Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.558Skredpunkt (ID=824)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2016-06-21
Definisjon:Strekning som er utsatt for skred fra naturlig sideterreng og hvor det er aktuelt å gjennomføre sikringstiltak. Det skal normalt opprettes et skredpunkt per skredløp, men der skredløpene vanskelig kan sikres uten å berøre neste skredløp kan man vurdere å slå sammen flere skredløp i samme skredpunkt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2015-11-27Ny spesifikasjon
2016-03-07Endret navn fra F1 ÅDT-faktor til F1 Trafikkmengdefaktor. Endret navn fra F2 skredfaktor til F2 Skredfarefaktor. Endret navn fra F5 Skredfarefaktor til F5 Skredfarestengningsfaktor. Endret navn fra Prioriteringstall til Skredfaktor. Prioriteringskategori endret navn til Skredfaktorkategori.
2016-03-11Endret eksempel
2016-06-21Rettet skrivefeil i navn på egenskap
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
AnalyseAntall, adkomst, overvåkningstype, type naturfare, varsling på veg
Grunnlag for tildeling av midler til skredsikring.
Drift og beredskapGrunnlag for informasjon om skredutsatt vegnett. Brukes i bredskapsplaner for naturfare.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema med betingelser

824_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


UML-skjema med tilatte verdier

824_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

824_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Skredpunkt
Definisjon:Strekning som er utsatt for skred fra naturlig sideterreng og hvor det er aktuelt å gjennomføre sikringstiltak. Det skal normalt opprettes et skredpunkt per skredløp, men der skredløpene vanskelig kan sikres uten å berøre neste skredløp kan man vurdere å slå sammen flere skredløp i samme skredpunkt.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 50ANavn på skredpunkt.9342
IDT 20OID-nummer/løpenummer for egen nummerering av skredpunkt.9344
ÅDTH 6PAngir hvilken ÅDT-verdi som er benyttet i beregning. Blir hentet automatisk fra Trafikkmengderegisteret i NVDB.9362
ÅDT årH 4PAngir hvilket år ÅDT-verdien gjelder for. Blir hentet automatisk fra Trafikkmengderegisteret i NVDB.9363
Snøskred, sannsynlighetD 6BAngir forventet årlig nominell sannsynlighet for snøskred. Baseres i hovedsak på skredhistorikk de siste 30 år. Brukes i beregning av F2 Skredfarefaktor.
Merknad: Skal angis om relevant
9346
Snøskred, breddeH 4 (m)BAngir gjennomsnittlig bredde av alle snøskred. Brukes i beregning av F2 Skredfarefaktor.
Merknad: Skal angis om relevant
9347
Sørpeskred, sannsynlighetD 6BAngir forventet årlig nominell sannsynlighet for sørpeskred. Baseres i hovedsak på skredhistorikk de siste 30 år. Brukes i beregning av F2 Skredfarefaktor.
Merknad: Skal angis om relevant
9348
Sørpeskred, breddeH 4 (m)BAngir gjennomsnittlig bredde av alle sørpeskred. Brukes i beregning av F2 Skredfarefaktor.
Merknad: Skal angis om relevant
9355
Steinsprang, sannsynlighetD 6BAngir forventet årlig nominell sannsynglihet for steinsprang/steinskred. Baseres i hovedsak på skredhistorikk de siste 30 år. Brukes i beregning av F2 Skredfarefaktor.
Merknad: Skal angis om relevant
9349
Steinsprang, breddeH 4 (m)BAngir gjennomsnittlig bredde av alle steinsprang/steinskred. Brukes i beregning av F2 Skredfarefaktor.
Merknad: Skal angis om relevant
9356
Isskred, sannsynlighetD 6BAngir forventet årlig nominell sannsynglihet for Isskred. Baseres i hovedsak på skredhistorikk de siste 30 år. Brukes i beregning av F2 Skredfarefaktor.
Merknad: Skal angis om relevant
9351
Isskred, breddeH 4 (m)BAngir gjennomsnittlig bredde av alle isnedfall/isskred/isproblem. Brukes i beregning av F2 Skredfarefaktor.
Merknad: Skal angis om relevant
9357
Jord-/løsmasseskred, sannsynlighetD 6BAngir forventet årlig nominell sannsynglihet for jord-/løsmasseskred. Baseres i hovedsak på skredhistorikk de siste 30 år. Brukes i beregning av F2 Skredfarefaktor.
Merknad: Skal angis om relevant
9353
Jord-/løsmasseskred, breddeH 4 (m)BAngir gjennomsnittlig bredde av alle jord-/løsmasseskred. Brukes i beregning av F2 Skredfarefaktor.
Merknad: Skal angis om relevant
9359
Flomskred, sannsynlighetD 6BAngir forventet årlig nominell sannsynglihet for flomskred. Baseres i hovedsak på skredhistorikk de siste 30 år. Brukes i beregning av F2 Skredfarefaktor.
Merknad: Skal angis om relevant
9354
Flomskred, breddeH 4 (m)BAngir gjennomsnittlig bredde av alle flomskred. Brukes i beregning av F2 Skredfarefaktor.
Merknad: Skal angis om relevant
9360
OmkjøringFVT 30PBeregnet omkjøringstid (inkl fergetid) hvis vegen er stengt ved skredpunktet. Brukes ved beregning av F3 Omkjøringsfaktor.9392
5 min

5 min13190
15 min

15 min13191
30 min

30 min13192
45 min

45 min13193
60 min

60 min13194
75 min

75 min13195
90 min

90 min13196
2 t

2 t13197
3 t

3 t13198
4 t

4 t13199
5 t

5 t13200
6 t

6 t13201
7 t

7 t13202
8 t

8 t13203
Under 1 min.

Under 1 min.13204
Ingen omkjøringsmulighet

Ingen omkjøringsmulighet. Dersom omkjøring tar mer enn 8 timer regnes det også som ingen omkjøring.13205
Stengningsfrekvens, skredD 5PAngir hvor mange ganger per år vegen i gjennomsnitt er stengt på grunn av skred. Tar ikke hensyn til varighet av stengningen. Brukes ved beregning av F4 Stengningsfaktor.9365
Stengningdøgn, skredfareD 5PAngir hvor mange døgn per år vegen i gjennomsnitt er stengt på grunn av skredfare. Benyttes kun når omkjøringstid er over 2 timer. Brukes i beregning av F5 Skredfarestengningsfaktor.9366
NaboskredFVT 35PAngir i hvilken grad det er fare for naboskred på strekningen, dvs om ventende biler på grunn av skred kan treffes av nytt skred. Brukes i beregning av F6 Naboskredfaktor.9367
Ingen


13093
To skredløp, liten samtidighet


13094
To skredløp, stor samtidighet


13095
Flere skredløp


13096
F1 Trafikkmengde-faktorD 5PBeregnet faktor som gir uttrykk for hvor mye trafikkmengde virker inn på skredfaktoren for gitt skredpunkt.9374
F2 SkredfarefaktorD 5PBeregnet faktor som gir uttrykk for hvor mye skredfrekvens og skredbredde virker inn på skredfaktoren for gitt skredpunkt.9375
F3 OmkjøringsfaktorD 5PBeregnet faktor som gir uttrykk for hvor mye omkjøringstiden virker inn på skredfaktoren for gitt skredpunkt.9376
F4 StengningsfaktorD 5PBeregnet faktor som gir uttrykk for hvor mye vegens stengningsfrekvens virker inn på skredpunktets skredfaktor.9368
F5 SkredfarestengningsfaktorD 5PBeregnet faktor som gir uttrykk for hvor mye stengning av vegen pga skredfare virker inn på skredfaktoren for gitt skredpunkt.9377
F6 NaboskredfaktorD 5PBeregnet faktor som gir uttrykk for hvor mye fare for naboskred virker inn på skredfaktoren for gitt skredpunkt.9378
SkredfaktorD 5PBeregnet tall som brukes for sammenligning mellom ulike skredutsatte punkt, basert på faktorene F1-F6.9379
SkredfaktorkategoriFVT 20PAngir hvilken kategori skredpunktet tilhører. Beregnes fra skredfaktor.9380
Høy


13109
Middels


13110
Lav


13111
Sikring utført

Angir at dette skredpunktet er sikret. Det er med for å ha historikk.16762
PlanstatusFVT 30OAngir hvor langt man er kommet i planprosessen på aktuelt punkt.9382
Ikke vurdert


13112
Idé


13113
Skisse/forprosjekt


13114
Kommunedelplan


13115
Reguleringsplan


13116
Byggeplan


13117
Konseptvalgutredning


21026
Sikringstiltak AT 100OKort beskrivelse av planlagt tiltak for utbedring av skredpunktet.10180
Kostnadsoverslag (mill kr) for sikringstiltak AD 6 (mKr)OOverslag over totale kostnader knyttet til utbedring av aktuelt skredpunkt med sikringstiltak A. Avrundet i henhold egne regler.9372
Kostnadsnivå årH 4OHvilken kroneverdi (årstall) kostnader er angitt i. Hvis det er foreslått to ulike sikringstiltak må disse ha samme kostnadsnivå, ev. avvik angis i merknad.9371
Usikkerhet kostnadH 3 (%)BAngir prosentvis usikkerhet i kostnad +/- (forutsatt like mye oppover og nedover). Hvis det er foreslått to ulike sikringstiltak må disse ha samme usikkerhet. Ev. avvik angis i merknad.
Merknad: Skal angis om det er angitt kostnadsoverslag
9373
Restrisiko for sikringstiltak AD 5BAnslått restrisiko etter at foreslått tiltak A er utført. Oppgis som nominell sannsynlighet for skred etter sikring. 0,1 betyr 1/10 sannsynlighet for skred i løpet av et årsannsynlighet for skred i løpet av et år.
Merknad: Skal angis om relevant
10181
Sikringstiltak BT 100OKort beskrivelse av planlagt tiltak for utbedring av skredpunktet.12100
Kostnadsoverslag (mill kr) for sikringstiltak BD 6 (mKr)OOverslag over totale kostnader knyttet til utbedring av aktuelt skredpunkt med sikringstiltak B. Avrundet i henhold egne regler.12099
Restrisiko for sikringstiltak BD 5BAnslått restrisiko etter at foreslått tiltak B er utført. Oppgis som nominell sannsynlighet for skred etter sikring. 0,1 betyr 1/10 sannsynlighet for skred i løpet av et årsannsynlighet for skred i løpet av et år.
Merknad: Skal angis om relevant
12101
Utført anslagFVT 3OAngir om kostnadsoverslag er utarbeidet etter Anslagsmetoden.10179
Ja


16587
Nei


16588
Oppstart handlingsprogramH 4OAngir hvilket år sikring er planlagt startet, hvis det er med i handlingsprogram.9381
Utbedret årH 4BFor punkt som er sikret skal det angis hvilket år det ble sikret. Utfylt årstall gir prioriteringskategori «sikring utført».
Merknad: Skal angis om relevant
9369
Utløsende værforholdT 500OBeskrivelse av værforhold som kan gi skred i skredløpet. Brukes i naturfareplan.9571
Beskrivelse, beredskapT 500OBeskrivelse som er relevant i forhold til beredskap. Brukes i naturfareplan.9569
Antall løsneområderFVT 5OAngir hvor mange ulike løsneområder som leder ned til det aktuelle skredpunktet. Brukes i naturfareplan.9570
1


13780
2


13781
3


13782
Flere


13783
MerknadT 255OEventuelt supplerende merknader knyttet til skredsikringsbehov.9345


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2142Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Skredpunkt} skal være registrert0 %0 %

2143AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2236Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2237Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Snøskred, sannsynlighetSnøskred, sannsynlighet skal være angitt om relevant0 %0 %

2238Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Snøskred, breddeSnøskred, bredde skal være angitt om relevant0 %0 %

2239Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sørpeskred, sannsynlighetSørpeskred, sannsynlighet skal være angitt om relevant0 %0 %

2240Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Steinsprang, sannsynlighetSteinsprang, sannsynlighet skal være angitt om relevant0 %0 %

2241Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Isskred, sannsynlighetIsskred, sannsynlighet skal være angitt om relevant0 %0 %

2242Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Jord- løsmasseskred sannsynlighetJord-/løsmasseskred, sannsynlighet skal være angitt om relevant0 %0 %

2243Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Flomskred, sannsynlighetFlomskred, sannsynlighet skal være angitt om relevant0 %0 %

2244Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sørpeskred, breddeSørpeskred, bredde skal være angitt om relevant0 %0 %

2245Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Steinsprang, breddeSteinsprang, bredde skal være angitt om relevant0 %0 %

2246Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Isskred, breddeIsskred, bredde skal være angitt om relevant0 %0 %

2247Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Jord- løsmasseskred breddeJord-/løsmasseskred, bredde skal være angitt om relevant0 %0 %

2248Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Flomskred, breddeFlomskred, bredde skal være angitt om relevant0 %0 %

2249Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅDTÅDT skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2250Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅDT årÅDT år skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2251Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Stengningsfrekvens, skredStengningsfrekvens, skred skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2252Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Stengningdøgn, skredfareStengningdøgn, skredfare skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2253Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NaboskredNaboskred skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2254Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
F4 StengningsfaktorF4 Stengningsfaktor skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2255Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utbedret årUtbedret år skal være angitt om relevant0 %0 %

2256Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Usikkerhet kostnadUsikkerhet kostnad skal være angitt om det er angitt kostnadsoverslag0 %0 %

2257Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
F1 Trafikkmengde-faktorF1 Trafikkmengde-faktor skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2258Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
F2 SkredfarefaktorF2 Skredfarefaktor skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2259Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
F3 OmkjøringsfaktorF3 Omkjøringsfaktor skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2260Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
F5 SkredfarestengningsfaktorF5 Skredfarestengningsfaktor skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2261Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
F6 NaboskredfaktorF6 Naboskredfaktor skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2262Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkredfaktorSkredfaktor skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2263Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkredfaktorkategoriSkredfaktorkategori skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2264Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OmkjøringOmkjøring skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2265Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Restrisiko for sikringstiltak ARestrisiko for sikringstiltak A skal være angitt om relevant0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Skredpunkt opprettes (ev: av fagmiljøet) dersom man har behov for å inkludere punktet i oversikt over behov for skredsikringstiltak, eller dersom man har behov for å beskrive punktet i beredskapsplan.

Vegstengningen knyttet til skred og skredfare skal registreres. Øvrige regstreringer registreres etter behov. Vegstengning registreres der det settes opp fysisk stengning , dvs annen utstrekning enn f.eks. skred.


Kort forklaring av Beregningsmodell for prioritering av skredpunkt

824_eksps_skredpunkt_figur.jpg
Eksempel på verdi og vektet verdi for F1 Trafikkmengdefaktor (ref. Brukerveiledningen)

Prioriteringsmodellen er en enkel regnemodell for å vurdere bestemte faktorer som grunnlag for prioritering mellom ulike skredutsatte punkt og strekninger. Modellen er laget for trafikk i flyt på veg og bør brukes med varsomhet på andre skredutsatte steder som ferjeoppstillingsplasser og parkeringsplasser med opphold av personer i lengre tid.

Modellen består i dag av seks ulike faktorer som beskriver skredfare og konsekvenser for trafikanter og framkommelighet. De seks faktorene er gitt et vekttall for å skille på hvor stor betydning de har i prioriteringstallet.

Faktor Vekttall
F1 Trafikkmengde-faktor : 0,20
F2 Skredfarefaktor : 0,20
F3 Omkjøringsfaktor : 0,15
F4 Stengningsfaktor : 0,15
F5 Skredfarestengningsfaktor : 0,10
F6 Naboskredfaktor : 0,10

Ut fra forholdene på det aktuelle skredpunktet/-strekningen gis hver faktor en verdi mellom 0 og 10, og vektes deretter med angitt vekttall. Prioriteringstallet fremkommer ved å summere de vektede faktorene. Prioriteringstall = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6. Maksimalt teoretisk prioriteringstall er 9,0. Basert på prioriteringstallet deles skredpunktene inn i tre kategorier vist i tabellen under. I tillegg til disse tre kategoriene finnes kategorien «sikring utført» som gis punkt hvor sikring er utført, dvs årstall er utfylt for «utbedret år».

Kategori Prioriteringstall
Høy 3,5 - 9 Kostnadsoverslag (mill kr) for sikringstiltak A :
Middels 2,5 - 3,49
Lav 0 - 2,49

Mer informasjon og beregningseksempler i «Prioriteringsmodell for skredpunkt, Brukerveileding» (link). Usikker på om dette er nødvendig.


Referanser
Brukerveiledning i prioriteringsmodell for skredpunkt (SVV-rapport 349)