Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.428Nedføringsrenne (ID=844)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Grøft som fører vann fra topp skjæring ned til kum/stikkrenne. Den kan også lede vann fra stikkrenne ned en vegfylling. Nedføringsrenne vil ofte lede ned vann fra terrenggrøfter til stikkrenne eller åpen grøft langs veg.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-08Første versjon
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapen "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdFullstendighet2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

844_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema Nedføringsrenne


Tillatte verdier

844_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

844_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Nedføringsrenne
Definisjon:Grøft som fører vann fra topp skjæring ned til kum/stikkrenne. Den kan også lede vann fra stikkrenne ned en vegfylling. Nedføringsrenne vil ofte lede ned vann fra terrenggrøfter til stikkrenne eller åpen grøft langs veg.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
UtformingFVT 10PAngir hvilken utforming nedføringsrenne har.9584
Loddrett

Benyttes i fjellskjæringer13804
Skrå

Benyttes i jordskjæring13805
MaterialeFVT 20PAngir hvilken type materiale vegobjektet er av.9579
Asfalt


13799
Betong


13800
Stein


13801
Plast


13802
Stål


13803
Berg


13809
LengdeD 6 (m)PAngir total lengde av vegobjektet.
Genereres fra egengeometri der denne er målt
9585
DybdeD 4 (m)BAngir dybde.
Merknad: Påkrevd dersom dybde er relevant for aktuell utforming
9582
Bredde, toppD 4 (m)OAngir gjennomsnittlig bredde (topp) for hele vegobjektet.9580
Bredde, bunnD 4 (m)OAngir gjennomsnittlig bredde (bunn) for hele vegobjektet.9581
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10330
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11643
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.
11987
Stat, Statens vegvesen


20623
Stat, Nye Veier


20624
Fylkeskommune


20625
Kommune


20626
Privat


20627
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20628
VedlikeholdsansvarligFVT 20BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet
9586
Statens vegvesen


13806
Kommune


13807
Privat


13808
Uavklart


17774
Nye Veier


18683
OPS


18812
Fylkeskommune


19985


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.9593
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.95833. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
869Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Nedføringsrenne skal være registrert0 %0 %

870Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialeMateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

871Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DybdeDybde skal være angitt dersom dybde er relevant for aktuell utforming0 %0 %

872Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

873Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

874Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UtformingUtforming skal være angitt på alle objekter0 %0 %

875Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

876Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

877AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal inn i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1959Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Dybde på nedføringsrenne kan variere og er viktigst å registrere på toppen av skjæringer der renna har lite fall. Der vil det også kunne være aktuelt å registrere bredde topp/bunn for å beregne volum.


Nedføringsrenne i skråning

Geometri som måles inn er vist med rød linje. De orange linjene viser bredde på toppen og på bunnen av grøfteprofilet. Bredde topp ser ut til å variere langs grøfta, så her brukes en gjennomsnittsverdi.
Dybde: 0.6 m
Lengde: 30 meter
Utforming: Skrå
Materiale: Stein
Bredde, topp: 1,2 m
Bredde, bunn: 0.6 m