Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.850Vegoppmerking, forsterket (ID=836)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-03-23
Definisjon:Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-12-02Første versjon
2016-03-14"Fresemetode": "Utgår_Rumleriller" er fjernet fra Datakatalogen.
2016-06-22Egenskapen "utgår_Plassering fresespor" fjernes
2017-03-232.29 - 921Egenskap "Type": ny verdi "Forsterket oppmerking mot midtdeler"
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetStedfesting, typeVurdere virkning av forsterket oppmerking
Drift og vedlikeholdMengder og plassering
NTP,UtredningStedfesting, type2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

836_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

836_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

836_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Vegoppmerking, forsterket
Definisjon:Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 40AAngir hvilken type forsterket vegoppmerking det er tale om.9500
Forsterket midtoppmerking

Forsterket vegoppmerling mellom motgående kjørefelt der det ikke er fysisk midtdeler.13384
Forsterket kantoppmerking

forsterket oppmerking på vegkant13385
Forsterket oppmerking mot midtdeler

Forsterket midtoppmerking inn mot midtdeler.18276
FresemetodeFVT 30OAngir fresemetode som er benyttet.9502
Nedfrest sinusriller


13386
Sinusriller


13387
Annet


13388
BreddeH 3 (cm)PAngir bredde av forsterket vegoppmerking. Standardbredder for midtoppmerking er 55cm, 75 cm o g 105 cm. Standardbredde for kantoppmerking er 35 cm.9504
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9501
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.10411
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11159
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12418


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.102583. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1962Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Vegoppmerking, forsterket skal være registrert0 %0 %

1963AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1964Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1965Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1966Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1967Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1968Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi50 cm50 cm


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Vegoppmerking, forsterket-objekt skal registreres for hver Vegoppmerking, forsterket ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Det registreres både Vegoppmerking, forsterket og Vegoppmerking, langsgående der det er Vegoppmerking, forsterket

Når sinusrillene lages ved asfaltering, registreres det som Fresemetode Sinusriller

Forsterket kantoppmerking

Type : Forsterket kantoppmerking
Bredde : 0,3
Etableringsår : 2013
Fresemetode : Sinusriller
Forsterket midtoppmerking

Det skal her registreres både langsgående oppmerking og forsterket oppmerking. Her er det nedfrest utenom vegoppmerkingen, så på langsgående oppmerking registreres det som uten nedfresing, mens forsterket vegoppmerking registreres med nedfresing.

Type : Forsterket midtoppmerking
Bredde : 0,7
Etableringsår : 2013
Fresemetode : Nedfrest sinusriller