Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.574Snøskjerm (ID=848)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-08Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-01Ny egenskap "FKB_ID". Skal benyttes for samkjøring med FKB-data
2017-09-15Ny assosiasjon til "Tilstand/skade FU, strekning"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetStedfesting, type, lengderVurdere om oppsetting har den ønskede virkningen
Drift og vedlikeholdStedfesting, type, lengder, adkomst2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

848_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema for Snøskjerm


Tillatte verdier

848_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-Skjema med assosiasjoner

848_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Snøskjerm
Definisjon:Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 24PAngir bruksområde for vegobjektet.9627
Løsneområde for skred


13836
Drivsnø på veg


13837
LengdeD 6 (m)PAngir total lengde av vegobjektet.9628
Høyde over terrengD 4 (m)PAngir avstand fra terreng til topp skjerm.9629
BakkeklaringD 4 (m)PAngir avstand fra terreng opp til første horisontale bord.9632
Gjennomsnittlig avstand til vegH 4 (m)OGjennomsnittlig avstand fra vegkant til snøskjerm.9630
SkjermtetthetH 3 (%)OAngir dekningsgrad mellom nederste og øverste bord.9631
ByggematerialeFVT 40PAngir hvilket materiale objektet er bygget av.9633
Tre


13838
Stål


13839
Plast


13840
AdkomstFVT 24PBeskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.9634
Hjullaster

Adkomst er mulig med hjullaster.13841
Gravemaskin

Adkomst for gravemaskin13842
Til fots

Adkomst til fots13843
Kran

Adkomst for kran13844
Tau

Adkomt med tau13845
Helikopter

Adkomst for helikopter13846
Bil

Adkomst er mulig med bil.19824
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9640
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.9871
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11163
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12422
FKB_IDT 150ORefererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.10856
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9638
Stat, Statens vegvesen


13883
Fylkeskommune


13884
Kommune


13885
Privat


13886
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17662
Stat, Nye Veier


18655
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9639
Statens vegvesen


13887
Kommune


13888
Privat


13889
Uavklart


17762
Nye Veier


18670
OPS


18799
Fylkeskommune


19986


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter skjerm
96413. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
985Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Snøskjerm skal være registrert0 %0 %

999AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Snøskjerm skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

998Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

997Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

992Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AdkomstAdkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

990Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BakkeklaringBakkeklaring skal være angitt på alle objekter0 %0 %

986Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

991Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggematerialeByggemateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

996Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

988Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde over terrengHøyde over terreng skal være angitt på alle objekter0 %0 %

987Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

994Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

995Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et snøskjerm-objekt skal registreres for hver snøskjerm ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Snøskjerm er vanligvis de halvåpne skjermene. Den skal endre vindhastigheten slik at snø avsettes på lesiden av skjermen istedet for å fyke inn på vegen eller legge seg i en rasfarlig skråning.

MERK: En vegg av betong/metall/tre i en bratt skråning er som oftest tiltenkt rassikring og registreres som Fanggjerde. Et gjerde som skal beskytte mot at folk/snø faller ned ved kulverter/bruer/underganger registreres som Gjerde, med bruksområde Sikringsgjerde. Er det en del av et lengre gjerde som skal fungere mot støy, kan den registreres som Skjerm i stedet.

På adkomst registreres det hvordan man lettest kan komme til Snøskjermen. Skalaen går fra hjullaster til helikopter. Det er ønskelig å kunne gjøre mest mulig arbeid med maskin, men noen er vanskelig tilgjengelig og kan i verste fall kun nås med helikopter.


Bruksområde "Drivsnø på veg"

848_eksps_snoeskjerm1.png


Bruksområde "Løsneområde for skred"

Eksempel fra utgått håndbok 167 der snøskjerm er brukt for å hindre at drivsnø avsettes i rasfarlig skråning
848_eksps_snoeskjerm2.pngBruksområde "Løsneområde for skred"

848_eksps_snoeskjerm3.png
Snøskjerm i løsneområde for skred. Foto: Andreas Persson

Snøskjermer plassert i løsneområde for skred. Snøskjermene stopper drivsnø oppå fjellet før den legger seg i skråningen der den kan forårsake skred. Bildet viser til sammen 4 snøskjermer som er like bortsett fra lengden.

Bruksområde: Løsneområde for skred
Lengde : 10/25/120/120 meter
Høyde over terreng: 1.8m
Areal : 18/45/216/216 m2
Bakkeklaring: 0.2 meter
Gjennomsnittlig avstand til veg: 400 meter
Byggemateriale : Tre
Byggeår : 2001
Adkomst : Til fots