Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.560Bremsekjegler, snøskred (ID=846)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-17Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAntall, adkomst, materialtype, byggeår
Transportanalyse/planleggingPlassering, kjegleform, materialtype, helning, antall, rader, lengdeVurdere virkning av tiltak2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

846_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

846_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

846_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Bremsekjegler, snøskred
Definisjon:Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
KjegleformFVT 24PAngir form på kjeglene vegobjektet består av.9614
Rund


13822
Oval


13823
Materialtype støtsideFVT 40PAngir synlig materialtype på støtside av kjeglene.9621
Jord

Materialtype Jord13830
Grus

Materialtype Grus13831
Sprengstein

Materialtype Sprengstein13832
Gabioner

Materialtype Gabioner13833
Betong

Materialtype Betong13834
Tørrsteinsmur

Materialtype Tørrsteinsmur13835
AntallH 3 (stk)PAntall kjegler innenfor området.9615
Antall raderH 2 (stk)BAntall rader med kjegler innenfor området.
Merknad: Påkrevd der kjeglene står i system
9616
Lengde bunn kjegleD 5 (m)PGjennomsnittlig lengde av kjeglene på tvers av skredretningen.9617
Høyde støtside kjegleD 4 (m)PGjennomsnittlig høyde fra bunn til topp av kjeglene.9618
Helning støtside kjegleH 2 (grad)PGjennomsnittlig helning fra bunn til topp av kjegle på støtsiden.
Merknad: 90 graders helning er er loddrett og 0 er vannrett
9619
AdkomstFVT 24PBeskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.9620
Hjullaster

Adkomst er mulig med hjullaster.13824
Gravemaskin

Adkomst for gravemaskin13825
Til fots

Adkomst til fots13826
Kran

Adkomst for kran13827
Tau

Adkomt med tau13828
Helikopter

Adkomst for helikopter13829
Bil

Adkomst er mulig med bil.19823
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9622
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.9873
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11162
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12421
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9645
Stat, Statens vegvesen


13876
Fylkeskommune


13877
Kommune


13878
Privat


13879
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17622
Stat, Nye Veier


18653
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9646
Statens vegvesen


13880
Kommune


13881
Privat


13882
Uavklart


17776
Nye Veier


18676
OPS


18805
Fylkeskommune


19988


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.9623
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Polygon som avgrenser området med bremsekjegler
96243. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1059Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Skredsikring, bremsekjegler skal være registrert0 %0 %

1073AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1060Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KjegleformKjegleform skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1061Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1063Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde bunn kjegleLengde bunn kjegle skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1064Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde støtside kjegleHøyde støtside kjegle skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1065Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Helning støtside kjegleHelning støtside kjegle skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1066Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AdkomstAdkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1067Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Materialtype støtsideMaterialtype støtside skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2019Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2020Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1068Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1062Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall raderAntall rader skal være angitt der kjeglene står i system0 %0 %

1071Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1072Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Skredsikring, bremsekjegler objekt skal registreres for hver samling av bremsekjegler ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Dersom kjeglene er satt opp i et system med flere rader gis både antall rader og antall kjegler, ellers kun antall kjegler.

Lengde måles i bunn av kjeglen på støtsiden og på tvers av skredretningen.
Bremsekjegler

846_eksps_bremsekjegler.png
Figur 3: Eksempler på bremsekjegler. Foto Anne Marit Øksenvåg og Reidun Øverland

Adkomst: Hjullaster
Antall: 10
Antall rader: 2
Byggepr: 1992
Helning støtside kjegle: 50 grader
Høyde støtside kjegle: 2.5 meter
Kjegleform: Rund
Lengde bunn kjegle : 8 meter
Materialtype støtside: Grus


Referanser
Snøskred og skredsikring fra Store Norske Leksikon


Bremsekjegler sett ovenfra

846_eksps_bremsekjeglerovenfra.png
Figur 4: Eksempler på bremsekjegler sett ovenfra. Foto: Knut Inge Orset

Adkomst: Hjullaster
Antall: 3
Antall rader: 1
Byggepr: 1997
Helning støtside kjegle: 45 grader
Høyde støtside kjegle: 3,1 meter
Kjegleform: Oval
Lengde bunn kjegle: 9.5 meter
Materialtype støtside: Grus