Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.204Fanggjerde (ID=845)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-08Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetStedfesting, type, lengderVurdere virkning av fanggjerde
Drift og vedlikeholdStedfesting, type, lengder2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

845_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

845_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

845_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Fanggjerde
Definisjon:Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
LengdeD 6 (m)BAngir total lengde av vegobjektet.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
9597
HøydeD 4 (m)PAngir egen-høyde av vegobjektet uavhengig av hvilken vinkel det står i.9598
StyrkeH 4 (kJ)PEnergimengden fanggjerdet er kontruert for å motstå.9599
Gjennomsnittlig avstand fra vegH 4 (m)PGjennomsnittlig avstand fra vegkant til vegobjektet.9600
Helningsvinkel gjerdeH 2 (grad)PHelningsgrad for vegobjektet.
Merknad: 90 grader er loddrett, 0 grader er vannrett
9601
AdkomstFVT 24PBeskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.9602
Hjullaster

Adkomst er mulig med hjullaster.13816
Gravemaskin

Adkomst for gravemaskin13817
Til fots

Adkomst til fots13818
Kran

Adkomst for kran13819
Tau

Adkomt med tau13820
Helikopter

Adkomst for helikopter13821
Bil

Adkomst er mulig med bil.19822
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9606
ProdusentFVT 24PAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.9642
Avaroc


13863
El Montagne


13864
Geobrügg


13865
Isofer


13866
Maccaferri


13867
Trumer Schutzbauten


13868
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.9876
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11161
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12420
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9643
Stat, Statens vegvesen


13869
Fylkeskommune


13870
Kommune


13871
Privat


13872
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17621
Stat, Nye Veier


18654
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9644
Statens vegvesen


13873
Kommune


13874
Privat


13875
Uavklart


17775
Nye Veier


18672
OPS


18801
Fylkeskommune


19987


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter gjerde (fot)
96043. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1032Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Fanggjerde skal være registrert0 %0 %

1033Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1034Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1035Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gjennomsnittlig avstand fra vegGjennomsnittlig avstand fra veg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1036Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Helningsvinkel gjerdeHelningsvinkel gjerde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1037Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AdkomstAdkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1038Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1039Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

1040Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1041Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1042Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1043AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Fanggjerde skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et fanggjerde-objekt skal registreres for hvert fanggjerde ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

På avstand til vegkant og høyde brukes det gjennomsnittsverdier. Lengde hentes fra den innmålte linja.

Helningsvinkel måles i forhold til horisontalen, der skråningen ligger i mellom 0 og 90 grader.

På adkomst registreres det hvordan man lettest kan komme til Snøskjermen. Skalaen går fra hjullaster til helikopter. Det er ønskelig å kunne gjøre mest mulig arbeid med maskin, men noen er vanskelig tilgjengelig og kan i verste fall kun nås med helikopter.


Fanggjerde i bratt skråning

Egenskaper:
Lengde: 90 meter
Høyde: 2,5 meter
Gjennomsnittlig avstand fra veg: 20 meter
Helningsvinkel gjerde: 70 grader
Adkomst: Kran
Byggeår: 2006

Fanggjerde sett fra luften

Bildet viser fanggjerde satt opp for å hindre at steinsprang eller mindre skred skal komme inn på vegen under.

Egenskaper:
Lengde: 105 meter
Høyde: 1.8 meter
Gjennomsnittlig avstand fra veg: 20 meter
Helningsvinkel gjerde: 70 grader
Adkomst: Kran
Byggeår: 2007