Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.264Funksjonell vegklasse (ID=821)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:En klassifisering av vegnett for vekting i ruteplanleggere. Sammen med vegens lengde og andre restriksjoner benyttes denne som et kriterie når en ruteplanlegger foreslår en rute fra A til B.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-10-10Første versjon
2016-03-07Endring på viktighet på "Status"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Navigasjon og ruteplanleggingFullstendighet, AktualitetGrunnlag for beregning av reiserute2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

821_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

821_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

821_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Funksjonell vegklasse
Definisjon:En klassifisering av vegnett for vekting i ruteplanleggere. Sammen med vegens lengde og andre restriksjoner benyttes denne som et kriterie når en ruteplanlegger foreslår en rute fra A til B.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
VegklasseFVH 1AAngir funksjonell vegklasse.9338
0

De viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. motorveger.13060
1

De nest viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. større riksveger.13061
2

De tredje viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. mindre riksveger.13062
3

De fjerde viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. større fylkesveger.13063
4

De femte viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. mindre fylkesveger.13064
5

De sjette viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. de minste fylkesvegene og viktige kommunale veger.13065
6

De sjuende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. kommunale veger.13066
7

De åttende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. private veger.13067
8

De niende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. skogsbilveger.13068
9

De minst viktige vegene i et vegnettverk, f.eks. veger det ikke er anbefalt å kjøre på, men mulig å kjøre på.13069
MerknadT 250OPermanent merknad til aktuell forekomst. Kan gi informasjoner som ikke er mulig å gi på annet vis.10183


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, hjelpelinjeGLKOLinje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB.118443. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1571Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Funksjonell vegklasse skal være registrert for hele vegnettet der det går motorisert trafikk0 %0 %0 %0 %
1572AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist ved vegnettsendring0 dager0 dager0 dager0 dager
1870AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist etter at endelig vegklasse er bestemt10 dager 10 dager 10 dager 10 dager
1573Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VegklasseVegklasse skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Funksjonell vegklasse registreres på vegtrasenivå. Et funksjonell vegklasse-objekt registreres pr. hovedparsell pr. vegnummer ihht beskrivelsen av den enkelte vegklasse.

I noen tilfeller kan det være sånn at en ruteplanlegger leder trafikken på den vegen man minst ønsker at skal benyttes der to veger har samme vegklasse. I slike tilfeller må man tildele den ene vegstrekningen en høyere eller lavere vegklasse for at trafikken skal ledes slik man ønsker.

Der funksjonell vegklasseverdi ikke er bestemt legges verdien inn ihht denne oversikten:
o Vegklasse 0: Motorveger og europaveger
o Vegklasse 1: Resten av riksvegene med færre enn 3 siffer i vegnummeret.
o Vegklasse 2: Riksveger med 3 siffer i vegnummeret.
o Vegklasse 3: Primære fylkesveger.
o Vegklasse 4: Sekundære fylkesveger.
o Vegklasse 5: Øvrige fylkesveger.
o Vegklasse 6: Kommunale veger.
o Vegklasse 7: Private veger.
o Vegklasse 8: Skogsbilveger.

Status skal i slike tilfeller stå som «under behandling» inntil klassen er endelig bestemt.

Gang- og sykkelveger skal ikke ha funksjonell vegklasse.


Gågate

En gågate er ofte en kommunal veg. Likevel er det ikke ønskelig med trafikk gjennom en gågate, og normalt sett er eventuell kjøring her regulert gjennom egen skilting. Gågater bør derfor få funksjonell vegklasse 9 – veger det er mulig å kjøre på, men ikke anbefalt.
Eksempel 3. GågateGjennomkjøring forbudt

Gjennomgkjøring forbudt kan gjelde enten kun en vegstrekning, eller et helt nettverk av gater. Dette er typiske eksempler på vegstrekninger som bør få funksjonell vegklasse 7 på lik linje med de fleste private veger. Dette fordi trafikken som går der normalt sett har start- eller endepunkt på en adresse i området.
Eksempel 4. Gjennomkjøring forbudtGatetun

Tilsvarende som for veger med gjennomkjøring forbudt bør funksjonell vegklasse gjenspeile at det er gatetun på en strekning. Slike gater bør også få funksjonell vegklasse 7.
Eksempel 5. GatetunHaukelitunnelen

I dette tilfellet har tunnelen fartsgrense 70, mens den gamle vegen som går til høyre i bildet ikke er skiltet med fartsgrenseskilt og dermed har fartsgrense 80. Begge strekninger er europaveg. Så lenge funksjonell vegklasse for disse to strekningene er den samme vil en ruteplanlegger velge den gamle vegen. Dette fordi høyere lovlig fartsgrense gjør at beregningsparameterene i en ruteplanlegger finner ut at den gamle vegen blir raskere å kjøre selv om den gamle strekningen faktisk nesten er en kilometer lengre enn tunnelen. Den gamle vegen bør derfor få en lavere funksjonell vegklasse.
Eksempel 6. HaukelitunnelenKommunal veg skal foretrekkes foran høyere vegkategori

I dette eksempelet går en fylkesveg gjennom et boligområde, mens en kommunal veg går gjennom et industriområde. I dette tilfellet vil det være ønskelig at gjennomgangstrafikken ledes inn på den kommunale vegen i stedet for fylkesvegen. Da vil det være naturlig at den kommunale vegen får vegklasse 5, mens fylkesvegen får vegklasse 6. I slike tilfeller skal klassifiseringen avklares med kommunen.
Eksempel 7. Kommunal veg