom"
2016-10-27Nye egenskaper "Status behandling" og "Stataus, sist endret"
2016-10-27Egenskap "Artsnavn": Nye og endrete verdier
2017-03-06Flategeometri lovlig
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdArter, antall, utbredelse, bekjempelseIvaretaking av biologisk mangfold2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

800_uml_betingelser.png
Figur 1:UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

800_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

800_uml_assosiasjoner.png
Figur 3:UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Fremmede arter
Definisjon:Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
ArtsnavnFVT 50PAngir navn på art.9118
Kjempebjørnekjeks

Heracleum mantegazzianum12132
Tromsøpalme

Heracleum persicum12133
Kjempespringfrø

Impatiens glandulifera12134
Russekål

Bunias orientalis12136
Hagelupin

Lupinus polyphyllus12137
Park- og hybridslirekne

Fallopia japonica / Fallopia bohemica12138
Kjempeslirekne

Fallopia sachalinensis12139
Skogskjegg

Aruncus dioicus12140
Rynkerose

Rosa rugosa12141
Platanlønn


12142
Ubestemt Slirekne

Fallopia xxx16192
Kanadagullris

Solidago canadensis16193
Legepestrot

Petasites hybridus16194
Andre arter


16195
Fagerfredløs


17883
Hvitsteinkløver


17884
Høstberberis


17885
Hagepastinakk


17886
LokalitetT 250BBeskrivelse av stedet. (F.eks bak støyskjerm, nær stikkrenne).
Merknad: Angis dersom plassering ikke er godt synlig fra veg
9120
Forekomst nrH 4OAngir nr på forekomst innenfor hovedparsell.
Merknad: Trenger ikke å være stigende langs metreringen
9981
TetthetFVT 15BGir informasjon om plantetetthet.
Merknad: Påkrevd om ikke Antall individ er gitt
9119


Kun få enkeltplanter12143
Spredt

Noe avstand mellom hver enkelt plante, men kan være mange enkeltplanter totalt12144
Tett bestand

Enkeltplanetene står tilnærmet inntil hverandre innenfor angitt område.12145
Antall individH 4BAntall individer av uønsket art på den aktuelle strekningen.
Merknad: Påkrevd om ikke Tetthet er gitt
9979
Forekomst fortsetter på naboeiendomFVT 3BAngir om arten også er spredt utenfor arealet som tilhører vegeier.
Merknad: Påkrevd å angis om det er delt forekomst
9980
Ja


16200
Nei


16201
BestandsbreddeH 3 (m)BGjennomsnittsbredde for den uønskede arten innenfor strekningen.
Merknad: Påkrevd om ikke Areal er gitt
9978
ArealH 6 (m2)BStørrelse på arealet innenfor vegarealet der den fremmede arten forekommer.
Merknad: Påkrevd om ikke Bestandsbredde er gitt
9976
Bekjempelse, typeFVT 25BAngir hvilke midler arten bekjempes med.
Merknad: Skal angis om det er avklart
9977
Kantklipp


16196
Kjemisk


16197
Mekanisk fjerning


16198
Annet


16199
BekjempelsesgradFVT 15BAngir i hvilken grad den uønskede fremmede arten bekjempes.
Merknad: Skal angis om det er avklart
9982
Overvåkes

Arten overvåkes for å se utviklingen16202
Begrenses

Arten bekjempes for å begrense spredning16203
Bekjempes

Arten bekjempes for å utryddes16204
Status behandlingFVT 30BAngir hva som er status for behandling av forekomsten.
Merknad: Skal angis når det er avklart. Det skal samtidig angis dato for registrering av status, egenskapstype 10843 "Status sist endret"
10842
Ikke tidligere behandlet


17879
Behandling pågår


17880
Bekjempes/overvåkes


17881
Antatt utryddet


17882
Status, sist endretDATO 8BAngir dato for når egenskapen "Status behandling" sist ble endret.
Merknad: Skal angis når egenskapstype 10842 "Status behandling" angis eller endres
10843
Registrert datoDATO 8BAngir dato for når forekomsten ble registrert i NVDB første gang.
Merknad: Angis for nye forekomster og der det er kjent for eksisterende forekomster
10297
TilleggsinformasjonT 700OInformasjon som kan være nyttig utover det som er sagt om lokalitet. For eksempel naturbeskrivelse (skog, eng, landbruksareal, nær hager). Andre fremmede arter tas inn her.9121
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11985
Stat, Statens vegvesen


20611
Stat, Nye Veier


20612
Fylkeskommune


20613
Kommune


20614
Privat


20615
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20616
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
12014
Statens vegvesen


20805
Nye Veier


20806
Fylkeskommune


20807
OPS


20808
Kommune


20809
Privat


20810
Uavklart


20811


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Punkt i omtrentlig senter av område. Høydereferanse: Terrenghøyde ved omtrentlig senter av område
9124
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senterlinje langs forekomst.
9123
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omriss av området. Høydereferanse: Terrenghøyde ved omriss av området
109653. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1386Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Fremmede arter skal være registrert0 %0 %

1387AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1388Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArtsnavnArtsnavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1390Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1391Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1389Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TetthetTetthet skal være angitt om ikke Antall individ er gitt0 %0 %

1392Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt om ikke Bestandsbredde er gitt0 %0 %

1393Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BestandsbreddeBestandsbredde skal være angitt om ikke Areal er gitt0 %0 %

1567Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall individAntall individ skal være angitt om ikke Tetthet er gitt0 %0 %

1568Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Forekomst fortsetter på naboeiendomDelt forekomst skal være angitt om ikke Antall individ er gitt0 %0 %

1932Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Registrert datoRegistrert dato skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Fremmede arter-objekt skal registreres for hver forekomst av Fremmede arter ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Dersom forekomsten finnes på begge sider av vegen registreres den som to forekomster.

Areal eller Bestandsbredde gis innenfor arealet eid av vegeier (vegareal). Dersom forekomsten strekker seg ut over vegarealet skal dette markeres i feltet "Delt forekomst".

Forekomst nr gis med en unik verdi innenfor hver hovedparsell. Verdien trenger ikke å være stigende langs vegen.

Detaljer for Bekjempelse,type gis under egenskapen Tilleggsinformasjon


Tromsøpalme og Kjempebjørnekjeks

Bildet viser Tromsøpalme(Heracleum tromsoensis) til venstre og Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) til høyre
Disse kan lett forveksles

Artsnavn : Tromsøpalme / Kjempebjørnekjeks
Areal : 8 / 1
Antall individ : 8 / 1
Bestandsbredde : 3 / 1
Bekjempelse, type : Kantklipp / Kantklipp
Bekjempelsesgrad : Bekjempes / Bekjempes
Forekomst fortsetter på naboeiendom : Ja / Nei
Forekomst nr : 7 / 2
Registrert dato : 20140815
Tetthet : Tett bestand / FåTromsøpalme og kjempebjørnekjeks. Foto: Statens VegvesenHagelupiner

Bildet viser hagelupiner (Lupinus polyphyllus)

Artsnavn : Hagelupin
Areal : 500
Antall individ : -
Bestandsbredde : 6
Forekomst fortsetter på naboeiendom : Ja
Forekomst nr : 23
Bekjempelsesgrad : Bekjempes
Tetthet : Tett bestand
Bekjempelse, type : Kantklipp
Registrert dato : 20110530

Hagelupiner. Foto: Statens VegvesenKanadagullris og russekål

Overvåkes& Bildet viser kanadagullris (Solidago canadensis) til venstre og russekål (Bunias orientalis) til høyre

Artsnavn : Kanadagullris& / Russekål
Areal : 12/ 20
Antall individ : -
Bestandsbredde : 2 /3
Forekomst fortsetter på naboeiendom : : &9980:Nei& / &9980:Ja&
Forekomst nr : 8 / 4
Bekjempelsesgrad : &9982:Bekjempes& / &9982:Bekjempes&
Tetthet : &9119:Tett bestand& / &9119:Tett bestand&
Bekjempelse, type : &9977:Kantklipp& &9977:Kantklipp&

Kanadagullris (Foto: Wikipedia) og russekål (Foto: Statens Vegvesen)Kjempespringfrø

Bildet viser kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)

Artsnavn : Kjempespringfrø
Areal : 45
Antall individ : -
Bestandsbredde : 6
Forekomst fortsetter på naboeiendom : Ja
Forekomst nr : 5
Bekjempelsesgrad : Bekjempes
Tetthet : Tett bestand
Bekjempelse, type : Mekanisk fjerning
Registrert dato : 20100621

Kjempespringfrø. Foto: Statens VegvesenLegepestrot

Bildet viser Legepestrot (Petasites hybridus)

Artsnavn : Legepestrot
Areal : 1
Antall individ : 1
Bestandsbredde : 1
Forekomst fortsetter på naboeiendom : Nei
Forekomst nr : 2
Bekjempelsesgrad : Begrenses
Tetthet : Få
Bekjempelse, type : Mekanisk fjerning

Legepestrot. Foto: WikipediaRynkerose

Bildet viser rynkeroser (Rosa rugosa) til høyre

Artsnavn : Rynkerose
Areal : 40
Antall individ : -
Bestandsbredde : 5
Forekomst fortsetter på naboeiendom : Ja
Forekomst nr : 4
Bekjempelsesgrad : Bekjempes
Tetthet : Tett bestand
Bekjempelse, type : Mekanisk fjerning

Rynkerose. Foto Statens VegvesenPark- og hybridslirekne

800_eksps_parkslirekne_svv.png
Park- og hybridslirekne. Foto: Statens Vegvesen

Park- og hybridslirekne (Fallopia japonica)

Artsnavn : Park- og hybridslirekne
Areal : 20 / 25
Antall individ : -
Bestandsbredde : 2 / 3
Forekomst fortsetter på naboeiendom : Ja / Nei
Forekomst nr : 18 / 23
Bekjempelsesgrad : Bekjempes / Bekjempes
Tilleggsinformasjon : Skal ikke klippes/Skal ikke klippes
Tetthet : Tett bestand / Tett bestand
Bekjempelse, type : Kjemisk / KjemiskKjempeslirekne

Kjempeslirekne (Fallopia sachaliensis)

Artsnavn : Kjempeslirekne
Areal : 20
Antall individ : -
Bestandsbredde : 2
Forekomst fortsetter på naboeiendom : Ja
Forekomst nr : 18
Bekjempelsesgrad : Bekjempes
Tilleggsinformasjon : Skal ikke klippes
Tetthet: Tett bestand
Bekjempelse, type: Kjemisk

Parkslirekne. Foto: nyttevekster.wikidot.com


Referanser
Bildene er hentet fra http://nyttevekster.wikidot.com under Creative Commons lisens