Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.332Kabelgrøft (ID=843)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Lukka grøft med kabler og trekkerør.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-08Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-10-28Nye egenskaper "Eier" og "Tilleggsinformasjon"
2017-03-07Ny egenskap: "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdGeometri, Dybde2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema med betingelser
843_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

Figur 2: UML-skjema tillatte verdier
843_uml_tillatte_verdier.png


UML-skjema med assosiasjoner

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner
843_uml_assosiasjoner.png2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Kabelgrøft
Definisjon:Lukka grøft med kabler og trekkerør.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
SpenningsnivåFVT 30PAngir spenningsnivå for kabelgrøft.12182
Elkraft

Det finnes strømførende kabler i kabelgrøft21238
Signal

Det finnes ikke strømførende kabler i kabelgrøft, kun signalkabler eller tisvarende21239
Elkraft/signal

Det finnes både strømførende ledninger og signalkabler i grøft21240
DybdeD 5 (m)PAngir dybde av vegobjektet. Dybde måles ned til topp fundament.9577
GrunnforholdFVT 30OAngir hvilken type masse grøfta går gjennom.9576
Løsmasse


13794
Berg


13795
Kombinert løsmasse og berg


13796
Sprengt stein


13797
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10314
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.10878
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11160
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12419
Relevant for EkomportalenFVT 20OAngir om vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportalen eller ikke.12453
Ja

Indikerer at vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportelen21376
Nei

Indikerer at vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportelen. Klient for overføring av data fra NVDB til Ekom-portalen vil ikke kunne overføre denne forekomsten.21377
EierFVT 50PAngir hvem som er eier av innholdet i kabelgrøften.10879
Stat, Statens vegvesen


17934
Kommune


17935
Privat


17936
Fylkeskommune


17937
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17938
Stat, Nye Veier


18632
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
10979
Statens vegvesen


18346
Kommune


18347
Privat


18348
Uavklart


18349
Nye Veier


18713
OPS


18842
Fylkeskommune


20012


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter grøft.
95783. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
879Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Kabelgrøft skal være registrert0 %0 %

881AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være lagt inn i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2354Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

882Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

880Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DybdeDybde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1933Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

2356Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt om det ikke er angitt eier på kabler som ligger i kabelgrøften. Ikke krav om at eier skal gis når det er samme eier som vegeier.0 %0 %

2512Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Der det er en blanding av kabler og rørledninger, registreres det kun Lukket rørgrøft. I tettbygde strøk kan det være mange kabler og ledninger som ligger nær hverandre og det blir et spørsmål om når skal disse regnes for å være i samme grøft. Når to kabler ligger mindre enn 1 meter fra hverandre kan de regnes å være i samme grøft.

Grøften deles opp i knutepunkt der det skjer endringer i innhold i grøfta. Der det er korte ledningsbiter som går for eksempel til et veglys, er det ikke nødvendig å etablere Kabelgrøft.


Prinsippskisse plassering av kabler/rørledning i veg


Figuren viser hvordan det er ønskelig å plassere kabler og rørledninger i forhold til veg.Kabler i boligområde i by

843_eksps_kabelgroeft1.png
Figur 4 : Kabelgrøft i boligområde