Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.604Streknings-ATK (ID=823)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2013-03-06
Definisjon:Strekning mellom to ATK-punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) av gjennomsnittsfarten på passerende kjøretøy.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-03-062.29 - 921Første versjon
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
ITS (Intelligente transportsystemer)Geometri, Type
TrafikksikkerhetGeometri, Type2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

823_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema


Tillatte verdier

823_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

823_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Streknings-ATK
Definisjon:Strekning mellom to ATK-punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) av gjennomsnittsfarten på passerende kjøretøy.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 60PGir navn på strekningen. F.eks fra - til.9520
Id nummerT 20PId-nummer fra ATK-registeret.12510
KontrollretningFVT 30PAngir i hvilken kjøreretning det blir gjort trafikkontroll.9519
Med metreringsretning

Det blir foretatt måling i samme retning som metreringsretning13436
Mot metreringsretning

Det blir foretatt måling i motsatt retning av metreringsretning13437
MerknadT 255OVarig informasjon knyttet til vegobjektet.9341
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10365
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11476
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12416


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
700Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Streknings-ATK skal være registrert0 %0 %

703AktualitetAndel avvik over en gitt verdi
0Objektet skal være innlagt i NVDB innen angitt frist etter at det settes i drift10 dager10 dager

701Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kontroll-retningKontrollretning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

702Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnSted skal være angitt på alle objekter0 %0 %

705Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetATK-punkt0Objektet skal ha tilknyttet minst to ATK-punkt0 %0 %

1957AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1958Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et strekningsobjekt skal registreres for hvert sted det gjennomføres gjennomsnittsmåling mellom to fotobokser ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Dersom det finnes gjennomsnittsmåling i begge kjøreretninger på en strekning skal dette registreres som to objekter. I slike tilfeller må egenskapen Sted registreres slik at det er enkelt å skille objektene.


Streknings-ATK

Strekning 1 definert av fotoboks 3 og 1
E8 Hp07 3661-5706
Sted: Tomasjord-Stakkevollan
Kontrollretning: Med metreringsretning

Strekning 2 definert av fotoboks 2 og 4:
E8 Hp07 10940-12988
Sted: Stakkevollan-Tomasjord
Kontrollretning: Med metreringsretning

Streknings-ATK i Tromsøsundet. Strekning registreres fra første til andre fotoboks i en retning.