Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.276Gangadkomst (ID=835)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-04-09Første versjon
2015-10-16Ny egenskap "Belyst"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdMengder og plassering
Transportplanlegging/NavigasjonPlassering,bruksområdeOversikt over steder som skal være mulig å bruke for alle
DriftskontrakterAntall, beliggenhet
NTP,UtredningPlassering, bruksområdeOversikt over hvor krav til universell utforming er oppfylt
Universell utformingFra-til og data om framkommeligetBredde, eventuelle hinder osv.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

835_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

835_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

835_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Gangadkomst
Definisjon:Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Adkomst fra tilFVT 50AAngir hva det er adkomst til og fra hvor.9457
Biloppstilling - Toalettanlegg

Adkomst fra biloppstillingsplass (parkeringsområde) til lekeapparat. Aktuelt for rasteplass og ferjeleie.13335
Biloppstilling - Utemøbler

Adkomst fra biloppstillingsplass (parkeringsområde) til utemøbler. Aktuelt for rasteplass og ferjeleie.13336
Biloppstilling - Lekeapparat

Adkomst fra biloppstillingsplass til lekeapparat. Aktuelt for rasteplass.13337
Biloppstilling - Ferje, ombordstigningssted

Adkomst fra biloppstillingsplass (parkeringsområde) til sted hvor en går om bord i ferje.13338
Biloppstilling - Venterom

Adkomst fra biloppstillingsplass (parkeringsområde) til venterom. Aktuelt for ferjeleie,13339
Holdeplass - Ferje, ombordstigningssted

Adkomst fra holdeplass til sted hvor en går ombord i ferje.13375
Holdeplass - Venterom

Adkomst fra holdeplass til venterom. Aktuelt for ferjeleie.13376
Venterom - Ferje, ombordstigningssted

Adkomst fra venterom til sted hvor en går ombor i ferje. Aktuelt for ferjeleie.13377
Biloppstilling - Holdeplass

Adkamst fra biloppstillingsplass (parkeringsområde) til holdeplass17250
Holdeplass - framover

Adkomst, på samme side som holdeplassen, som fortsetter fra holdeplassen i samme retning som bussen kjører.17269
Holdeplass - bakover

Adkomst, på samme side som holdeplassen, som fortsetter fra holdeplassen i motsatt retning av det bussen kjører.17270
Holdeplass - mot høyre

Adkomst, på samme side som holdeplassen, som går mot høyre i forhold til den retningen bussen kjører.17271
Holdeplass - mot venstre

Adkomst som krysser fra holdeplass og mot venstre over eller under veg sett i forhold til retning bussen kjører.17272
MinstebreddeH 4 (cm)PMinste bredde på gangadkomst.9887
DekkekvalitetFVT 12PDekkekvalitet på gangadkomst.9886
God

Fast og jevnt dekke med maks 2 cm terskler/nivåforskjeller16066
Middels

Noe ujevnheter16067
Dårlig

Svært ujevnt eller ikke fast dekke16068
BelysningFVT 30O.10730
Ja

Egen belysning17379
Delvis

Gangadkomst er delvis belyst. Kan f.eks være belyst fra trafikkert område i nærheten eller at kun en viss del av gangadkomst er belyst.17380
Nei


17381
PunkthinderFVT 4PAngir om det finnes hindringer i form av stolper, skilt, benker etc som reduseres minste frie bredde langs gangadkomst.
Merknad: Punkthinder beskrives i merknad
9888
Ja


16064
Nei


16065
NivåforskjellFVT 20PAngir om det er nivåforskjell mellom fra- og tilsted.9458
Nei, under 2,5 cm


13340
Ja, over 2,5 cm


13341
StigningFVT 30PAngir største stingingsgrad mellom fra- og tilsted.9459
Slakere enn 1:20


13342
Slakere enn 1:15


13343
Brattere enn 1:12


13344
Slakere enn 1:12


13356
BelegningFVT 30OAngir hvilken type belegning gangadkomsten har. Angi det som er mest av.10686
Asfalt


17252
Betong


17253
Betongstein


17254
Naturstein, brostein


17255
Grus


17256
MerknadT 150OPermanent merknad til aktuell forekomst.9461
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10299


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.94623. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1261Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Gangadkomst skal være registrert0 %0 %

1262AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1263Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Adkomst fra tilAdkomst fra til skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1264Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NivåforskjellNivåforskjell skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1265Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StigningStigning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1266Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1267Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1268Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DekkekvalitetDekkekvalitet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1269Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MinstebreddeMinstebredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1270Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PunkthinderPunkthinder skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1909Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1271Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet
0Objekt må har mor (Rasteplass,Ferjeleie...)0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Dette er en pilot, endringer kan forekomme.

Et Gangadkomst objekt skal registreres for hver Gangadkomst ute langs vegen i henhold til kravmatrisa

Det skal registreres den mest gunstige gangadkomsten mellom angitte "fra-til"-lokasjoner.

Gangadkomst skal registreres på ferjeleie, rasteplass og holdeplass.

Registreringen skal være i henhold til følgende regelverk:
Registrer den gangadkomsten fra angitt "fra"-lokasjon til angitt "til"-lokasjonen som er mest egnet for personer med noen form for nedsatt bevegelsesevne. Det registreres kun en gangadkomst for hver fra-til kombinasjon.

Ved "fra"-lokasjon Biloppstilling skal det tas utgangspunkt i HC-plasser dersom dette finnes.

Registrering på holdeplass tar utgangspunkt i at en står på holdeplassen og ser i kjøreretningen. Det registreres minst frem til kryssingspunkt med fortau/GS-veg. Adkomst fra til med verdiene Holdeplass - framover og Holdeplass - bakover registreres på samme side som holdeplassen. Flere gangadkomster kan godt ha lik geometri deler av strekningen, men skal ikke være helt identiske. Registreringen bør avdekke eventuelle forhold rundt adkomsten som kan skape problemer for HC-brukere. Registreringen bør trekkes så langt ut at den dekker ramper og andre tilretteleggingstiltak som skal lede fotgjengerne til holdeplassen.

Stigning kan være vanskelig å registrere med øyemål. Det finnes apper som kan lastes ned og brukes. De registrerer grader. Det kan være hensiktmessig å bruke en lang vaterstang, eller en annen rett stang til å bestemme stigning over en litt lengre strekning.
Omregning av grader til stigning:
• Inntil 1:20 = 0-2,9 grader
• Inntil 1:15 = 3-3,8 grader
• Inntil 1:12 = 3,9-4,8 grader
• Over 1:12 = alt over 4,9 grader
Universell utforming krever stigning på mindre enn 1:20. Det kan være stigning opp til 1:12 på et parti inntil 3 meter og fortsatt være universelt utformet.


Gangadkomst ferjeleie

835_eksps_gangadkomst_fergeleie__2_geir_brekke.png
Foto: Geir Brekke

Adkomst fra til : Biloppstilling - Ferje, ombordstigningssted
Belegning : Asfalt
Etableringsår : 2005
Dekkekvalitet : God
Minstebredde : 1 meter
Nivåforskjell : Nei, under 2,5 cm
Punkthinder : Nei
Stigning : Slakere enn 1:20Gangadkomst på rasteplass

835_eksps_gangadkomst_rasteplass.png
Eksempler på gangadkomster på en nyopprettet rasteplass

Bildet viser eksempel på gangadkomst fra biloppstilling til toalettanlegg og utemøbler på en rasteplass på E6 like sør for Steinkjer.

I eksempelet er bare registrering for gangadkomst til toalettanlegg gitt.

Adkomst fra til : Biloppstilling - Toalettanlegg
Belegning : Asfalt
Etableringsår : 2001
Dekkekvalitet : God
Minstebredde : 1 meter
Nivåforskjell : Nei, under 2,5 cm
Punkthinder : Nei
Stigning : Slakere enn 1:20Gangadkomster på ferjeleie

835_eksps_gangadkomst_fergeleie.png
Gangadkomster på ferjeleie

Bildet viser gangadkomst fra biloppstilling til Venterom, toalettanlegg og Ferje, ombordstigningssted

Det registreres en gangadkomst for hhv venterom, toalett og ferje. Eksempelet viser egenskaper for venterom

Adkomst fra til : Biloppstilling - Venterom
Belegning : Asfalt
Etableringsår : 1993
Dekkekvalitet : God
Minstebredde : 2 meter
Nivåforskjell : Nei, under 2,5 cm
Punkthinder : Nei
Stigning : Slakere enn 1:20Gangadkomst Holdeplass

835_eksps_gangadkomst_holdeplass.png


Holdeplass der adkomst til venstre går over gangfelt med nedsenket kantstein.

Adkomst fra til : Holdeplass - mot venstre
Belegning : Asfalt
Etableringsår : 2005
Dekkekvalitet : God
Minstebredde : 2 meter
Nivåforskjell : Nei, under 2,5 cm
Punkthinder : Nei
Stigning : Slakere enn 1:20
Merknad : Nedsenket kantsteinGangadkomst holdeplass kollektivtrase

835_eksps_gangadkomst_holdeplass3_nettverk.png


Denne veien har et midtstilt kollektivfelt. Holdeplassen ligger på en trafikkdeler. Gangfeltene over de ytterste feltene er hevet. Over kollektivfeltet er det ikke oppmerket gangfelt, men kantstein er senket, slik at det er mulig å kommer over med rullestol.
Bare egenskaper for en av gangadkomstene er vist.

Adkomst fra til : Holdeplass - mot venstre
Belegning : Asfalt
Etableringsår : 2013
Dekkekvalitet : God
Minstebredde : 2 meter
Nivåforskjell : Nei, under 2,5 cm
Punkthinder : Nei
Stigning : Slakere enn 1:20